Предложихме осигуряване на допълнителни средства за кварталите, училищата и зелената система

18 март 2022, петък Viber

Предложихме осигуряване на допълнителни средства за кварталите, училищата и зелената система

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КОПИЕ
Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-Н ДОНЧО БАРБАЛОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ “ФИНАНСИ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за изменение на проекта за

бюджет на Столична община за 2022 г., доклад СОА22-ВК66-2394/11.03.2022

от Бойко Георгиев Димитров – общински съветник от политическата група на “Демократична България – Обединение”

 

Уважаеми г-н Георгиев,

След внимателно запознаване с внесения доклад с проект за бюджета на Столична община за 2022 г., отчитайки тежката ситуация породена от войната в Украйна и все още продължаващата пандемия от COVID-19 и съобразявайки се със заявените още от 2019та година приоритети на “Демократична България” – Обединение, насочени към подобряване на инфраструктурата в кварталите, запазване и развитие на зелената система на София и подпомагане на общинските училища, внасям това предложение за промени разходната и приходната част на бюджета на Столична община. Предложенията са направени с разбирането, че бюджетът в своята цялост отразява виждането на кмета и управляващото мнозинство за приоритетите в развитието на града, но е възможно да бъдат възприети известни промени, които да не нарушат структурата му и баланса между отделните пера, като в същото време подпомогнат определени недофинансирани сфери.

РАЗХОДИ

1.    Закупуване на земя

Какво предлагам:  увеличение с 5 000 000 лв.

Мотиви: Предложената сума за 2022 г. е крайно недостатъчна за изпълнение на политиките за придобиване на частни имоти попадащи в обекти на общинската инфраструктура и зелена система. Необходими са многократно по-големи суми, и то в продължение на много години. Отчитайки тежката ситуация през настоящата година, предлагам минимално увеличение, което да гарантира някакво начало на решаването на отлаганите в последните повече от 10 години проблеми.

2.    Текущи разходи, дейност “Общинска администрация (общ.отговорност)” , перо издръжка

Какво предлагам: увеличение с 4 000 000 лв.

Мотиви: По-високите цени на енергоносителите (дори и с отчитане на компенсациите предоставяни от държавата), както и на други материали и услуги, поставят в затруднено положение всички органи на местната власт да изпълняват нормално предвидените дейности. В проектобюджета е предвидено минимално увеличение по това перо спрямо 2021ва година. Затова предлагам допълнителното увеличение, което да компенсира инфлацията.

3.    Текущи разходи, дейност  “Обазование” , дофинансиране с общински приходи, перо Издръжка

Какво предлагам: увеличение с 4 725 000 лв.

Мотиви: Държавните стандарти за финансиране на училищата покриват основните им разходи, но не осигуряват достатъчно средства за провеждане на политики за изпълнение на приоритетите на общината. Общинските училища в София не могат да отделят достатъчно средства, за да осигурят постоянно присъствие на жива охрана на място. Такова присъствие ще намали щетите от посегателства върху училищната база, както и ще позволи дворовете на училищата да бъдат отворени целогодишно за ползване от жителите и най-вече децата и младежите в кварталите. Моето предложение ще обезпечи целево финансиране за 9 месеца (от м.Април до м.Декември) с 3000 лв. месечно за 175 общински училища.

4.    Текущи разходи, дейност 606 – “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”

Какво предлагам: увеличение с 5 000 000 лв. за разходи на районите за поддръжка на вътрешнокварталната улична мрежа и на тротоарите.

Мотиви: Тротоарите, както и малките улици в кварталите, са в тежко състояние. Предвижданите в предходните бюджети суми по това перо не покриват нуждите на отделните райони за нормална поддръжка и възстановяване на инфраструктурата в кварталите. В същото време в проектобюджета за 2022ра година не е компенсирано и увеличението на цените на материалите, което ще се отрази на новите договори за ремонт и поддръжка. Ето защо предлагам увеличението на това перо с 5 000 000 лв.

5.    Текущи разходи, дейност 622 – “Озеленяване”

Какво предлагам: увеличение с 2 400 000 лв.    за разходи на районите за поддръжка на зелени площи в междублокови пространства, локални градини и детски площадки

Мотиви: Средствата предоставяни на районите за посочените дейности са крайно недостатъчни и не дават възможност за нормална поддръжка. Затова предлагам това увеличение, което е изчислено на базата на средно по 100 000 лв. за всеки район.

6.    Текущи разходи, РЕЗЕРВЕН БЮДЖЕТЕН  КРЕДИТ – /общ.отгов./

Какво предлагам: намаление със 9 725 000 лв.

Мотиви: Предложената сума за резерв е значително увеличена спрямо бюджета за 2021 г. . Общата сума за 2022ра година е 27 978 502 лв. (14 838 221 лв. общинска отговорност и 13 140 281 лв. държавна отговорност).Поради това смятам, че предвиждането на 18 253 502 лв. резерв е напълно достатъчно и че при необходимост от по-големи допълнителни разходи Столичен общински съвет може своевременно да разгледа исканията на администрацията и да гласува промяна в бюджета.

ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ: 11 400 000 лв.

 

ПРИХОДИ

 1.    Данък върху недвижими имоти

Какво предлагам: увеличение с 8 000 000 лв.

Мотиви: Предложения в проектобюджета размер на приходите по това е перо е равен на отчетената сума за 2021ва година. С оглед на новопостроените сгради, както и предлагайки по активна дейност на администрацията за навременно събиране на данъка, както и за по-голяма събираемост на просрочените вземания по това перо, считам, че е възможно постигането на предложеното увеличение.

2.    Други приходи, Глоби санкции и наказателни лихви

Какво предлагам: увеличение с    3 400 000 лв., в т.ч. увеличение на

Глоби ,санкции,наказателни лихви обещет. начети 2802 –  1 800 000 лв.

наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 2809 – 1 600 000 лв.

Мотиви: Предложеното увеличение по параграф 2809 отразява очакваните лихви във връзка с предложението за по-активни действия за събиране на просрочените вземания по Данък върху недвижими имоти. Предложеното увеличение по параграф 2802 може да се постигне с по-добра работа на Столичен инспекторат по контрол на нарушенията на територията на Столична община, както и с по-завишен контрол върху изпълнението на договорите по обществените поръчки.

ОБЩО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИTE: 11 400 000 лв.

 

Считам, че тези предложения са изпълними, ще допринесат за предоставяне на по-добри услуги на гражданите на нашия град и са приемливи за всички политически групи в Столичен общински съвет.

С уважение,

Бойко Димитров
Общински съветник от Демократична България

Накратко:

Проектът на бюджет за 2022 година предложен от кмета на София не предлага решаване на проблемите на нашия град. Съветниците от Демократична България в Столичния общински съвет не биха могли да подкрепят този бюджет без цялостно преосмисляне на начина на управление и разходване на парите на нашите съграждани.

Защо е важно:

Независимо от това общинският съветник Бойко Димитров направи няколко предложения за промени, чието приемане или отхвърляне от мнозинството ще е индикация дали те са готови да работят за решаване на проблемите, за които той предложи и откъде биха могли да се осигурят необходимите допълнителни средства.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА22-ВК66-2394-[1]/18.03.2022 г.

Вносители:

Бойко Георгиев Димитров

Общински съветник в СОС

Бойко Георгиев Димитров
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK