Предложихме отменяне на заповедта за спиране на достъпа на граждани до Природен парк “Витоша”

13 април 2020, понеделник Viber

Предложихме отменяне на заповедта за спиране на достъпа на граждани до Природен парк "Витоша"

ДО

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д

от

Тома Белев

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Проект на Решение за отмяна на заповеди № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. и № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. на кмета на Столична община

 

Уважаеми колеги,

На основание чл.33 ал.1 т.3 на ЗМСМА във връзка с чл. 45 ал. 2 от ЗМСМА Ви представям за разглеждане от Столичния общински съвет (СОС) проект на Решение . за отмяна на заповеди № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. и заповед № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. на кмета на Столична община.

Със  заповед № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г кметът на СО разпорежда „Директорът на Столична дирекция на вътрешните работи да създаде необходимата организация за стриктно спазване на заповед №РД-01-143/20.03.2020 г на министъра на здравеопазването и недопускане на граждани на територията на Природен парк „Витоша“, с изключение на лицата, осъществяващи трудова дейност на територията на парка.“

Със  заповед № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. кметът на СО преустановява експлоатацията на основни градски автобусни линии № 66. 122 и 103.

Мотив за проекта за решение:

Относно заповед № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г.

Със свое  решение 718 от 19.11.2009 г. СОС за доклад за състоянието и стратегия за развитие на туризма в Природен парк „Витоша“ е възложил на кмета на СО да изработи доклад за състоянието на Природен парк Витоша, концепция за развитие на туризма „Витоша 2020“ и стратегия за постигане на Концепцията.

След като това решение не е изпълнено СОС приема  решение 244 от 17.03.2016 г.  за създаване на временна комисия за анализа на съществуващите проблеми свързани с целогодишният достъп до Природен парк Витоша с цел туризъм, отдих и спорт и изработване на предложения за мерки за решаване на тези проблеми с председател г-н Елен Герджиков.

С издадената заповед № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. кметът на СО без да изработил, концепция за развитие на туризма „Витоша 2020“ и стратегия за постигане на концепцията и без да е изчакал предложенията на временната комисия да бъдат приети от СО самоволно е решил да разпореди на Директора на СДВР да спре достъпа на граждани на територията на Природния парк Витоша.

С цитираната в незаконосъобразният акт на кмета на СО заповед  №РД-01-143/20.03.2020 г на министъра на здравеопазването се преустановява посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.  Кметът на СО погрешно е разтълкувал заповедта на министър разпознавайки в термина парк използван в заповедта националните и природни паркове. Природен парк Витоша е защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и не би могъл да се тълкува като визираните в заповедта на министъра градски паркове, най-малкото защото ако тя касаеше защитените територии, респективно националните и природни паркове това означава да се преустанови достъпа до всички населени места в община Малко Търново, които са разположени в природен парк Странджа, до Рилския манастир – разположен в природен парк Рилски манастир, до град Белене попадащ в Природен парк Персина, до село Згориград в Природен парк Врачански Балкан и т.н.

Ако терминът парк се тълкува разширително, както е направил кметът на СО, то подобна забрана за достъп трябваше да се издаде и за ж.к. София парк или за София тех парк.

Тук трябва да отбележим, че Природен парк Витоша е разположен освен в Столична община и на територията на други три общини – Перник, Самоков и Радомир, включително с едно населено място – с. Чуйпетлово и кметът на СО е извън своите компетенции да издава общи административни актове за територии на други общини, което прави заповедта нищожна.

Трябва и да напомним, че на територията на Природен парк Витоша, освен държавни и общински имоти,  има и голям брой частни застроени и незастроени имоти, включително постоянно обитаеми и заповедта на кмета на СО ограничава достъпа на гражданите до тяхната собственост, включително и до домовете им, като по този начин нарушава основни човешки права.

Относно № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г

Със свое Решение № 93 от 23.02.2017 г. Столичния общински съвет възстановена автобусна линия № 66 до хотел Морени придобива постоянен статут.

В нарушение на това решение със своя заповед № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г преустановява експлоатацията на автобусна линия № 66,  независимо, че чл. 21. ал.1 т.25 на ЗМСМА поставя в правомощията на общинските съвети определянето на  условията и реда за пътуване по маршрутите на обществения градски транспорт на територията на всяка община.

Считам, че всички посочени основания ни задължават като общински съветници да решим и отменим заповеди № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. и № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. на кмета на Столична община, като издадени в противоречие  на  наши Решения № 718 от 19.11.2009 г, № 244 от 17.03.2016 г. и № 93 от 23.02.2017 г.

В допълнение трябва да посоча, че със своя заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. министърът на здравеопазването разпореди да се преустановят всички допълнителни ограничения наложени от местните власти, които не са в съответствие със Закона за здравето и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, сред които е и заповед  № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. на кметът на СО.

Приложения:

 1. Проект на Решение на СОС;

 

ВНОСИТЕЛ: Тома Белев

 

                                                                                                                                                                                        ПРОЕКТ

 

РЕШЕНИЕ № …

на Столичния общински съвет

от ……………………………… година

 

ЗА: отмяна на заповеди № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. и № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. на кмета на Столична община

Мотиви: Заповеди № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. и № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. на кмета на Столична община са издадени в противоречие на Решения № 718 от 19.11.2009 г, № 244 от 17.03.2016 г. и № 93 от 23.02.2017 г. на Столичния общински съвет

Правно основание: чл. 45 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

Отменя заповед № СОА20-РД09-1539/22.03.2020 г. и заповед № СОА20-РД09-1537/20.03.2020 г. на кмета на Столична община,  като противоречащи на Решения № 718 от 19.11.2009 г, № 244 от 17.03.2016 г. и № 93 от 23.02.2017 г.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………… 2020 г., Протокол № …………, точка …………. от дневния ред по доклад № ………………… и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:

Елен Герджиков

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси (Приета с Решение № 138 по Протокол № 73 от 9.03.2006 г. на Столичния общински съвет, изм. с Решение № 577 по Протокол № 84 от 20.07.2006 г., доп. с Решение № 201 по Протокол № 103 от 22.03.2007 г., изм. и доп. с Решение № 456 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., Решение № 218 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., Решение № 514 по Протокол № 45 от 29.07.2009 г., изм. с Наредба за общинската собственост – приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г., в сила от 10.05.2011 г., изм. и доп. с Решение № 560 по Протокол № 49 от 10.10.2013 г., изм. и доп. с Решение № 2 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., изм. и доп. – Решение № 422 по Протокол № 85 от 9.07.2015 г., Решение № 451 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г., Решение № 438 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., Решение № 445 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., Решение № 4091 от 18.06.2018 г. на АССГ, XIV тричленен състав по адм. дело 11903/2017 г., доп. – Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. (върнато за ново обсъжда-не и повторно прието с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.)

§1. В Приложение № 1 в раздел „I. ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СРОКОВЕ“ изречението

„Срок на договора – 5 /пет/ календарни години, считано от датата на подписване на договора, като приключва в края на учебните занятия за съответната учебна година.“

се замества, както следва:

„Срок на договора – … календарни години, считано от датата на подписване на договора, като приключва в края на учебните занятия за съответната учебна година. (Срокът на договора се определя от възложителя и не може да бъде по-малък от 3 години и по-голям от 5 години)“

 

§2. В Приложение № 1 в раздел „IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ“ в точка „2. Указания за подготовка на офертата:“ в част „В плик № 2 се поставят и запечатват следните документи:“ добива следната редакция:

 1. Оферта за участие в конкурса.
 2. За обособени позиции №………………………………… офертата следва да съдържа следните документи:
 3. Предложение от участника за организация на ученическото столово хранене, в което да се представят документи, че доставчиците са длъжни да осигурят хранителни продукти, които съответстват на изискванията на Закона за храните, Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн., ДВ, бр. 65 от 23 август 2011 г.), Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 20 септември 2011 г.) и че храните, които ще се приготвят и предлагат на учениците, отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 20 септември 2011 г.), Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (обн., ДВ, бр. 63 от 2005 г.) и Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн., ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г.).
 4. Предложение от участника за цена на купон за хранене на ден за един ученик, не по-малко от 2,50 лв. за основно обедно меню и не по-малко от 3,50 лв. за меню за деца със специфични хранителни потребности.
 5. Документи, удостоверяващи професионалния опит на участника в организирането на ученическо столово хранене, с представени заверени от участника копия на текущи и изпълнени договори със същия предмет на дейност от последните 3 години; документи, удостоверяващи квалификацията на персонала, работещ във фирмата по трудови правоотношения, за всяка една обособена позиция; референции в организирането на ученическо столово хранене от последните три години; оценки, извършени от Управителния съвет на Училищното настоятелство за дейността на участника.
 6. Предложение за осигуряване на безплатни закуски и обяд – не по-малко от 2 % от общия брой на учениците в училището.
 7. Предложение за размер на инвестицията, която участника ще инвестира през първите две години от договора.
 8. Подписан и подпечатен проект на договор /приложение № 4/.

 

II. За обособени позиции № ….. офертата следва да съдържа следните документи:

 1. Предложение от участника за организация на ученическото хранене в бюфета с готов или приготвян на място асортимент, в което да се представят документи, че доставчиците могат да осигурят хранителни продукти, които съответстват на изискванията на Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 20 септември 2011 г.), Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн., ДВ, бр. 65 от 23 август 2011 г.) и че храните, които ще се приготвят и предлагат на учениците, отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (обн., ДВ, бр. 73 от 20 септември 2011 г.) и Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн., ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г.).
 2. Предложение за разнообразен асортимент от храни и напитки, които да съответстват на изискванията на Раздел III от Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците (обн., ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г.). /Образец на оферта – Приложение № 3/.
 3. Предложение от участника за цена на предлаганите храни и напитки в ученическия бюфет.
 4. Документи, удостоверяващи професионалния опит на участника в организирането на ученическо столово/бюфетно хранене, с представени заверени от участника копия на текущи и изпълнени договори със сходен предмет на дейност; документи, удостоверяващи квалификацията на персонала, работещ във фирмата по трудови правоотношения, за всяка една обособена позиция; референции в организирането на ученическо столово/бюфетно хранене от последните три години; оценки, извършени от Управителния съвет на Училищното настоятелство за дейността на участника.
 5. Предложение за осигуряване на безплатни закуски не по-малко от 2% от общия брой на учениците в училището
 6. Предложение за размер на инвестицията, която участника ще инвестира през първите две години от договора.
 7. Подписан и подпечатен проект на договор /приложение № 4/.

В случаите, когато участникът кандидатства едновременно за обектите по § I и II (стол и бюфет) в едно и също училище, представените документи по § I, т. 1 са валидни и за § II, т. 1.

Участниците, кандидатстващи за повече от една обособени позиции, следва в офертата си да представят отделен Плик 3 за всяка една от позициите, за които кандидатстват. На всеки един от пликовете задължително следва да бъде изписано за коя обособена позиция се отнася.

 

§3. В Приложение № 1 в раздел „V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ“ текстът от точка 3 „ Критерии и методика за оценка на офертите по обособени позиции №…“ от точка 3.2 до края на точката придобива следната редакция:

3.2. Критерий “Професионален опит” – 20 %. Максималният брой точки по този показател е 20. Оценката на участниците по показател „ПО” се изчислява по следната формула:

ПО = Р + К + В

Р = /Рп: Рмакс./ х 5

където:

“ПО” е критерий “Професионален опит”

“Р” – Референции /съответният брой референции и договори с предмет на дейност „Организиране на ученическо столово хранене” от последните три години; брой на персонала, работещ в стола на училището и професионална квалификация на персонала, удостоверена с дипломи, сертификати и удостоверения, работещ във фирмата по трудови правоотношения, по всяка една от обособените позиции/

“Рп” – предложени референции

“Рмакс.” – най-голям брой представени референции и договори с предмет на дейност „Организиране на ученическо столово хранене” от последните три години

“К” – Квалификация на персонала, който ще работи в съответното училище.

Квалификация на персонала /готвачи и помощен персонал по преценка на участника и документи, удостоверяващи квалификацията на персонала, работещ във фирмата по трудови правоотношения /дипломи, сертификати, удостоверения/ по всяка една от обособените позиции

„В” – Визия /предложение/ от участника за организиране на ученическото столово хранене за срока на договора. Всеки участник е необходимо да разработи методика, която да съдържа описани конкретни дейности, свързани с процеса на доставка на хранителни продукти, приготвяне на храната и предоставянето й за консумация и с избягване на риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество на храните. Предложенията се оценяват, както следва:

10 т. – получава участникът, който е представил своето виждане по организация на ученическото столово хранене с описани дейности:

– свързани с процеса на доставка на хранителни продукти, приготвяне на храната и предоставянето й за консумация;

– свързани с избягване на риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество на храните.

7 т. – получава участникът при несъществени пропуски и непълно описани и обосновани дейности:

– свързани с процеса на доставка на хранителни продукти, приготвяне на храната и предоставянето й за консумация;

– свързани с избягване на риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество на храните.

3 т. – получава участникът при наличие на съществени пропуски – липса на описани и обосновани дейности:

– свързани с процеса на доставка на хранителни продукти, приготвяне на храната и предоставянето й за консумация;

– свързани с избягване на риска от невъзможност да се покрият стандартите за качество на храните.

0 т. – получава участникът при непредставена визия /предложение/

 • Р – За договори, придружени с референции за добро изпълнение в сферата на ученическото столово хранене – максимално 5 т.
 • К – За квалификация на персонала, който ще работи в съответното училище (с гласуване на комисията) – максимално 5 т.
 • В – За визия /предложение/ – максимално 10 т.

 

3.3. Критерий “Социална отговорност” – 20%. Максималният брой точки по този показател е 20. Оценката на участниците по показател „С” се изчислява по следната формула:

СО = /Сп : Смакс./ х 20

където:

“СО” е критерий “Социална отговорност”

“Смакс.” е най-големият брой предложения за безплатни закуски и  обяд /не по-малко от 5% от учениците, които се хранят в стола на училището/ от участник по всяка една от обособените позиции.

“Сп” е съответният брой безплатни закуски и обяд за ученици, които се хранят в стола на училището, представени от конкретния участник в конкурса.

 

3.4. Критерий „Оценка за работата на действащ участник” – 10 %.

Максималният брой точки по този показател е 10. Тази оценка получава участник, който към момента на провеждане на конкурса изпълнява договори с предмет на дейност „Организиране на ученическо столово хранене”. Оценката по показател „ДУ” за всяко едно училище се извършва от Управителния съвет /УС/ на Училищното настоятелство /УН/. За всеки участник се прилага следната формула:

ДУ= СОУН Nх10/ СОУН макс

където:

„СОУН” е сбор от оценките, поставени в края на всеки учебен срок за предходната учебна година от УС на УН по скалата от 0 до 2 за качеството на предлаганата услуга от участника по договор, спазването на действащите нормативни актове и изисквания по тях. Ако участникът изпълнява договори в повече от едно училище, оценката се формира от сбора на оценките на УС на УН във всички училища, в които участникът изпълнява договори с предмет на дейност „Организиране на ученическо столово хранене”

„СОУН N” – сбор от оценките на съответния участник

„СОУН макс” – сбор от максималните оценки, които участникът може да получи.

 

3.5. Критерий „Предложение за инвестиция” – 20 %

Максималният брой точки по този показател е 20. Оценката на участниците по показател „ПИ” се изчислява по следната формула:

ПИ=ПИк х 10/ ПИмакс

Където

„ПИ“ е критерий „предложение за инвестиция“

ПИк – конкретният размер на предложената от участника инвестиция

ПИмах – най-голямата предложена инвестиция от участник в процедурата

Всеки участник може да получи комплексна оценка (КО) максимум 100 точки.

Комплексната оценка по всяка отделна обособена позиция представлява сбор от получените оценки на участника по всеки един от горепосочените показатели и се изчислява по формулата:

КО = Ц + ПО + СО + ДУ+ПИ

 

§4. В Приложение № 1 в раздел „V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ“ текстът от в точка 4 „ Критерии и методика за оценка на офертите по обособени позиции №…“ от точка 4.2 до края на точката придобива следната редакция:

„4.2. Критерий „Професионален опит” – 20 %. Максималният брой точки по този показател е 33. Оценката на участниците по показател „ПО” се изчислява по следната формула:

ПО=Р+К

Р = /Рп : Рмакс./ х 10

където:

“ПО” е критерий „Професионален опит”

“Р” – Референции /съответният брой референции и договори със сходен предмет на дейност от последните три години; брой на персонала, работещ в стола на училището и професионална квалификация на персонала, удостоверена с дипломи, сертификати и удостоверения, работещ във фирмата по трудови правоотношения, по всяка една от обособените позиции/

“Рмакс.” е най-големият брой представени референции и договори със сходен предмет на дейност от последните три години; документи, удостоверяващи квалификацията на персонала, работещ във фирмата по трудови правоотношения, по всяка една от обособените позиции, разпределени както следва:

„Рп” – е съответният брой референции и договори със сходен предмет на дейност от последните три години; документи, удостоверяващи квалификацията на персонала, работещ във фирмата по трудови правоотношения, по всяка една от обособените позиции.

„К” – Квалификация на персонала, който ще работи в съответното училище.

 • Р – За договори, придружени с референции за добро изпълнение в сферата на ученическото бюфетно хранене – максимално 10 т.
 • К – За квалификация на персонала, който ще работи в съответното училище – максимално 10 т.

 

4.3. Критерий „Социална отговорност” – 20%. Максималният брой точки по този показател е 20. Оценката на участниците по показател „СО” се изчислява по следната формула:

СО = /СОмакс. : СОп/ х 20

където:

„СО” е критерий „Социална отговорност”

“СОмакс.” е най-големият брой предложения за безплатни закуски (не по-малко от 5% от общия брой ученици от 5-ти до 10-ти клас в учебното заведение) от участник по всяка една от обособените позиции.

“СОп” е съответният брой безплатни закуски за ученици от 5-ти до 10-ти клас в училището, представени от конкретния участник в конкурса.

 

4.4. Критерий „Оценка за работата на действащ участник”- 10 %.

Максималният брой точки по този показател е 10. Тази оценка получава участник, който към момента на провеждане на конкурса изпълнява договори със сходен предмет на дейност. Оценката по показател „ДУ” за всяко едно училище се извършва от Управителния съвет /УС/ на Училищното настоятелство /УН/ и се изчислява по следната формула:

ДУ= СОУН Nх10/ СОУН макс

където:

„СОУН” е сбор от оценките, поставени в края на всеки учебен срок за предходната учебна година от УС на УН по скалата от 0 до 2 за качеството на предлаганата услуга от участника по договор, спазването на действащите нормативни актове и изисквания по тях. Ако участникът изпълнява договори в повече от едно училище, оценката се формира от сбора на оценките на УС на УН във всички училища, в които участникът изпълнява договори с предмет на дейност „Организиране на ученическо столово хранене”

„СОУН N” – сбор от оценките на съответния участник

„СОУН мах” – сбор от максималните оценки от съответния участник

 

4.5. Критерий „Предложение за инвестиция” – 15 %

Максималният брой точки по този показател е 15. Оценката на участниците по показател „ПИ” се изчислява по следната формула:

ПИ=ПИк х 10/ ПИмакс

Където

„ПИ“ е критерий „предложение за инвестиция“

ПИк – конкретният размер на предложената от участника инвестиция

ПИмах – най-голямата предложена инвестиция от участник в процедурата

Всеки участник, може да получи комплексна оценка (КО) максимум 100 точки.

Комплексната оценка по всяка отделна обособена позиция представлява сбор от получените оценки на участника по всеки един от горепосочените показатели и се изчислява по формулата:

КО = Ц + ПО + CO + ДУ+ПИ“

 

§5. В Приложение № 1 в образеца на оферта се правят следните допълнения:

 1. В Част I Оферта ученически стол и бюфет се допълва с буква Г „ Г. Размер на предложената инвестиция за първите две години от договора……“
 2. В част II Оферта ученически бюфет се допълва с буква Д „Д. Размер на предложената инвестиция за първите две години от договора……“

 

§6. В Приложение № 1 в Проект на договор – Приложение № 4 се правят следните допълнения и изменения:

 1. Създава се нов раздел Инвестиции със следното съдържание :

 

Чл. 7.(1) Фирма ……………………………………………….. се задължава да инвестира ………….. лева  за описания в чл. 1 обект, до края на втората година от подписване на договора .

(2) Инвестициите се отчитат в едномесечен срок след изтичане на срока по аления 1 като копия от редовни платежни документи удостоверяващи инвестицията

(3) При неплащане или неотчитане на пълният размер на инвестицията по ал.1  Район “……………………………………………… ” има право да прекрати едностранно договора по вина на Фирма……………………………………………………

 1. Останалите глави и членове се преномерират.

 

Накратко:

Предлагаме отмяна на заповедите на кмета на Столична община за ограничаване на достъпа на граждани и преустановяване на експлоатацията на автобусна линия № 66 до Природен парк "Витоша", които са издадени в противоречие с решения на Столичния общински съвет.

Защо е важно:

На територията на Природен парк "Витоша", освен държавни и общински имоти, има и голям брой частни застроени и незастроени имоти, включително постоянно обитаеми. Заповедта на кмета на СО ограничава достъпа на гражданите до тяхната собственост и домове, като по този начин нарушава основни човешки права.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА20-ВК66-3020/13.04.2020

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK