Предложихме подобрения в процеса на подбор на съдебни заседатели

15 април 2021, четвъртък Viber

Предложихме подобрения в процеса на подбор на съдебни заседатели

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДО
Г-Н БОТЬО БОТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА,
ИЗБРАНА С РЕШЕНИЕ № 404/10.09.2020 г. НА СОС

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Методи Лалов
общински съветник от „Демократична България“ в СОС       

                                         

Относно: процедура за изслушване и подбор на кандидатите за съдебни заседатели към Специализирания наказателен съд, обявена с Решение № 404/10.09.2020 г. на СОС

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация                                             

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н БОТЕВ, 

Съдебните заседатели имат равни права и еднакъв глас със съдиите при осъществяване на първоинстанционното правораздаване по наказателни дела от общ характер (чл. 66, ал. 2 от Закона за съдебната власт, ЗСВ; чл. 8, ал. 2 и чл. 33, ал. 4 от Наказателно-процесуалния кодекс, НПК). Броят на съдебните заседатели в съдебните състави винаги е по-голям от броя на съдиите (чл. 28, ал. 1 от НПК), а съдебните актове се постановяват с мнозинство от членовете на състава, което означава, че обвиняемият може да бъде осъден или оправдан само с гласовете на съдебните заседатели, за които няма изискване за степен на образование, както и да са юристи. Това прави подбора на съдебните заседатели изключително важен, респ. отговорността на комисията на СОС, която провежда изслушването и подбора на кандидатите, още по-голяма.

Като дългогодишен наказателен съдия и бивш председател на Софийския районен съд (2012-2017 г.) съм запознат в детайли с нормативната уредба на института на съдебните заседатели, познавам отлично и проблемите – етични, правни, организационни и др., които възникват в практиката при упражняване на техните функции. С оглед на това приемам участието си в комисиите на СОС по изслушване и подбор на кандидатите за съдебни заседатели като личен и професионален дълг и като възможност да допринеса за премахване на съществуващия досега формалистичен подход при извършване на подбора от общинския съвет, за да бъдат избирани почтени, мотивирани, обществено ангажирани, независими и знаещи хора. В израз на това по мое искане рег. № СОА20-ВК66-7317/09.09.2020 г. беше удължено значително времето за изслушване на съдебните заседатели, а комисиите, в които участвам провеждат реално изслушване на кандидатите, което от своя страна позволява на членовете на комисията да добият адекватна представа за качествата на кандидатите, за тяхната мотивация и за разбирането им за ролята и мястото на съдебните заседатели в българския наказателен процес. 

В хода на процедурата по подбор на съдебни заседатели към СРС членовете на комисията, сред които и г-н Ботьо Ботев, се убедиха, че мнозинството от кандидатите, с много малки изключения, нямат дори елементарна представа за функциите на съдебните заседатели, за основните им права и задължения и за важната роля, която имат в наказателния процес. Затова като следваща стъпка за преодоляване на формализма в досегашната практика на СОС, предлагам на сайта на СОС, освен относимата правна уредба на института на съдебните заседатели, съдържаща се в Конституцията на Република България, ЗСВ, НПК и Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, да бъдат публикувани и интернет връзки към общодостъпни и свободни за ползване от всеки разяснителни материали. Публикуването на линк: http://www.bili-bg.org/135/page.html, ще позволи да бъде достъпвана бързо и лесно създадената от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) трилогия късометражни филми „Съдебният заседател” – „Има ли съдебни заседатели в България?“, „Що е то съдебен заседател в България?“ и „Съдебният заседател от първо лице“, в която на достъпен език и форма кандидатите могат да научат за важната роля и мястото на съдебните заседатели в българското наказателно правораздаване. Посочените късометражни филми съответстват напълно на относимата нормативна уредба, в тях липсват политически тези и оценки, поради което несъмнено ще бъдат от изключителна полза за кандидатите. Полезно ще е да бъде публикуван и линк http://www.nij.bg/Articles/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=2890, който да осигури достъп до създаденото от Националния институт на правосъдието (НИП) и свободно за изтегляне от всеки учебно помагало „Наръчник на съдебния заседател“.

Обръщам внимание, че предвиденото в 73, ал. 6 от ЗСВ начално обучение на съдебните заседатели не може да преодолее нуждата от създаването на базисни знания за основните понятия и принципи на наказателното право и процес, за етичните норми и изисквания за работата на съдебния заседател, за устройството на съдебната власт, за статута на съдебния заседател и за работата му като член на съдебния състав, въз основа на които знания кандидатите да формират представа за собствената си роля и място при осъществяване на наказателното правораздаване, а въз основа на тези знания – и съответна мотивация да осъществяват отговорно правомощията си през целия 4-годишен мандат. Обучението в НИП хронологически следва изслушването и подбора на кандидатите за съдебни заседатели от общинския съвет, поради което не може да послужи за получаване на посочените базисни знания и мотивация, които членовете на комисията следва да установят пряко и непосредствено в хода на изслушването и въз основа на тях добият адекватна представа за наличието или не на етични качества и адекватно разбиране у кандидатите за важната обществена функция, която ще осъществяват. Евентуален пропуск при изслушването не може да бъде отстранен впоследствие, нито комисията на СОС да „делегира“ на другите органи, които участват в процеса по избор на съдебните заседатели. 

Отново предлагам в помощ на Комисията да бъдат привлечени специалисти по психология и такива в областта на подбора и управлението на човешки ресурси. Както вече посочих в своето искане рег. № СОА20-ВК66-7317/09.09.2020 г., наличието на такива специалисти ще повиши капацитета на комисията на СОС, за да бъдат избрани само такива хора, които могат да бъдат адекватни на предизвикателствата, пред които ще бъдат изправени като съдебни заседатели. Тези специалисти следва да присъстват не само при изслушването на кандидатите, но с тяхна помощ следва да бъде изработена вътрешна за комисията на СОС методология за провеждане на изслушването на кандидатите и за оценка на тяхното представяне.

 

Факсимиле от кореспонденцията с г-жа Биляна Гяурова-Вегертседер – директор на БИПИ:

      

 С уважение,

Методи Лалов                       

 

 

Накратко:

Тъй като при подбора на съдебните заседатели за Софийски районен съд (СРС) стана ясно, че мнозинството от кандидатите нямат дори елементарна представа за функциите на съдебните заседатели, за основните им права и задължения и за важната роля, която имат, предлагаме на председателя на СОС Елен Герджиков на сайта на Общината да бъдат публикувани линкове към обучителни материали за кандидатите за съдебни заседатели, а в помощ на комисията по подбора им да бъдат привлечени психолог и специалист по човешки ресурси. Като дългогодишен наказателен съдия и бивш председател на СРС (2012-2017 г.), общинският съветник Методи Лалов е запознат в детайли с нормативната уредба на института на съдебните заседатели, както и с проблемите от разнообразен характер – етични, правни, организационни и др., които възникват при упражняване на техните функции. 

Защо е важно:

Съдебните заседатели имат равни права и глас със съдиите при осъществяване на правораздаване на първа инстанция по наказателни дела от общ характер. Броят на заседателите във всеки един съдебен състав винаги е по-голям от броя на съдиите, което означава, че обвиняемият може да бъде осъден или оправдан, а видът и размерът на наказанието да бъдат определени само от съдебните заседатели, за които няма изискване нито за степен на образование, нито за юридически ценз. 

Вид:

Други

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK