Предложихме промени в Доклада за механизма за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на СО

07 декември 2020, понеделник Viber

Предложихме промени в Доклада за механизма за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на СО

До
Столичен общински съвет

Относно: Доклад № СОА19-ВК66-5256/41/03.12.2020 г. относно приемане на промяна в
„Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества
на територията на Столична община“ приет с Решение № 524/25.07.2019 г. на СОС.

Уважаеми колеги,

На основание чл 73 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински
съвет правя следните писмени предложения за изменение и допълнения по текста на внесения
проект за решение:

1. В основанието на решението се допълват чл. 29 и 30 от ЗЧАВ

2. В точка 1 придобива следното съдържание „Променя заглавието на „Механизъм с
оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на
територията на Столична община“ приет с Решение № 524/25.07.2019 г. на СОС на
„Оперативен план за действие при риск от замърсяване на въздуха над определените
норми и алармени прагове“

Мотив: Изпълнение на чл.30 на ЗЧАВ. Действащият Оперативен план за действие
при превишавaне на установените норми или алармените прагове на замърсители на
атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия и други фактори,
съдържа системи за оповестяване при случване, но не и мерки за предоставяне при
установяване на риск от замърсяване.

3. В предложеното Приложение I правя следните предложения за изменение и
допълнение:

1. Отпада т. 1 и т. 2 , а останалите се преномерират

Мотиви: Макар, че средноденонощна стойност на замърсяване на ниво до 50 μg/m3 за
ФПЧ10 да е в нормата, то тя е в нормата само ако не бъде превишавана повече от 35
дни в годината. Като цяло ФПЧ даже под 50 μg/m3 средноденощно не означава, че са
полезни за здравето на гражданите и тяхното намаление трябва да се търси чрез
средно и дългосрочни мерки извън Оперативния план.
Разликата между режимите по т.2 (50 – 100 μg/m3 ФПЧ10) и т. 3 (100 – 150 μg/m3
ФПЧ10) е единствено мярката, с която кметът на Столична община отправя призиви как
ръководителите на детски и учебни заведения да прекратят заниманията на открито.
Доколкото мярката е доброволна, а от вредното въздействие на концентрации на ФПЧ
10 между 50 и 100 μg/m3 върху детското здраве не са по-малки от тези между 100 –
150 μg/m3 , считам, че подобно разделение не е нужно, освен ако не се предложат и
други мерки диференцирани между двете състояния.

2. В настоящи точки 3а, 4а и 5а се допълват със следното изречение „Центъра за
градска мобилност намалява интервалите на движение по линиите на масовия
градския транспорт, като с приоритет да бъдат линиите, довеждащи до
метростанции.“

Мотиви: Намаляване на МПС, довеждащи жители от отдалечени квартали и
населени места към метростанциите.

3. В настоящи точки 3б, 4б и 5б се допълват със следното изречение „Столичен
инспекторат инициира извънредни съвместни проверки с РИОСВ и органите на МВР
за нерегламентираното изгаряне на отпадъци и за спазване на задълженията по чл.
8 от НАРЕДБА № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху
дървесината, която се използва за битово отопление.“

Мотиви: Осигуряване на засилен контрол върху замърсяването от горене на
нерегламентирани видове горива.

4. В точка 3 праговите стойности се променят от „100 μg/m3 – 150 μg/m3 „ на „50
μg/m3 – 150 μg/m3“, и от „среден атмосферен потенциал“ на „умерен и среден
атмосферен потенциал“.

Мотиви: Разликата между режимите по т.2 (50 – 100 μg/m3 ФПЧ10) и т. 3 (100 – 150
μg/m3 ФПЧ10) е единствено мярката, с която кметът на Столична община отправя
призиви към ръководителите на детски и учебни заведения да прекратят
заниманията на открито. Доколкото мярката е доброволна, а от вредното
въздействие на концентрации на ФПЧ 10 между 50 и 100 μg/m3 върху детското
здраве не са по-малки от тези между 100 – 150 μg/m3 , считам, че подобно
разделение не е нужно.

5. В точки 3, 4 и 5 се създават нови точки 3 „з“, 4 „и“, 5 „й“ със следното съдържание:
„Кметът на СО със своя заповед ограничава движението на моторни превозни
средства или на определени категории моторни средства на територията на
отделни райони или населени места в СО. Ограничението може да бъде inter alia
четни-нечетни последни цифри от номера на МПС, букви от номера на МПС, вид на
МСП, забрана за ползване на определени улици, квартали и други. Столичен
инспекторат и органите на МВР контролират спазването на заповедта.“

Мотиви: Използване на възможностите дадени от чл. 28 а и 29 на ЗЧАВ и създаване
на гаранции за намаляване на замърсяването извън посочените до момента мерки.

6. В точки 4 и 5 се създават нови точки 4 „й“, 5 „к“ със следното съдържание: „Кметът
на СО със своя заповед ограничава употребата на определени видове горива или
уреди за отопление от граждани и юридически лица на територията на отделни
райони или населени места в СО. Столичен инспекторат оказва контрол по
спазването на заповедта.“

Мотиви: Използване на възможностите дадени от чл. 28 а на ЗЧАВ и създаване на
гаранции за намаляване на замърсяването извън посочените до момента мерки.

7. Предложените два последни параграфа в приложение I се прехвърлят е решението
на СОС като точки 4 в следният вид „4. Задължава кмета на СО да внесе в
едномесечен срок предложение за изменение на Наредба за реда и условията за
пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община и
на Наредба за организация на движението на територията на Столична община с
цел въвеждане на мерките от Оперативния план за действие при риск от
замърсяване на въздуха над определените норми и алармени прагове.“

Мотиви: Тези параграфи не могат да са част от Оперативния план и определя срок
и отговорник за реалното изпълнение на мерките.

8. Създава нова точка 5 в решението със следното съдържание „ 5. Задължава кмета
на СО да изиска от ИАОС да възстанови АИС на пункт Орлов мост, преместена
временно заради строителни дейности, поради тяхното преустановяване .“

Мотиви: Прилагане на нормите на приложения III и V на Директива 2008/50/ЕО. Към
момента няма съществуваща АИС, която да обслужва централната градска част на
гр. София, както и отразяването на вече изчезналото условие за промяна на пункта
свързано със строителство в негова близост, посочвайки изискването на
директивата „Пунктовете за вземане на проби с превишаване на пределно
допустимата стойност за ПЧ10 в течение на последните три години се запазват“. Тук
трябва да посочим и констатацията на Сметната палата на Република България „За
преместването на пункта в гр. София има съставени протоколи на работната група, в
които са посочени предложения на нови площадки и окончателния избор, без да се
обосновава избора на местоположението на новата станция. Както няма преглед и
сравнителна оценка на различните възможности за месторазположение, каквито са
изискванията69 в Наредба № 12 от 15.07.2010 г.“ (Одитен доклад за извършен одит
на изпълнението „Ефективност и ефикасност на мерките, предприети от
националните и местните власти за борба срещу основните източници на
замърсяване на атмосферния въздух в големите градове” за периода от 01.01.2014
г. до 31.12.2016 г.). Настоящото предложение отговаря и на препоръката на
доклада (1. Да се обмисли възможността за промяна на местоположението и броя
на пунктовете за мониторинг, с цел осигуряване на максимално покритие на
замърсените зони в населените места, в които са разположени и оптимално
отчитане нивата на замърсителите и техните източници, влияещи върху КАВ.)

Трябва да отчетем, че съгласно данните на ЕСГРАОН броят на АИС в София отговаря
на минималните изисквания на ПРИЛОЖЕНИЕ V на Директива 2008/50/ЕО, но
съществуващото замърсяване ни задължава да търсим по-голямо покритие, като
включваме и изводите от доклада „Анализ на данни за нивата на азотен диоксид в
София“ на ЕС „За Земята“.

Недостатъчността на мрежата от АИС е отчетена и в „Изследване на приноса на
различни източници на замърсяване с фини прахови частици (ФПЧ10) в гр. София “
на НИМХ, където е посочено „Данните от мрежата на МОСВ не са достатъчни за да
се види разпределението на замърсителите в комплексната околна среда на града
и приноса от потенциалните източници на замърсяване.“

Допълнително отбелязваме, че Пункт Копитото не отговаря на условията на т. Б 2 г
на приложение III изискващо „пунктът за вземане на проби не следва да се
повлиява от агломерации или промишлени площадки в близост до него, т.е.
площадки на разстояние, по-малко от пет километра“

С уважение,

Тома Белев

Общински съветник от Демократична България

Накратко:

Внесохме предложение за промяна на Механизма с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на Столична община, с което целим осигуряване на възможостта кметът при риск от неблагоприятни климатични условия със своя заповед да ограничава употребата на определени видове горива или уреди за отопление и да ограничава движението на моторни превозни средства или на определени категории моторни средства. Предложихме още няколко мерки, включително да се възстанови измервателната станция на Орлов мост, а ЦГМ да намалява интервала на движение на линиите от МГТ, довеждащи гражданите към метрото.

Вид:

Други

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK