Предложихме прозрачност за разходите на общинските дружества и диверсификация на паричните средства

22 юни 2020, понеделник Viber

Предложихме прозрачност за разходите на общинските дружества и диверсификация на паричните средства

 

ДО:

Николай Стойнев, Георги Георгиев,

Ботьо Ботев, Стефан Марков,

Карлос Контрера – общ. съветници

 

 

СТАНОВИЩЕ

 

ОТНОСНО: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-4857/18.06.2020 г. относно приемане на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала

 

От: Владислав Панев – общински съветник, член на ПК по икономика и собственост към СОС

 

Основна цел на приетия през 2019 година Закон за публичните предприятия и на Правилника за прилагането му е постигане на по-голяма прозрачност на дейността на контролираните от държавата и общините компании. Това е и изискване по пътя на България към членство в Банковия съюз и ЕРМ2. Практиката от много държави показва, че прозрачното управление на публичните активи е гаранция за постигане на по-добри резултати, за намаляване на корупцията и зависимостите. В този дух са и моите предложения за нови текстове в Наредбата, които ще осигурят диверсификация на паричните средства на общинските дружества, както и прозрачност за извършваните от тях разходи. Считам, че тези текстове биха върнали доверието на гражданите в управлението на Столична община, особено в контекста на предстоящото разширяване на зоните за платено паркиране, което ще увеличи приходите, същевременно и разходите на Център за градска мобилност ЕАД.

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

 

Нова точка 7 към чл. 63 (1). Ежемесечна информация за всички сделки на стойност над 5000 лева, която се публикува до 10-о число на следващия месец и включва имената на контрагентите по съответните сделки, техният предмет, както и единичните цени на стоките и услугите, по които са извършени те. Когато с един доставчик на стока и/или услуга е извършена повече от една сделка за съответния период, информация за тях се публикува, когато общата им стойност надхвърля сумата от 5000 лева месечно.

Предлагам и въвеждането на нов член на основата на чл. 28 (1) от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, който гласи следното:

„Чл. 28. (1) Публичните предприятия с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лв. спазват следните правила за концентрация:

  1. нетната експозиция на публичното предприятие към една кредитна институция не може да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на публичното предприятие; нетната експозиция се изчислява в края на всеки месец на базата на салдата към последната дата на съответния месец;
  2. в случай на нарушаване на ограничението по т. 1 в резултат на текущи оперативни процеси (разходване на средства от сметки, получаване на плащания, изменение на валутен курс и др.) публичното предприятие следва в срок до един месец да извърши необходимите действия за изпълнение на условието по т. 1;
  3. нетна експозиция към кредитна институция е разликата между левовата равностойност на паричните средства на публичното предприятие по сметки в дадена кредитна институция и левовата равностойност на размера на непогасената част от предоставените му заеми и откритите банкови гаранции, по които е наредител, от същата институция;
  4. в размера на паричните средства на публичното предприятие не се включват паричните средства по сметки, върху които има наложен запор.

(2) Правилата по ал. 1 не се прилагат от публични предприятия, които са кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции, или чийто основен предмет на дейност е управление на финансови инструменти по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове и други инициативи на Европейския съюз.

(3) Публичните предприятия сключват договори за финансови услуги въз основа на публично обявените условия на доставчиците на съответните видове услуги и при спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност.

(4) Публичните предприятия представят в електронен вид пред органа, упражняващ правата на държавата в съответното предприятие, информация относно прилагането на правилата по ал. 1 на тримесечна база (с включени данни за всеки месец) в срок до 25-о число на месеца, следващ съответния тримесечен отчетен период.

(5) Органите по ал. 4 публикуват в електронно-информационната система по чл. 21 обобщена информация по предприятия относно прилагането на правилата за концентрация по ал. 1 на тримесечна база в срок до 30-о число на месеца, следващ съответния тримесечен отчетен период. Информацията се представя в електронен вид във форма и по образец, поддържани на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол.

(6) Публичните предприятия, чиито парични средства по балансовата стойност не надвишават 3 милиона лева, прилагат изискването за отчетност по ал. 4 и 5.“

Конкретно за общинските компании ал. 2 е излишна. В същото време за Столична община балансова стойност на паричните средства над 3 млн. лева обхваща твърде малко компании. Затова предлагам тази сума да се намали до 200 000 лева (размера на гарантирания депозит). В тази връзка предлагам следния текст на нов чл. 63 от наредбата (като променяме номерацията на следващите членове):

Чл.63. (1) Търговските дружества с общинско участие в капитала с балансова стойност на паричните средства над 200 000 лв. спазват следните правила за концентрация:

  1. нетната експозиция на публичното предприятие към една кредитна институция не може да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на публичното предприятие; нетната експозиция се изчислява в края на всеки месец на базата на салдата към последната дата на съответния месец;
  2. в случай на нарушаване на ограничението по т. 1 в резултат на текущи оперативни процеси (разходване на средства от сметки, получаване на плащания, изменение на валутен курс и др.) публичното предприятие следва в срок до един месец да извърши необходимите действия за изпълнение на условието по т. 1;
  3. нетна експозиция към кредитна институция е разликата между левовата равностойност на паричните средства на публичното предприятие по сметки в дадена кредитна институция и левовата равностойност на размера на непогасената част от предоставените му заеми и откритите банкови гаранции, по които е наредител, от същата институция;
  4. в размера на паричните средства на публичното предприятие не се включват паричните средства по сметки, върху които има наложен запор.

(2) Публичните предприятия сключват договори за финансови услуги въз основа на публично обявените условия на доставчиците на съответните видове услуги и при спазване на изискванията за управление на риска, достъпност и икономическа изгодност.

(3) Публичните предприятия представят в електронен вид пред Столична община информация относно прилагането на правилата по ал. 1 на тримесечна база (с включени данни за всеки месец) в срок до 25-о число на месеца, следващ съответния тримесечен отчетен период.

(4) Органите по ал. 3 публикуват в електронно-информационната система по чл. 21 обобщена информация по предприятия относно прилагането на правилата за концентрация по ал. 1 на тримесечна база в срок до 30-о число на месеца, следващ съответния тримесечен отчетен период. Информацията се представя в електронен вид във форма и по образец, поддържани на интернет страницата на Столична община.

(6) Публичните предприятия, чиито парични средства по балансовата стойност не надвишават 200 000 лева, прилагат изискването за отчетност по ал. 4 и 5.

 

М О Т И В И

 

За нова точка 7 към чл. 63 (1): Постигането на реална прозрачност на действията на големите общински компании не задължително условие за връщане на накърненото доверие на гражданите на Столична община към администрацията и самите дружества. Очакваме през следващата година да се повишат таксите и да се разширят зоните за платено паркиране. Необходима, даже закъсняла мярка. Проучванията ни показват, че много граждани не са съгласни с тези мерки, защото нямат никакво доверие и гаранции, че парите им се харчат по предназначение. Убедени са в силния корупционен елемент в дейността на всички големи общински компании – четирите от транспорта и Топлофикация.

Прозрачността е важен елемент в постигането на доверие между управляващи и управлявани. Предложението ми ще гарантира постигането на елементарна такава. Така че всеки, който се интересува, да може да следи къде отиват парите му – от данъци, от такси, от услуги. Поне от сделките на стойност над 5000 лева месечно.

По отношение на предложеният от мен нов член 63, наблягам отново на прозрачността на разпределение на паричните средства на общинските компании. Предлагам да транспонираме текст от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. По този начин постигаме диверсификация на паричните средства на общинските компании, и то в период на начало на икономическа криза. С това можем да предотвратим бъдещи загуби, каквито бяха причинени на „Топлофикация София“ ЕАД и други общински дружества от фалита на КТБ през 2014 година.

 

 

София,                                                                                    С уважение ………………………………

22.06.2020 г.                                                                                    /Владислав Панев/

Накратко:

Предложихме за всички сделки на общинските дружества на стойност над 5000 лева да се публикува ежемесечна информация до десето число на следващия месец, включително с имената на контрагентите по съответните сделки, техния предмет, както и единичните цени на стоките и услугите. Предложихме, също така, търговските дружества с общинско участие в капитала с балансова стойност над 200 000 да не могат да държат повече от 25% от парите си в една банка.

Защо е важно:

Прозрачността е важен елемент в постигането на доверие между управляващи и управлявани. Предложението ще гарантира, че всеки, който се интересува, може да следи къде отиват парите му – от данъци, от такси, от услуги. Поне за сделките на стойност над 5000 лева месечно. Предложението ни за диверсификацията на паричните средства ще позволи да избегнем сценарии като 100-те млн. на "Топлофикация", изгубени в аферата КТБ.

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА20-ВК66-4857(2)

Вносители:

Владислав Панчев Панев
Владислав	Панчев	Панев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK