Предложихме публична отчетност за питанията към СО и СОС и даваните отговори

19 април 2021, понеделник Viber

Предложихме публична отчетност за питанията към СО и СОС и даваните отговори

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д
от Методи Лалов
общински съветник от „Демократична България“

 

Относно: създаване на секция „Контрол и питания“ на електронната страница на СОС, в която, независимо от обявяването на питанията и отговорите по реда на чл. 129, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на СОС (ПОДСОС), да бъдат обявени по реда на постъпванията питанията на общинските съветници и отговорите на кмета на СО и на кметовете на райони

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 69, ал. 1 от ПОДСОС 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Ефективният контрол на общинския съвет като орган на местното самоуправление в общината (чл. 138 от Конституцията на Република България, КРБ) върху общинската изпълнителна власт (чл. 139, ал. 1 от КРБ) е основен способ за осигуряване на законосъобразно действаща общинска администрация. Един от начините за неговото осъществяване е чрез отправените от отделните общински съветници питания към кмета (чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА) и кметовете на райони (чл. 129, ал. 2 от ПОДСОС), респ. чрез дадените отговори от тези местни изпълнителни органи. От своя страна публичността в дейността на общинския съвет и на кмета на СО, както и на цялата общинска администрация осигурява на гражданите възможност да осъществяват контрол върху дейността на органите, които издържат с данъците си. 

Съгласно чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС питанията, а от юли месец 2020 г. и отговорите се обявяват на електронната страница на СОС в дневния ред на съответното заседание на СОС в секцията „Предстоящо заседание“ (отговорите се публикуват в резултат на предложенията на общинските съветници от „Демократична България“ за изменение на ПОДСОС, Решение № 280 по Протокол № 17/09.07.2020 г. на СОС). След приключване на заседанието на СОС питанията и отговорите могат да бъдат намерени в секцията „Проведени заседания“, но информацията там е изключително фрагментирана, поради което гражданите следва да проучват всяко заседание отделно, за да намерят дадено питане и съответстващия му отговор. Това от своя страна води до значителни затруднения и ненужно изразходване на време и усилия от страна на гражданите.  

С оглед на това предлагам на страницата на СОС да бъде обособена самостоятелна секция „Контрол и питания“, в която, независимо от обявяването на питанията и отговорите по реда на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС, да бъдат обявени по реда на постъпванията и питанията на общинските съветници и отговорите на кмета на СО и на кметовете на райони. Документите следва да бъдат публикувани в машинночетим формат и да бъдат достъпни за гражданите без ограничения. В секцията следва да бъде създадена възможност за търсене по следните критерии: вносител на питането, автор на отговора, дата (период) на публикуване на документа и ключови думи.  

За изпълнение на решението, което предлагам СОС да вземе, не са необходими допълнителни финансови и други ресурси. Неговото прилагане ще доведе до улесняване на гражданите при изследване на работата на СОС и на общинската администрация и ще осигури повече публичност, прозрачност и отчетност на столичната местна власт.  

Предложението би могло да бъде изпълнено от председателя на СОС и без решение на СОС, тъй като същото, доколкото разширява възможностите на гражданите за достъп до питанията и отговорите по реда на Глава четвърта, Раздел 3 от ПОДСОС, не влиза в противоречие с чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС. Предвид системното нарушаване от страна на г-н Елен Герджиков на ЗМСМА и ПОДСОС се налага да адресирам поставения въпрос на вниманието на целия общински съвет, разрешаването на който несъмнено ще има положителен ефект за столичната местна общност, тъй като ще осигури повече публичност, прозрачност и отчетност на местната власт. Затова не мога да позволя на г-н Герджиков за пореден път да злоупотреби с правомощията си и с формалистичен подход и бюрократични оправдания да лиши столичани от възможност по-лесно, удобно и бързо да бъдат информирани за работата на общинските съветници и кметове. В случай, че председателят на СОС удовлетвори предложението ми, ще оттегля доклада си незабавно.

 

С уважение,

Методи Лалов

                              

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

…………………

на Столичния общински съвет

от …..……….2021 г.

 

За: създаване на секция „Контрол и питания“ на електронната страница на СОС в интернет, в която, независимо от обявяването на питанията и отговорите по реда на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС, да бъдат обявени по реда на постъпванията питанията на общинските съветници и отговорите на кмета на СО и на кметовете на райони. 

 

На основание чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, т.  23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС,

 

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. На електронната страница на СОС в интернет се създава секция „Контрол и питания“, в която, наред с обявяването на питанията и отговорите по реда на чл. 129, ал. 3 от ПОДСОС, да се обявяват по реда на постъпванията питанията на общинските съветници и отговорите на кмета на СО и на кметовете на райони. Документите да се публикуват в машинночетим формат и да са достъпни за гражданите без ограничения. В секцията да бъде създадена възможност за търсене по следните критерии: вносител на питането, автор на отговора, дата (период) на публикуване на документа; ключови думи.  
  2. Възлага на председателя на СОС изпълнението на решението.  

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичния общински съвет:

                                                               

                                              /Елен Герджиков/

 

Накратко:

Един от начините за осъществяване на контрол спрямо общинската власт е отправянето на питания към кмета и кметовете на райони от страна на общинските съветници. От своя страна публичността в дейността на СОС, кмета на СО и администрацията осигурява на гражданите възможността да извършват контрол върху нея. Отговорите на питанията могат да бъдат открити в дневния ред на страницата на конкретното заседание на Столичния общински съвет в секцията „Предстоящо заседание“, респективно след приключването му, те остават в секцията „Проведени заседания“.

Защо е важно:

Тъй като след края на заседанията, се налага на гражданите да ги преглеждат поотделно и да изразходват ненужно време и усилия, за да намерят конкретен отговор, предложихме създаването на самостоятелна секция „Контрол и питания“, в която да бъдат публикувани по реда на постъпване питанията на общинските съветници и отговорите от страна на кмета на СО и кметовете на райони. За да бъде максимално ефективна, следва документите да бъдат в машиночетим формат и да бъде добавен филтър за търсене, включващ различни критерии: вносител на питането, автор на отговора, дата на публикуване и ключови думи. За изпълнение на предложението ни няма да бъде необходим допълнителен ресурс, а това само би улеснило гражданите при наблюдаването на дейността на СОС и довело до повече прозрачност.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА21-ВК66-3755/19.04.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK