Предложихме решение на проблем със спортно игрище в Бояна, забъркан от СОС и кмета

22 април 2021, четвъртък Viber

Предложихме решение на проблем със спортно игрище в Бояна, забъркан от СОС и кмета

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Яна Веселинова Тодоранова и Тома Георгиев Белев –
общински съветници от Демократична България

ОТНОСНО: Прекратяване на Договор за наем № СОА190ДГ66-9/10.12.2019 г. и отмяна на Разрешение за строеж № 133/21.05.2020 г. на главния архитект на район „Витоша“

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

С Решение № 159/28.03.2019 г. Столичният общински съвет (СОС), на основание чл. 50а, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС, отм. ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г. ), Раздел II „Предоставяне на спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост“ от Правилника за прилагане на ЗФВС (ППЗФВС чл. 71-чл. 78), чл. 14 от Закона за общинската собственост (ЗОС), § 2, ал. 2 от ПЗР на ЗФВС (обн. ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г.) и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е възложил на кмета на Столична община (СО) да организира процедура за пряко отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1937.1450 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, с предназначение за спортно игрище, находящ се в гр. София, кв. Бояна, с площ от 8 921 кв.м., за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) I-„за футболно игрище“, по действащ подробен устройствен план (ПУП) на кв. 208а, м. „Гърдова глава“ по реда на ППЗФВС, при начална месечна цена в размер на 1 640 (хиляда шестстотин и четиридесет) лева, без включен данък върху добавената стойност, съгласно изготвена експертна оценка от сертифициран оценител на „Софинвест“ ЕООД, при условията на чл. 77, ал. 2 от ППЗФВС със Сдружение Спортен клуб „Витоша Спорт 2015“ – член на Българската федерация по хандбал и Сдружение „ФК Лъвчета“ – член на Българския футболен съюз и да издаде заповед, с която да одобри за наемател избрания кандидат, да сключи договор или да отхвърли предложението. Критериите за определяне на наемателя са приносът му за спорта, финансово обезпечена инвестиционна програма за поддържане и подобрение на имотите и предложение за наемна цена на стойност, не по-ниска от посочената от СОС. Изискано е до обекта да се осигури свободен достъп, в т.ч. на учениците, учителите и персонала на 52 ОУ „Цанко Церковски“, 116 ДГ „Мусала“ и 112 ДГ „Детски свят“, както и свободен достъп за провеждане на спортни и културни мероприятия на районната администрация на СО – район „Витоша“, 52 ОУ „Цанко Церковски“, 116 ДГ „Мусала“ и 112 ДГ „Детски свят“ по предложени от кандидата начин и форма.

Решение № 159/28.03.2019 г. СОС е изменено с Решение № 270/30.05.2019 г. на СОС, с което уточнено, че процедурата е за отдаване под наем на общинския имот за срок от десет години.

ПИ с идентификатор 68134.1937.1450 е публична общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост (АОС) № 2987/19.05.2015 г. Съгласно действащия ПУП на м. „Гърдова глава“, одобрен със Заповед № РД-09-50-264/27.05.1997 г. на главния архитект на София, в отредения за имота УПИ I-„за футболно игрище“, кв. 208а, м. „Гърдова глава“ е предвидено едно футболно игрище и една едноетажна обслужваща постройка в северозападната част на терена. Съгласно действащия Общ устройствен план (ОУП) на СО, имотът попада изцяло в устройствена зона Са2 („Зона за спорт и атракции предимно в околоградския район“, т. 39 от Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО) с устройствени показатели – плътност на застрояване (Пзастр.) ≤10%, коефициент на интензивност на застрояване (Кинт.) ≤0,15, минимална озеленена площ ≥50%, 2/3 от която с висока дървесна растителност. Допустимата функция на строежите в тази устройствена зона е само за спорт и атракции като „площта на откритите спортни съоръжения влиза в площта на усвояване“.

Въз основа на цитираните решения на СОС, кметът на СО е определил за наемател Сдружение „Спортен клуб „Витоша спорт 2015“, ЕИК 176978920, представлявано от бившия футболист Даниел Боримиров Борисов, като е издал Заповед № СОА19-РД92-205/28.08.2019 г. и е сключил договор за наем № СОА190ДГ66-9/10.12.2019 г. Със сключения договор ПИ с идентификатор 68134.1937.1450 е отдаден под наем за срок от десет години за „ползване по предназначение“ срещу месечен наем от 2 000 лв. без включен данък върху добавената стойност. След първата година от срока наемната цена се коригира годишно „съобразно процента на инфлация, определен по данни на Националния статистически институт“. Наемателят е длъжен да „реализира предвидените в инвестиционната програма инвестиции в обекта и съоръженията/уредите в него с цел тяхното привеждане, съгласно европейските стандарти за качество и безопасност“, а по нататък в договора – „да реализира всички дейности, посочени в инвестиционната програма“. Предвидено е осигуряване при определени условия на свободен достъп на „учениците, учителите и персонала на 52 ОУ „Цанко Церковски“, 116 ДГ „Мусала“ и 112 ДГ „Детски свят“, както и свободен достъп за провеждане на спортни и културни мероприятия на районната администрация на СО – район „Витоша“, 52 ОУ „Цанко Церковски“, 116 ДГ „Мусала“ и 112 ДГ „Детски свят“. Съгласно договора за наем, преустройства и подобрения в наетия имот се правят от наемателя „по изключение, при доказана необходимост и след изрично писмено съгласие от страна на наемодателя“ по предварително съгласуван от него проект и контрол като всички подобрения в имота остават собственост на СО. При прекратяване на договора по каквато и да било причина наемодателят не дължи на наемателя обезщетение за извършените подобрения. Предвидено е едностранно прекратяване на договора с двумесечно писмено предизвестие.

На 20.12.2019 г. главният архитект на район „Витоша“ е издал виза за проектиране за „Спортен комплекс с футболни и тенис игрища, трибуни, съблекални, обслужващи помещения и бистро“ в УПИ I-„за футболно игрище“, кв. 208а, м. „Гърдова глава“, на основание чл. 140, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и § 2 от ПЗР на ЗУЗСО. С визата в имота са предвидени три сгради (едната двуетажна), футболни игрища, тенис кортове и паркинг. На 21.05.2020 г. главният архитект на район „Витоша“ е одобрил инвестиционен проект за обекта, който е внесен от наемателя посочен като „възложител“. Одобреният проект предвижда и детска площадка. Всички игрища са с изкуствена настилка. Проектното озеленяване е 2 825 кв.м. (31,4%) при изискуеми по ОУП на СО и ЗУЗСО минимум 4 505 кв.м. (50%), а предвидената висока дървесна растителност е 2 120 кв.м. при изискуеми 3 003 кв.м. Предвидено е „вертикално озеленяване на огради“. В записката към инвестиционния проект е предложено недостигащите 1 680 кв.м. озеленена площ, от които 883 кв.м. с едроразмерна растителност да бъдат реализирани извън имота като „компенсаторно озеленяване“. Няма информация да е било допуснато исканото компенсаторно озеленяване по реда на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО (НИПОЗССО). Откритите футболни игрища са с площ от 3 346 кв.м., тенис кортовете – 1 944 кв.м. и детската площадка – 173 кв.м. – всички с изкуствена настилка. Трите сгради са с обща застроена площ от около 900 кв.м. Въз основа на одобрения инвестиционен проект главният архитект на район „Витоша“ е издал Разрешение за строеж № 133/21.05.2020 г. за обекта „Спортен комплекс с футболни и тенис игрища, трибуни, съблекални, обслужващи помещения и бистро“. Титуляр на разрешението за строеж е СО, представлявана от кмета г-жа Йорданка Фандъкова. В момента на място се извършват подготвителни работи за започване на предвиденото строителство от наемателя на СО – Сдружение „Спортен клуб „Витоша спорт 2015“.

Във връзка с това развитие около обществения спортен обект са постъпили подписка и сигнали от жители на район „Витоша“ – кв. „Бояна“, с които най-общо е изразено възмущение, че не е поискано тяхното мнение за развитието на спортната база като част от социалната инфраструктура на квартала. Посочени са и ред нарушения на закона при сключване на договора за наем и при издаване на разрешението за строеж. Исканията са за спиране на строителството, за прекратяване на договора за наем и за откриване на нова процедура при съобразяване на интересите на местната общност.

Намираме искането на гражданите за основателно, доколкото имотите и вещите публична собственост са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Спортните обекти са част от социалната инфраструктура по смисъла на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ. Това би трябвало да означава, че общината дължи на местната общност възможност ако не безплатно, то при приемливи (социални) условия да задоволява своите потребности – в случая от спорт. С договора за наем обаче, е осигурен свободен достъп до спортните съоръжения и услуги само на ограничен кръг лица при определени условия. За останалите достъпът очевидно ще е платен, като общината изцяло е преотстъпила определянето на цените за това на своя наемател. Принципно не е недопустимо да се определя заплащане за достъп или за ползване на обект публична общинска собственост, но с оглед на публично-правния характер на обекта, би трябвало органът на местна власт да определя или поне да участва в определянето на цените, което не е уговорено в договора за наем. В случая „социална“ изглежда наемната цена от 2 000 лв. за общинския имот, а не начина, по който е осигурено ползването на спортния обект от жителите на квартала. С оглед на това считаме договора за наем за сключен в нарушение на чл. 11, ал. 1 от ЗОС.

Що се отнася до разрешеното строителство, главният архитект на район „Витоша“ е допуснал изключително тежки нарушения на закона. Застроената площ на предвидените три сгради изчерпва допустимата Пзастр. от 10%. Тъй като игрищата представляват открити обекти по смисъла на § 5, т. 68, б. „а“ и строежи по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ, чиято площ, съгласно Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, „влиза в площта на усвояване“, те също формират плътност на застрояване. При това положение главният архитект на район „Витоша“ е разрешил обект „Спортен комплекс с футболни и тенис игрища, трибуни, съблекални, обслужващи помещения и бистро“ при Пзастр. от около 70% – значително над допустимите по закон.

Главният архитект на район „Витоша“ е разрешил и изграждането на обект с недопустима по ОУП и ПУП функция в общинския имот – „бистро“. Разрешението за строеж е с титуляр Столична община, която единствено има качеството на възложител по смисъла на чл. 161 ал. 1 от ЗУТ върху публичния имот. Новите строежи след завършването им ще станат общинска собственост. Въпросът за характера на собствеността (публична или частна общинска) върху новопоявилите се обекти няма да е безспорна, с оглед най-малко на определеното предназначение „бистро“, което не може да бъде дефинирано като част от спортния обект публична собственост, а като частна собственост. Това създава предпоставки за заобикаляне на ограниченията на чл. 7, ал. 2 от ЗОС в бъдещ период чрез някакъв вид допустима сделка. Освен това, съгласно § 5, т. 68, б. „а“ от ДР на ЗУТ, към откритите обекти за спортни дейности могат да се изграждат „необходимите спомагателни постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране – санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, преместваеми сезонни покрития и други“, което категорично не включва функцията „бистро“.

Разрешената свръх-плътност на застрояване е в грубо противоречие изискването за минимално озеленяване от 50%, въпреки че дори е включено и „вертикално озеленяване“ по сградите. Единствено в обяснителната записка пише, че е предложено компенсаторно озеленяване от проектанта. Възможността за компенсаторно озеленяване е предвидена с чл. 19, ал. 6 от ЗУЗСО и НИПОЗССО. Компенсаторното озеленяване представлява изключение от общото правило за постигане на минимално определената с Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО озеленена площ. Изключения от законови правила не могат да се допускат по преценка на административния орган, а при наличие на непреодолими обективни обстоятелства, каквито тук просто няма. Видимо е желанието единствено за уплътняване на терена с игрища с изкуствени настилки за сметка на законово изискуемото озеленяване. Допускането на компенсаторно озеленяване, от друга страна, е уредено в НИПОЗССО, като една сложна формална процедура, която включва и решение на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори на СОС. Предвиждането на компенсаторно озеленяване би трябвало да се впише и в разрешението за строеж, тъй като то е част от проверката при въвеждане на обекта в експлоатация.

Предвиденото „вертикално озеленяване“ и то „по огради“ не е част от озеленената площ по ЗУЗСО и по НИПОЗССО. Такъв термин изобщо не се ползва в тези нормативни актове, а изключенията по чл. 25, ал. 3-5 от НИПОЗССО са за устройствени зони с плътност на застрояване над 60%, каквато не е разглежданата в случая зона Са2.

Считаме посочените дотук нарушения за достатъчно основание за преразглеждане както на наемния договор, така и на издаденото разрешение за строеж.

По принцип се подкрепяме усилията за подобряване на спортните бази в общината като част от обществената социална инфраструктура публична собственост. Считаме обаче, че това трябва да се осъществява при спазване на закон и при съобразяване с интересите на местната общност.

С оглед на гореизложеното, предлагаме проект на решение на СОС, с което кметът на СО да бъде задължен: да прекрати договор за наем № СОА190ДГ66-9/10.12.2019 г.; да разпореди на главния архитект на район „Витоша“ да отмени свое Разрешение за строеж № 133/21.05.2020 г.; да проведе обществени консултации с жителите на кв. „Бояна“ за насоките на развитие на общинската спортна база в кв. 208а, м. „Гърдова глава“.

Вносители от името на политическата група на “Демократична България – Обединение”:

Тома Белев

Яна Тодоранова

 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №….

на Столичния общински съвет

от ……………………………… година

ЗА: Прекратяване на Договор за наем № СОА190ДГ66-9/10.12.2019 г. и отмяна на Разрешение за строеж № 133/21.05.2020 г. на главния архитект на район „Витоша“

Мотиви: С Решение № 159/28.03.2019 г. Столичният общински съвет (СОС), на основание чл. 50а, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС, отм. ДВ. бр. 86 от 18.10.2018г. ), Раздел II „Предоставяне на спортни обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост“ от Правилника за прилагане на ЗФВС (ППЗФВС чл. 71-чл. 78), чл. 14 от Закона за общинската собственост (ЗОС), § 2, ал. 2 от ПЗР на ЗФВС (обн. ДВ. бр. 86 от 18.10.2018 г.) и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е възложил на кмета на Столична община (СО) да организира процедура за пряко отдаване под наем на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1937.1450 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. София, с предназначение за спортно игрище, находящ се в гр. София, кв. Бояна, с площ от 8 921 кв.м., за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) I-„за футболно игрище“, по действащ подробен устройствен план (ПУП) на кв. 208а, м. „Гърдова глава“ по реда на ППЗФВС, при начална месечна цена в размер на 1 640 лв., без включен данък върху добавената стойност, съгласно изготвена експертна оценка от сертифициран оценител на „Софинвест“ ЕООД, при условията на чл. 77, ал. 2 от ППЗФВС със Сдружение Спортен клуб „Витоша Спорт 2015“ – член на Българската федерация по хандбал и Сдружение „ФК Лъвчета“ – член на Българския футболен съюз и да издаде заповед, с която да одобри за наемател избрания кандидат, да сключи договор или да отхвърли предложението. Критериите за определяне на наемателя са приноса му за спорта, финансово обезпечена инвестиционна програма за поддържане и подобрение на имотите и предложение за наемна цена на стойност, не по-ниска от посочената от СОС. Изискано е до обекта да се осигури свободен достъп, в т.ч. на учениците, учителите и персонала на 52 ОУ „Цанко Церковски“, 116 ДГ „Мусала“ и 112 ДГ „Детски свят“, както и свободен достъп за провеждане на спортни и културни мероприятия на районната администрация на СО – район „Витоша“, 52 ОУ „Цанко Церковски“, 116 ДГ „Мусала“ и 112 ДГ „Детски свят“ по предложени от кандидата начин и форма.

Решение № 159/28.03.2019 г. СОС е изменено с Решение № 270/30.05.2019 г. на СОС, с което уточнено, че процедурата е за отдаване под наем на общинския имот за срок от десет години.

ПИ с идентификатор 68134.1937.1450 е публична общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост (АОС) № 2987/19.05.2015 г. Съгласно действащия ПУП на м. „Гърдова глава“, одобрен със Заповед № РД-09-50-264/27.05.1997 г. на главния архитект на София, в отредения за имота УПИ I-„за футболно игрище“, кв. 208а, м. „Гърдова глава“ е предвидено едно футболно игрище и една едноетажна обслужваща постройка в северозападната част на терена. Съгласно действащия Общ устройствен план (ОУП) на СО, имотът попада изцяло в устройствена зона Са2 („Зона за спорт и атракции предимно в околоградския район“, т. 39 от Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО) с устройствени показатели – плътност на застрояване (Пзастр.) ≤10%, коефициент на интензивност на застрояване (Кинт.) ≤0,15, минимална озеленена площ ≥50%, 2/3 от която с висока дървесна растителност. Допустимата функция на строежите в тази устройствена зона е само за спорт и атракции като „площта на откритите спортни съоръжения влиза в площта на усвояване“.

Въз основа на цитираните решения на СОС, кметът на СО е определил за наемател Сдружение „Спортен клуб „Витоша спорт 2015“, ЕИК 176978920, представлявано от бившия футболист Даниел Боримиров Борисов, като е издал Заповед № СОА19-РД92-205/28.08.2019 г. и е сключил договор за наем № СОА190ДГ66-9/10.12.2019 г. Със сключения договор ПИ с идентификатор 68134.1937.1450 е отдаден под наем за срок от десет години за „ползване по предназначение“ срещу месечен наем от 2 000 лв. без включен данък върху добавената стойност. След първата година от срока наемната цена се коригира годишно „съобразно процента на инфлация, определен по данни на Националния статистически институт“. Наемателят е длъжен да „реализира предвидените в инвестиционната програма инвестиции в обекта и съоръженията/уредите в него с цел тяхното привеждане, съгласно европейските стандарти за качество и безопасност“, а по нататък в договора – „да реализира всички дейности, посочени в инвестиционната програма“. Предвидено е осигуряване при определени условия на свободен достъп на „учениците, учителите и персонала на 52 ОУ „Цанко Церковски“, 116 ДГ „Мусала“ и 112 ДГ „Детски свят“, както и свободен достъп за провеждане на спортни и културни мероприятия на районната администрация на СО – район „Витоша“, 52 ОУ „Цанко Церковски“, 116 ДГ „Мусала“ и 112 ДГ „Детски свят“. Съгласно договора за наем, преустройства и подобрения в наетия имот се правят от наемателя „по изключение, при доказана необходимост и след изрично писмено съгласие от страна на наемодателя“ по предварително съгласуван от него проект и контрол, като всички подобрения в имота остават собственост на СО. При прекратяване на договора по каквато и да било причина наемодателят не дължи на наемателя обезщетение за извършените подобрения. Предвидено е едностранно прекратяване на договора с двумесечно писмено предизвестие.

На 20.12.2019 г. главният архитект на район „Витоша“ е издал виза за проектиране за „Спортен комплекс с футболни и тенис игрища, трибуни, съблекални, обслужващи помещения и бистро“ в УПИ I-„за футболно игрище“, кв. 208а, м. „Гърдова глава“, на основание чл. 140, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 6 от ЗУТ и § 2 от ПЗР на ЗУЗСО. С визата в имота са предвидени три нови сгради (едната двуетажна), футболни игрища, тенис кортове и паркинг. На 21.05.2020 г. главният архитект на район „Витоша“ е одобрил инвестиционен проект за обекта, който е внесен от наемателя посочен в него като „възложител“. Одобреният проект предвижда и детска площадка. Всички игрища са с изкуствена настилка. Проектното озеленяване е 2 825 кв.м. (31,4%) при изискуеми по ОУП на СО и ЗУЗСО минимум 4 505 кв.м. (50%), а предвидената висока дървесна растителност е 2 120 кв.м. при изискуеми 3 003 кв.м. Предвидено е „вертикално озеленяване на огради“. В записката към инвестиционния проект е предложено недостигащите 1 680 кв.м. озеленена площ, от които 883 кв.м. с едроразмерна растителност, да бъдат реализирани извън имота като „компенсаторно озеленяване“. Няма информация да е било допуснато исканото компенсаторно озеленяване по реда на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на СО (НИПОЗССО). Откритите футболни игрища са с площ от 3 346 кв.м., тенис кортовете – 1 944 кв.м. и детската площадка – 173 кв.м. – всички с изкуствена настилка. Трите сгради са с обща застроена площ от около 900 кв.м. Въз основа на одобрения инвестиционен проект главният архитект на район „Витоша“ е издал Разрешение за строеж № 133/21.05.2020 г. за обект „Спортен комплекс с футболни и тенис игрища, трибуни, съблекални, обслужващи помещения и бистро“. Титуляр на разрешението за строеж е СО, представлявана от кмета г-жа Йорданка Фандъкова. В момента на място се извършват подготвителни работи за започване на предвиденото строителство от наемателя на СО – Сдружение „Спортен клуб „Витоша спорт 2015“.

Във връзка с това развитие около обществения спортен обект са постъпили подписка и сигнали от жители на район „Витоша“ – кв. „Бояна“, с които най-общо е изразено възмущение, че не е поискано тяхното мнение за развитието на спортната база като част от социалната инфраструктура на квартала. Посочени са и ред нарушения на закона при сключване на договора за наем и при издаване на разрешението за строеж. Исканията са за спиране на строителството, за прекратяване на договора за наем и за откриване на нова процедура при съобразяване на интересите на местната общност.

Намираме искането на гражданите за основателно, доколкото имотите и вещите публична собственост са предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Спортните обекти са част от социалната инфраструктура по смисъла на § 5, т. 75 от ДР на ЗУТ. Това би трябвало да означава, че общината дължи на местната общност възможност ако не безплатно, то при приемливи (социални) условия да задоволява своите потребности – в случая от спорт. С договора за наем обаче, е осигурен свободен достъп до спортните съоръжения и услуги само на ограничен кръг лица при определени условия. За останалите достъпът очевидно ще е платен, като общината изцяло е преотстъпила определянето на цените за това на своя наемател. Принципно не е недопустимо да се определя заплащане за достъп или за ползване на обект публична общинска собственост, но с оглед на публично-правния характер на обекта, би трябвало органът на местна власт да определя или поне да участва в определянето на цените, което не е уговорено в договора за наем. В случая „социална“ изглежда само наемната цена от 2 000 лв. за общинския имот, а не начина, по който е осигурено ползването на спортния обект от жителите на квартала. С оглед на това договорът за наем е сключен в нарушение на чл. 11, ал. 1 от ЗОС.

Що се отнася до разрешеното строителство, главният архитект на район „Витоша“ е допуснал изключително тежки нарушения на закона. Застроената площ на предвидените три сгради изчерпва допустимата Пзастр. от 10%. Тъй като игрищата представляват открити обекти по смисъла на § 5, т. 68, б. „а“ и строежи по смисъла на § 5, т. 38 от ДР на ЗУТ, чиято площ, съгласно Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, „влиза в площта на усвояване“, те също формират плътност на застрояване. При това положение главният архитект на район „Витоша“ е разрешил обект „Спортен комплекс с футболни и тенис игрища, трибуни, съблекални, обслужващи помещения и бистро“ при Пзастр. от около 70% – значително над допустимите по закон 10%.

Главният архитект на район „Витоша“ е разрешил и изграждането на обект с недопустима по ОУП и ПУП функция в общинския имот – „бистро“. Съгласно § 5, т. 68, б. „а“ от ДР на ЗУТ, към откритите обекти за спортни дейности могат да се изграждат „необходимите спомагателни постройки и съоръжения, свързани с тяхното функциониране – санитарни възли, съблекални, монтажни трибуни, преместваеми сезонни покрития и други“, което категорично не включва функцията „бистро“. Разрешението за строеж е с титуляр Столична община, която единствено има качеството на възложител по смисъла на чл. 161 ал. 1 от ЗУТ върху публичния имот. Новите строежи след завършването им ще станат общинска собственост. Въпросът за характера на собствеността (публична или частна общинска) върху новопоявилите се обекти няма да е безспорна, с оглед най-малко на определеното предназначение „бистро“, което не може да бъде дефинирано като част от спортния обект публична собственост, а като частна собственост. Това създава предпоставки за заобикаляне на ограниченията на чл. 7, ал. 2 от ЗОС в бъдещ период чрез някакъв вид допустима сделка.

Разрешената свръх-плътност на застрояване е в грубо противоречие изискването за минимално озеленяване от 50%, въпреки че дори е включено и „вертикално озеленяване“ по огради. Единствено в обяснителната записка пише, че е предложено компенсаторно озеленяване от проектанта. Възможността за компенсаторно озеленяване е предвидена с чл. 19, ал. 6 от ЗУЗСО и НИПОЗССО. Компенсаторното озеленяване представлява изключение от общото правило за постигане на минимално определената с Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО озеленена площ. Изключения от законови правила не могат да се допускат по преценка на административния орган, а при наличие на непреодолими обективни обстоятелства, каквито тук просто няма. Видимо е желанието единствено за уплътняване на терена с игрища с изкуствени настилки за сметка на законово изискуемото озеленяване. Допускането на компенсаторно озеленяване, от друга страна, е уредено в НИПОЗССО, като една сложна формална процедура, която включва и решение на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори на СОС. Предвиждането на компенсаторно озеленяване би трябвало да се впише и в разрешението за строеж, тъй като то е част от проверката при въвеждане на обекта в експлоатация.

Предвиденото „вертикално озеленяване“ и то „по огради“ не е част от озеленената площ по ЗУЗСО и по НИПОЗССО. Такъв термин изобщо не се ползва в тези нормативни актове, а изключенията по чл. 25, ал. 3-5 от НИПОЗССО са за устройствени зони с плътност на застрояване над 60%, каквато не е разглежданата в случая зона Са2.

Посочените нарушения са достатъчно основание за преразглеждане както на наемния договор, така и на издаденото разрешение за строеж. Развитието на спортните бази в общината като част от обществената социална инфраструктура публична собственост следва да се осъществява при спазване на закона и при съобразяване с интересите на местната общност.

Правно основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 5, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 99, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

  1. Възлага на кмета на Столична община:
    1. Да прекрати Договор за наем № СОА190ДГ66-9/10.12.2019 г. с двумесечно писмено предизвестие;
    2. Да разпореди на главния архитект на район „Витоша“ да преразгледа и отмени свое Разрешение за строеж № 133/21.05.2020 г. по реда на чл. 99, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс;
    3. Да проведе обществени консултации с жителите на кв. „Бояна“ за развитието на спортната база в кв. 208а, м. „Гърдова глава“.

Настоящето решение е прието на .. заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………… 2021 г., Протокол № ….. от …….……..2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на
Столичния общински съвет:

Елен Герджиков

Накратко:

През март 2019 г. без обществено обсъждане Столичният общински съвет (СОС) взема решение за директно отдаване под наем от Столичния кмет на единствения останал в кв. “Бояна” спортен терен, публична общинска собственост. Договорът за наем е сключен срещу символична месечна сума, за 10 години, с частен клуб, на който е дадено правото да се разпорежда с терена практически без ясни условия, които да защитят публичния интерес. Това безобразие е последвано от редица действия, които противоречат на основни закони и поднормативни актове и към днешна дата, след издадена от главния архитект на район “Витоша” виза за строеж, на терена всеки момент ще започне изграждането на три нови сгради (едната двуетажна), футболни игрища, тенис кортове и паркинг. За да защитят значимото за квартала пространство, граждани от Бояна излизат на протест срещу разпореждането с публичен общински имот, без да е направена каквато и да било консултация с общността. Те посочват и ред нарушения на закона при сключване на договора за наем и при издаване на разрешението за строеж. В подкрепа на справедливия протест на гражданите от Бояна, предлагаме Столичният общински съвет да възложи на кмета на Столична община: 1) Да прекрати Договора за наем с двумесечно писмено предизвестие; 2) Да разпореди на главния архитект на район „Витоша“ да преразгледа и отмени свое Разрешение за строеж № 133/21.05.2020 г. по реда на чл. 99, т. 1 от Административнопроцесуалния кодекс; 3) Да проведе обществени консултации с жителите на кв. „Бояна“ за развитието на спортната база в кв. 208а, м. „Гърдова глава“.

Вид:

Доклад

Вносители:

Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK