Предложихме включване на имоти в кв. “Мусагеница” към зелената система на Столична община

24 март 2023, петък Viber

Предложихме включване на имоти в кв. "Мусагеница" към зелената система на Столична община

ДО
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Председател на
Столичен общински съвет

 

 

ДОКЛАД

от

Групата на Демократична България в Столичен общински съвет

и

Петко Горанов – Кмет на Столична община – район „Студентски“

 

Относно: Откриване на административно производство по изработване и одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП), одобрен с Решение № 605 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет

 

Уважаеми господин ГЕОРГИЕВ,

 

На основание чл. 26а, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет и чл. 21, ал. 1, т. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, внасяме проект за решение за изменение на Решение № 605 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет, с което е одобрен Подробен устройствен план – План-извадка – Изменение план за регулация и застрояване на м. „Младост 1 – Мусагеница”, район „Студентски”-СО.

За територията е процедиран ПУП-ИПРЗ, разрешен със Заповед № РД-09-50-1319/26.11.2009 г. на главния архитект на СО, допълнена със Заповед № РА50- 731/15.12.2016 г. на главния архитект на СО. Със Заповед № РД-09-50-1024/23.12.2014 г. на главния архитект на СО в хода на това производство е разрешено да се изработи план-извадка от цялостния проект на за преструктуриране на жилищния комплекс по чл. 133, ал. 4 от ЗУТ в обхват м. „Младост 1-Мусагеница“, район „Студентски“.

Искането за разрешаване изработване на проект на план-извадка за местност „Младост 1 -Мусагеница“, е инициирано със заявление № ГР-70-00-144/08.08.2013 г. от дружеството „Южен Кръст“ ЕООД чрез пълномощник Людмила Сивова в Направление „Архитектура и градоустройство” на Столична община.

Мотивираното предложение и административната преписка, ведно с измененият ѝ, са разгледани на няколко заседания на ОЕСУТ и след санирането на установените пропуски експертният съвет се е произнесъл с предложение главният архитект на Столична община да издаде заповед за разрешаване на устройствена процедура.

Със заявление с вх. № ГР-70-00-144-(4)/14/28.04.2015 г. е внесен проект план-извадка по чл.133, ал.4 от ЗУТ, съгласуван от главния проектант на ПУП в процедура-ПРЗ на м. „Младост 1-Мусагеница” СО. Проведена е процедура по съобщаване на проекта в Държавен вестник, бр. 72 от 18.09.2015 г.

 

Съгласно чл. 1, ал. 1 от ЗУТ, устройството на територията гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. В тази връзка и в изпълнение на императивната разпоредба на чл. 121, ал. 1 от ЗУТ, по повод разглеждания проект, са проведени поредица от обществени обсъждания, с цел да бъде дадена възможност на засегнатата общественост да заяви становището си, като се презумира, че тази възможност цели това становище да бъде съобразено, доколкото не са налице обективни пречки за това.

На проведените обществени обсъждания, на които жителите на кв. „Младост 1 – Мусагеница”, район „Студентски”-СО активно са изразили противопоставянето си на исканото изменение, като идентична позиция е изразена и в подадени от тях писмени възражения и становища, които не са отчетени от административния орган.

От постъпилите 33 бр. възражения, отразени в протокол на ОЕСУТ от 03.10.2017г., само 4 са в подкрепа на проекта, едно от които е от страна на инициатора на процедираното изменение, като видно от описателната част на протокола, не са налице становища в подкрепа на изменението, освен на посочения представител на дружеството-инициатор.

Ноторно известна е установената в чл.15, ал.1 от ЗУТ обща забрана за изменение на ПУП при наличие само и единствено на искане за изменение на съществуващ ПУП. Същото не може да бъде само по себе си достатъчно условие за допускането му без да се вземат предвид позицията на обществото в лицето на живущите в района, чиято позиция е от съществено значение за целената от закона устойчивост на развитие на територията.

На следващо място, при разглеждане на изменението на съществуващия ПУП не е спазено и императивното изискване на чл. 22, ал. 5 от ЗУТ съгласно което при преструктуриране на съществуващи жилищни комплекси не следва да бъдат превишавани показателите на плана, по който са създадени, предвид обстоятелството че при първоначалното създаване на жилищните комплекси са били спазени относимите правила и норми за създаването им и едно подобно преструктуриране би могло да ги засегне по неблагоприятен начин. Идентично становище е изразено и от главния архитект на СО – район „Студентски“, според който проектът страда и от редица други пороци – предвидената велоалея не е свързана с цялостна концепция; проектното средноетажно застрояване е в разрез с градоустройствените концепции, при които се предвижда нискоетажно (буферно) застрояване откъм главните транспортни артерии, изолиращо жилищните комплекси, както и навлизането в терени в зони за озеленяване.

Наред с горното, следва да се отбележи и, че в случая приетото Решение № 605 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет не съответства на обхвата, допуснат със заповед № РД-09-50-1024/23.12.2014 г. на главния архитект на СО, като същият значително надхвърля пределите на посочените в заповедта ПИ 68134.1602.3558, 68134.1602.3559 и 68134.1602.6111.

Неправилното прилагане на нормативната уредба при приемане на Решение № 605 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет, с което е одобрен Подробен устройствен план – План-извадка – Изменение план за регулация и застрояване на м. „Младост 1 – Мусагеница”, район „Студентски”-СО, предизвика и общото недоволство на жителите на кв. „Младост 1-Мусагеница“, като преките последици от същото са притесненията и тревогите, породени от предстоящото застрояване на терените. Същите изразиха несъгласието си с така приетото решение на административния орган и изразиха мнение, че с него се обслужват интересите на частен инвеститор, а не обществени такива. Според живущите, посоченото решение не е прието в обществен интерес, особено по отношение на новосъздадения кв. 46в, в който се образува нови УПИ – та с възможност за застрояване, създавайки една правна възможност, съществуващи зелени площи да се застроят с многоетажни жилищни сгради при параметри на застрояване, извън допустимите по действащия ОУП.

След приемане на Решение № 605 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на Столичния общински съвет, горепосочените лица като председатели на Управителните съвети на Етажни собствености (ЕС), представляващи съответно входове от А до Ж и от И до М включително на бл.101 и в качеството си на заинтересувани лица по смисъла на чл.131, ал.1 вр. ал. 2, т. 1 ЗУТ, тъй като са собственици на обекти в сграда и притежават ограничени вещни права в урегулирания поземлен имот, който имот е предмет на самия план, одобрен с горепосоченото решение са обжалвали горепосоченото решение по реда, предвиден в нормата на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ.

С Решение № 5404 от 19.08.2019 г. на Административен съд София –град, Второ отделение, 29 състав, постановено по адм. дело № 12314/2018 г., е отменил Решение № 605 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г. на СОС в частта му от т. 1 до т. 4 включително.

Така постановеното първоинстанционно решение, при касационно обжалване е отменено с Решение № 5857 от 20.05.2020 г. от Върховен административен съд, постановено по адм. дело № 13554/2019 г., като делото е върнато на Административен съд София-град за ново разглеждане от друг състав.

Към настоящия момент, с влезли в сила Определение № 7509/29.07.2022 г. по адм. дело № 5515/2022 г. на ВАС, Определение № 3999/03.06.2021 г. и Определение № 3504/03.05.2022 г. по адм. дело № 4422/2020 г. на АССГ, по реда на чл. 218, ал. 3 от ЗУТ е определен предмета на оспорване, като от същия са изключени т. 1, т. 3, т. 4. и т. 2 относно „закриване на улица от о.т. 76г до нова о.т. 56; създаване на алея между кв.46а и кв.46б, нов кв.46в, нов кв.46г; създаване на задънена улица от нова о.т. 34 – нова о.т. 51 – нова о.т. 50 – нова о.т. 49 до нова о.т. 48; създаване на алея между нов кв.46в и нов кв.46г; изменяне на улица от о.т. 48б до нова о.т. 33, по кафявите и зелените линии, цифри, букви и зачертавания съгласно приложен проект, и в тази част производството по адм. дело №4422/2016г. е прекратено с мотиви, че липсва правен интерес от оспорването на административния акт от страна на живущите в бл. 101, т. е. в частта на решението относима към кв. 46в, в който се образува нови УПИ – та с възможност за застрояване.

Заличавайки като заинтересовани страни собствениците на обекти в бл. 101, ж. к. „Младост 1-Мусагеница“, район „Студентски“, съдът е отнел и тяхното конституционно и морално право да защитят домовете си, средата, в която живеят и най-вече да установят със средствата и методите на съдебната система дали е спазен нормативния ред при приемане на решението на СОС, променящо изцяло облика на местообитаването им, нарушавайки редица параметри на инфраструктурата на жилищния комплекс, безопасността на сградата, която обитават и не на последно място евентуалната заплаха за здравето им, провокирана от гъстата населеност на квартала и замърсяването му с фини прахови частици.

В тази връзка са и постъпилите заявления в деловодството на СО – район „Студентски“.

С рег. № РСТ23-ГР94-942/20.03.2023 г. е депозирана подписка-искане до кмета на Столична община – „За включване на поземлените имоти от кв. 46А м. „Младост 1-Мусагеница“, попадащи между бензиностанция OMV и пицария Dominos в зелената система на Столична община на основание чл. 10 ал. 4  от ЗУЗСО“, съдържаща над 3100 подписа, събрани от местната общественост за изключително кратък срок.

С рег. № РСТ23-ГР94-976/21.03.2023 г. е депозирано писмо-сигнал от жители на кв. „Младост 1-Мусагеница“, в качеството им на домоуправители на бл. 101, вх. Б, В, З, К и собственици на обекти във вх. В и вх. 11, всички находящи се в ПИ с идентификатор 68134.1602.6112, район „Студентски“.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 26а, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет и чл. 21, ал. 1, т. 19 във вр. с т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10 ал. 4  от Закон за устройство и застрояване на Столична община, чл. 22, ал. 4-7 и чл. 134, ал. 2, т. 5 от Закона за устройство на територията, предлагам на Столичен общински съвет проект на решение, който прилагам.

Приложения:

  1. Подписка-искане с рег. № РСТ23-ГР94-942/20.03.2023 г.
  2. Писмо-сигнал с рег. № РСТ23-ГР94-976/21.03.2023 г.

 

С уважение,

Петко Горанов

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА23-ВК08-4588/24.03.2023 г.

Вносители:


Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/region/root/wp-content/themes/dbregioni/components/box-person.php on line 6

Warning: Attempt to read property "subtitle" on null in /var/www/region/root/wp-content/themes/dbregioni/components/box-person.php on line 7
PlaceholderThumbnail
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK