Продължаваме да изясняваме информацията относно статута на посолството на Руската федерация

05 юни 2022, неделя Viber

ДО
АРХ. ЗДРАВКОВ ЗДРАВКОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-Н ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН “ИЗГРЕВ”

 

П И С М О
от Марта Георгиева – общински съветник от Демократична България  

 

Уважаеми арх. Здравков,

Уважаеми г-н Георгиев,

В отговор на заявления за достъп до обществена информация вх. рег. № СОА22-ЕВ01-166/02.05.2022 г. (№ САГ22-ОИ94-44/03.05.2022 г. и РИВ22-ЕВ01-5/18.04.2022 г.) получих противоречива информация относно действащия подробен устройствен план (ПУП) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.800.2007.

Според информацията в Решение № Р-ЗДОИ-19/16.05.2022 г. на главния архитект на Столична община (СО), действащият ПУП (план за регулация и план за застрояване) за ПИ с идентификатор 68134.800.2007 е одобрен със Заповед № РД-09-50-77/16.04.1992 г. на главния архитект на София и представлява улица без име, свързваща ул. „Незабравка“ и ул. „Никола Мирчев“. Към решението са приложени текстовата и графичната част на Заповед № РД-09-50-77/16.04.1992 г. на главния архитект на София.

Според информацията в Решение № РИВ22-РИ09-13/03.05.2022 г. на кмета на район „Изгрев“, действащият ПУП (план за регулация и план за застрояване) за ПИ с идентификатор 68134.800.2007 е одобрен със Заповед № 189/31.05.1979 г. на главния архитект на София и представлява частично улица-тупик към ул. „Незабравка“ (о.т. 6-о.т. 5а), а останалата част попада в терена на кв. 16, м. „Изгрев“ („Изток-юг“), предвиден за „посолство на СССР“. Към решението не са приложени текстовата и графичната част на Заповед № 189/31.05.1979 г. на главния архитект на София. Не е уточнено каква част от имота е предвиден за улица и каква част попада в терена за „посолство на СССР“.

При направена от мен проверка установих, че в оригинала на одобрения през 1992 г. ПУП за местността е вписана Заповед № РД-50-09-11/28.01.1992 г. на главния архитект на София на 16.04.1992 г. (датата на Заповед № РД-09-50-77/16.04.1992 г. на главния архитект на София). На друго копие от същия план е вписана Заповед № РД-09-50-77/16.04.1992 г. на главния архитект на София (цитирана в Решение № Р-ЗДОИ-19/16.05.2022 г. на главния архитект на СО). Запазено е копие на Заповед № РД-50-09-11/28.01.1992 г. на главния архитект на София с положена върху него ръкописно забележка „Анулирана на 16.04.1992 г.“ без яснота въз основа на каква процедура и с кой акт е станало въпросното „анулиране“. Като основание и на двете заповеди на главния архитект на София е цитиран един и същ протокол на СТСУСА от 16.10.1991 г., ст. 3. Предоставените с Решение № Р-ЗДОИ-19/16.05.2022 г. на главния архитект на СО данни не кореспондират с информацията, разпространявана от общинското дружество „Географска информационна система – София“ ЕАД с продукта iSofMap (http://www.isofmap.bg/), където всъщност е отразена предоставената с Решение № РИВ22-РИ09-13/03.05.2022 г. на кмета на район „Изгрев“ различна информация относно предвижданията на действащия ПУП по отношение на ПИ с идентификатор 68134.800.2007.

Уважаеми господа,

Моля, като представители на Столична община, да уточните в кратък срок кой е действащият ПУП за общински ПИ с идентификатор 68134.800.2007 и какви са неговите предвиждания.

Моля, също така, по реда на чл. 223 от ЗУТ и на чл. 27, ал. 2 от Наредбата за общинската собственост да извършите проверка и да ме информирате в качеството ми на общински съветник:

  1. Каква е собствеността на постройката, изградена върху западната част на общинския ПИ с идентификатор 68134.800.2007;
  2. Въз основа на какви строителни книжа и от кого е изградена постройката по т. 1;
  3. Въз основа на какви строителни книжа е изградена оградата и портала от ул. „Никола Мирчев“ към общинския ПИ с идентификатор 68134.800.2007;
  4. Кой владее и на какво правно основание общинския ПИ с идентификатор 68134.800.2007.

 

С уважение,

Марта Георгиева

Вид:

Други

Входящ номер:

СОА22-КЦ01-23828/ 22.05.2022 г.

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK