Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (приета с Решение № 442 на Столичния общински съвет по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)

21 януари 2020, вторник Viber

Предложихме подобрения в Наредбата за провеждане на обществените обсъждания на територията на Столична община

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д

от

Методи Лалов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (приета с Решение № 442 на Столичния общински съвет по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)

 

Уважаеми господин Герджиков,

Приложено, представяме за разглеждане на Столичния общински съвет (СОС) проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (НПОКТСО). Считаме приемането на НПОКТСО през 2017 г. за безспорен напредък на Столична община (СО) за осигуряване участието на гражданите и организациите при вземане на решения за нормативно уреждане на важни обществени отношения и очертаване на перспективите за развитие на общината чрез стратегически планови документи. Откритият и непосредствен диалог между представителите на органите на местна власт и заинтересованите лица подпомага общината да води устойчива консенсусна политика в обществен интерес.

Предложеният проект на НИДНПОКТСО е насочен към усъвършенстване на действащата наредба, прецизиране на разпоредбите ѝ и разширяване на възможностите за консултации на органите на власт с гражданите и организациите при приемане от СОС на нормативни актове и на стратегически документи. Отделно прилагаме подробни мотиви.

Моля, след изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и на действащата НПОКТСО, да внесете проекта на НИД на НПОКТСО за приемане в дневния ред на заседание на СОС на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс.

Приложения:

 1. Проект на Решение на СОС
 2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община
 3. Мотиви

 

С уважение,

Методи Лалов

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (приета с Решение № 442 на СОС по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)

 • Чл. 3 добива следната редакция:

„Чл. 3. (1) Обществените консултации се организират и ръководят от кмета на Столична община или от оправомощено от него лице.

(2) Когато вносител на проект на документ по чл. 1, ал. 1 е общински съветник или група общински съветници, председателят на Столичния общински съвет е длъжен в 3-дневен срок да изпрати проекта и съпътстващата го документация на кмета на Столична община за провеждане на обществени консултации по реда на тази наредба.“

 • Създава се нов чл. 13а:

„Чл. 13а. Годишната оперативна програма на Столичния общински съвет се публикува на единния портал за обществени консултации на Столична община в 7-дневен срок от приемането ѝ. Към нея се публикува отделен документ/списък, включващ решенията, които ще подлежат на обществено консултиране по реда на тази наредба или на друг нормативен акт.“

 • В чл. 14 се правят следните изменения:
 1. Ал. 1 добива следната редакция:

„(1) Писмените консултации при изработване на проекти на нормативни актове и на стратегически документи на Столична община се извършват при условията и по реда на Глава трета от Закона за нормативните актове и на тази наредба.“

 1. Ал. 2 се отменя.
 • В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Ал. 1 добива следната редакция:

„(1) Писмените консултации се осъществяват чрез единния портал за обществени консултации на Столична община.“

 1. Ал. 2 се отменя.
 2. Ал. 1 добива следната редакция:

„(3) За началото на писмените консултации по ал. 1 на портала по чл. 4, ал. 1 се публикува съобщение към гражданите и заинтересованите страни с покана да изпращат свои становища, мнения, предложения и коментари на посочен за целта електронен и пощенски адрес.“

 1. Създават се нови ал. 4 и ал. 5:

„(4) Съобщението по ал. 3 съдържа информация за проекта на документ в разпространен електронен формат и е формулирано на общоупотребим български език – кратко, точно и ясно.

(5) Със съобщението по ал. 4 на портала по чл. 4, ал. 1 се публикуват и проекта на документа, доклада, мотивите и предварителната оценка на въздействието.“

 • Чл. 16 се отменя.
 • В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Досегашният текст става ал. 1 като в него цифрата „2“ се заменя с „3“.
 2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Не се допуска публикуване на становища, мнения и коментари на единния портал за провеждане на обществени консултации, които съдържат обидни изрази и оскърбления, насаждат етническа омраза и нетолерантност, включително всякакви расистки, хомофобски, сексистки, шовинистки коментари/текстове и такива приканващи към насилие над хора или животни.“

 • Чл. 18 се отменя.
 • В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Ал. 1 и 2 добиват следната редакция:

„(1) Общественото обсъждане е форма на обществена консултация, чрез която гражданите и организациите имат възможност да обсъдят с органите на местна власт предложения проект на нормативен акт или на стратегически документ като представят свои мнения, становища и предложения..

(2) На обществено обсъждане се подлагат проектите на нормативни актове и на стратегически документи на Столична община.“

 1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Общественото обсъждане се провежда след приключване и обобщаване на резултатите от писмената консултация на предложения проект.“

 • В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
 1. Създават се нови алинеи 3, 4 и 5:

„(3) Общественото обсъждане се провежда въз основа на заповед на кмета на Столична община или на оправомощено от него лице.

(4) Със заповедта по ал. 3 се определя предмета, дневния ред, водещия, деня, часа и мястото на обсъждането, както и лица и координати за връзка и къде могат да бъдат намерени електронно всички документи предмет на обсъждането.

(5) Заповедта по ал. 3 се публикува на електронния портал по чл. 4, ал. 1 като допълнително може да се разгласи и чрез електронните страници на засегнатите райони, като и чрез други подходящи комуникационни канали.“

 1. Досегашните алинеи 3 и 4 стават съответно 6 и 7 като в ал. 6 думата „избрано“ се заменя с думата „определено“.
 • В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 навсякъде изразът „покана за провеждането му“ се заменя със „заповедта по чл. 20, ал. 3“.
 2. Ал. 2 се отменя.
 • В чл. 22, ал. 2 добива следната редакция:

„(2) Когато обсъждането касае по-обемен документ или засяга няколко района, могат да се провеждат няколко обществени обсъждания с цел по-пълно информиране и обсъждане и обединяване около общи позиции.“

 • В § 1 от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
 1. Т. 3 се отменя.
 2. Създава се нова т. 4:

„4. „Стратегически документи“ са:

 1. документите от системата за стратегическо планиране на регионалното развитие засягащи Столична община по смисъла на Закона за регионалното развитие;
 2. стратегията, планът за действие и програмата по чл. 8, ал. 8 и 9 от Закона за общинската собственост;
 3. планът по чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта;
 4. програмата по чл. 26, ал. 2 от Закона за народните читалища;
 5. програмите по чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
 6. стратегията по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за културното наследство;
 7. програмите по чл. 10в, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за водите;
 8. програмата по чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма;
 9. други стратегии, планове и програми от значение за развитието на Столична община и/или на отделни нейни административни райони или обособени територии.“
 • В Заключителните разпоредби § 6 се отменя.

Преходни и заключителни разпоредби

 • Започнати обществени консултации до влизане в сила на тази наредба се довършват по досегашния ред.
 • Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс.
 • Тази наредба е приета с Решение № … на Столичния общински съвет на заседание на Столичния общински съвет, проведено на … година, Протокол № …

 

МОТИВИ

Към проект на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община (НПОКТСО, приета с Решение № 442 на Столичния общински съвет по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)

Предложеният проект на НИД на НПОКТСО е насочен към усъвършенстване на действащата наредба, прецизиране на разпоредбите ѝ и разширяване на възможностите за консултации на органите на власт с гражданите и организациите при приемане от СОС на нормативни актове и стратегически документи.

Прецизирани са ред разпоредби с оглед привеждането им в съответствие с нормативни актове от по-висока степен или подобряване на редакцията им. Подобрена е систематиката на нормативния акт чрез преместване на разпоредби на удачните систематични места. Дефинирано е понятието „стратегически документи“, което значително изяснява приложното поле на наредбата.

Причините, които налагат приемането на проекта на НИД на НПОКТСО са необходимостта от увеличаване на възможностите на гражданите и организациите да участват в процеса на изработване и приемане на нормативни актове и стратегически документи на общината. Цел на изменението е подобряване на нормативната уредба за диалог между органите на власт и заинтересованите лица за постигане на устойчиви и консенсусни решения. Приемането на проекта на НИД на НПОКТСО не изисква допълнителни финансови и други средства за прилагане на наредбата, тъй като не предвижда създаване на нови специализирани структури на общината или дейности. Проектът е съобразен с нормативните актове от по-висока степен и с действащата нормативна уредба на Столична община.

Мотиви към отделните текстове:

Към § 1:

Предложената промяна е свързана с разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 1 и чл. 16 и ал. 2 от ЗМСМА – коректно е да се посочи непосредствено компетентния орган и начина на произнасянето му вместо това да се изяснява чрез тълкуване. Допълнението във втората алинея прецизира взаимоотношенията между общинския съвет и кмета на общината, когато вносител на документа е общински съветник или група общински съветници.

Към § 2 :

Променено е систематичното място на действащия в момента чл. 18 от НПОКТСО. Текстът е общ и би трябвало да се отнася за всички видове консултации, а не само за писмените, поради което е предложено да бъде в общата част на наредбата.

Към § 3-6.:

Премахнато е недопустимото буквално повторение на разпоредби от Глава трета на ЗНА и са предложени редакционни промени на действащите текстове. В чл. 17 е преместена систематично разпоредбата на действащия § 6 от ЗР на НПОКТСО, тъй като представлява материално-правна норма и няма преходен или заключителен характер.

Към § 7.:

Свързан е с казаното към § 2.

Към § 8.:

Прецизирана е действащата разпоредба, като е уточнено обхватът и моментът на провеждане на обществени обсъждания като форма на обществена консултация.

Към § 9.-§ 11:

Прецизирана е нормативната уредба за начина на провеждане на обществени обсъждания.

Към § 12.:

Предлага се отмяна на дефиницията на понятието „по-голяма част от гражданите“ тъй като е спорна и е предложено да не се ползва в тялото на наредбата. Предлага се дефиниция на ползването и в действащата наредба понятие „стратегически документ“, което е изключително важно за определяне на предмета на наредбата.

Към § 13.:

Свързан е с казаното към § 3-6.

Към § 14.:

Целесъобразно е започнатите обществени консултации по действаща НПОКТСО да бъдат довършени по досегашния ред.

 

 

 

 

Накратко:

Целта на промените, които предлагаме, е да улесним диалога между органите на власт и заинтересованите лица. Предложихме повече публичност, по-сериозна подготовка за обсъжданията, повече прецизност в ключови за функционалността на наредбата формулировки и повече възможности за гражданско участие.

Защо е важно:

От внимателно създадената нормативна уредба зависи дали обществените обсъждания ще продължат да се случват формално или ще се превърнат в реален инструмент за гражданско участие.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА20-ГР94-319

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK