Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община (приет с Решение № 344 на Столичния общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.)

19 февруари 2020, сряда Viber

Предложихме децентрализация на дейността на Столичния инспекторат и въвличане на районните кметовете в контролните функции на Инспектората

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д

от

Методи Лалов и Яна Тодоранова

общински съветници от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община (приет с Решение № 344 на Столичния общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.)

 

Уважаеми господин Герджиков,

Приложено, представяме за разглеждане на Столичния общински съвет (СОС) проект на Проект на Правилник за изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община (ПОДСИСО, приет с Решение № 344 на Столичния общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.).

Предложението е насочено към децентрализация на дейността на Столичния инспекторат и въвличане на кметовете на райони и на районните общински администрации в разнообразните контролни функции на Инспектората. Сегашната структура на Инспектората, с почти 300 районни инспектори подчинени на една централна администрация и на един директор, показва несъвършенства, като затруднен контрол върху дейността и раздуване щата на централната администрация.

С предложените изменения кметовете на райони ще поемат непосредствено управлението на районните инспекторати, без при това да се губи връзката с централната администрация на Инспектората и с кмета на Столична община. С това ще се прецизират действията на районните инспектори под прекия контрол на съответния районен кмет и под методическото ръководство на дирекция „Столичен инспекторат“ към кмета на Столична община.

Исканите от нас изменения в ПОДСИСО изискват съответни промяна в структурата на столичната общинска администрация и корекция в бюджета на общината, което е предложено в проекта за решение на СОС. С това не се увеличава числеността на администрацията и не се предвиждат разходи над определените с действащия годишен бюджет.

Моля, след изпълнение на изискванията на Закона за нормативните актове и на Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община, да внесете проекта на ПИД на ПОДСИСО за приемане в дневния ред на заседание на СОС на основание чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс.

 Приложения:

 1. Проект на Решение на СОС;
 2. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община;
 3. Мотиви.

 

Вносители:

 1. Методи Лалов    .……….……..
 2. Яна Тодоранова .………..…….

 

ПРОЕКТ

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ ……………………………

на Столичния общински съвет

от ……………………………………. година

 

ЗА: Приемане на Правилник за изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община (ПОДСИСО, приет с Решение № 344 на Столичния общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.).

Мотиви:  Предложеният проект на ПИД на ПОДСИСО е насочен към децентрализация на дейността на Столичния инспекторат и активно въвличане на кметовете на райони и на районните общински администрации в разнообразните контролни функции на Инспектората. Сегашната структура на Инспектората, с близо 300 районни инспектори подчинени на една централна администрация и на един директор, показва несъвършенства, като затруднен контрол върху дейността и раздуване щата на централната администрация.

С предложените изменения кметовете на райони ще поемат непосредствено управлението на районните инспекторати, без при това да се губи връзката с централната администрация на Инспектората и с кмета на Столична община. С това ще се прецизират действията на районните инспектори под прекия контрол на съответния районен кмет и под методическото ръководство на дирекция „Столичен инспекторат“ към кмета на Столична община. Измененията в ПОДСИСО изискват съответни промяна в структурата на столичната общинска администрация и корекция в бюджета на общината, което е предложено в проекта за решение на Столичния общински съвет. С това не се увеличава числеността на администрацията и не се предвиждат разходи над определените с действащия годишен бюджет.

Причините, които налагат приемането на проекта на ПИД на ПОДСИСО са необходимостта от прецизиране на контролната дейност на районните инспектори на Столичния инспекторат под пряко ръководство на съответния районен кмет. Цел на изменението е децентрализация на Столичния инспекторат и активно участие на районните кметове и на районните общински администрации в контролната дейност. Приемането на проекта на ПИД на ПОДСИСО не изисква допълнителни финансови и други средства и допълнителен персонал. Проектът е съобразен с нормативните актове от по-висока степен и с действащата нормативна уредба на Столична община.

 Правно основание: чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс.

 

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 РЕШИ:

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община, съгласно Приложение № 1.
 2. Изменя структурата на Столичен инспекторат по следния начин:
  • В наименованието изразът „Столичен инспекторат“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“.
  • „Началник районен инспекторат“ и „инспектори по районите“ се заличават.
 3. Изменя структурата на районите на Столична община като към кмета на всеки район създава отдел „Инспекторат“, състоящ се от един началник и десет инспектора.
 4. Изменя бюджета на Столична община като от бюджета на Столичен инспекторат прехвърля към бюджета на всеки от районите на Столична община сумите предвидени за издръжка и дейност на съответния отдел „Инспекторат“.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………….…… 2020 г., Протокол № ………………………, точка ……………………. от дневния ред по доклад № …………….…………… и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичния общински съвет:

/Елен Герджиков/

 

Приложение № 1

Правилник за изменение и допълнение на

Правилника за организацията и
дейността на Столичен инспекторат към Столична община
(приет с Решение № 344 на СОС по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.)

 § 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Създава се нова ал. 1:

„(1) Столичният инспекторат, наричан по-нататък „Инспектората“, се състои от дирекция „Столичен инспекторат“ към кмета на Столична община и от отдели „Инспекторат“ към кметовете на райони в Столична община.“

 1. Досегашната ал. 1 става ал. 2 като изразът „Столичен инспекторат, наричан по-нататък „Инспектората“ се замества с „Дирекция „Столичен инспекторат“.
 2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и добива следната редакция:

„(3) Дирекция „Столичен инспекторат“ е на пряко подчинение на кмета на Столична община и осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на кмета на Столична община и на кметовете на райони на територията на Столична община.“

 1. Създава се нова ал. 4:

„(4) Отдели „Инспекторат“ са част от структурата на районните общински администрации на Столична община на пряко подчинение на кметовете на райони и осигуряват и подпомагат изпълнението на техните контролни функции и на контролните функции на кмета на Столична община.“

§ 2.В края на чл. 5 се добавя израза „съгласувано с кметовете на райони“.

§ 3.В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Ал. 1 добива следната редакция:

„(1) Дирекция „Столичен инспекторат“ има следната структура:“

 1. Ал. 2 добива следната редакция:

„(2) Отдели „Инспекторат“ към районните общински администрации се състоят от началник и инспектори.“

 1. В ал. 3 думата „Инспектората“ се заменя с израза „дирекция „Столичен инспекторат“, а текстът „по райони и секторите в тях, към които са разпределени“ се заличава.
 2. В ал. 6 изразът „Районните инспекторати“ се заменя с „Отдели „Инспекторат“ в районните общински администрации“.
 3. В ал. 7 изразът „Районен инспекторат“ се заменя с „отдел „Инспекторат“ в района“.
 4. В ал. 8 изразът „Районен инспекторат“ се заменя с „отдел „Инспекторат“ в района“, а изразът „чрез оперативния център на Инспектората“ се заменя с „от оперативния център в дирекция „Столичен инспекторат“ чрез кмета на района“.

§ 4.В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Навсякъде думата „Инспекторатът“ или „Инспектората“ се заменя с израза „дирекция „Столичен инспекторат“ с изключение на ал. 3, т. 3, 4 и 10:
 2. В ал. 3 досегашната т. 11 става т. 13 и се създават нови т. 11 и т. 12:

„11. подпомага дейността, координира и осъществява методическо ръководство на отделите „Инспекторат“ в районните общински администрации;

12 съгласува длъжностните характеристики на началника и на служителите в отделите „Инспекторат“ в районните общински администрации;“

§ 5.В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Навсякъде думата „Инспектората“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“.
 2. В ал. 2, т. 3 думата „непосредствено“ се заменя с „методическо, а изразът „и контрол“ се заличава.

§ 6.В чл. 9, 10 и 11 навсякъде думата „Инспектората“ или „Инспекторатът“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“.

§ 7.В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В т. 3 изразът „централната администрация на Инспектората и“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“ и отдели „Инспекторат“ в районните общински администрации“.
 2. В т. 4 изразът „Инспектората и началниците на районните инспекторати“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“ и началниците на отдели „Инспекторат“ в районните общински администрации“.
 3. В т. 5 изразът „Централната администрация и/или началниците на районните инспекторати“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“ и/или началниците на отдели „Инспекторат“ в районните общински администрации“.
 4. В т. 6 след думата „директора“ се добавя „на дирекция „Столичен инспекторат“.
 5. Навсякъде думата „Инспектората“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“.

§ 8.В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Навсякъде думата „Инспектората“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“.
 2. В ал. 1, т. 2 изразът „районните инспекторати“ се заменя с „отдели инспекторат в районните общински администрации“.
 3. В ал. 2, т. 1 след думата „директора“ се добавя „на дирекция „Столичен инспекторат“.

§ 9.В чл. 14, 15, 16 и 17 навсякъде думата „Инспектората“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“ с изключение на чл. 17, ал. 2, т. 6 и т. 9.

§ 10.В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 изразът „районните инспекторати“ се заменя с отдели „Инспекторат“ в районните общински администрации“ и изразът „“Директора на Инспектората“ се заменя с „кмета на съответния район“.
 2. В ал. 2 изразът „районните инспекторати“ се заменя с отдели „Инспекторат“ в районните общински администрации.
 3. В ал. 2, т. 1 изразът „пряко от Директора“ се заменя с „от кмета на района“.
 4. В ал. 2, т. 2 изразът „районните инспектори“ се заменя с „инспекторите в отдела“.
 5. В ал. 2, т. 3 изразът „и организират съгласуването им с кметовете на райони или упълномощени от тях лица“ се заличават.
 6. В ал. 2, т. 4 изразът „я съгласуват с кметовете на райони или упълномощени от тях лица“ се заличават.
 7. Ал. 2, т. 5 добива следната редакция:

„5. изпълняват задачи от други ръководители – кмета на Столична община, директора на дирекция „Столичен инспекторат“, заместник-директора на дирекция „Столичен инспекторат“, началниците на отдели и сектори в дирекция „Столичен инспекторат“, които се възлагат чрез кмета на съответния район.

§ 11.В чл. 19 навсякъде думата „Инспектората“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“.

§ 12.В чл. 20 се правят следните изменения:

 1. Ал. 1 добива следната редакция:

„(1) Във връзка с изпълнението на задълженията си, началниците на отдели в дирекция „Столичен инспекторат“ поддържат връзка с кметовете на райони и с отдели „Инспекторат“ в районните общински администрации.“

 1. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.

§ 13.В чл. 21 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1 думата „Инспектората“ се заменя с израза „дирекция „Столичен инспекторат“ а думата „структурата“ се заменя с „Инспектората“.
 2. Ал. 3 добива следната редакция:

„(3) В бюджетите на районите и самостоятелните кметства се предвиждат ежегодно целеви средства, за осъществяване на функциите на Инспектората по чл. 3, ал. 1 и 2 на съответната територия, както и за издръжката и дейността на съответния отдел „Инспекторат“ в района.“

§ 14.В чл. 22, ал. 2 и 3 след думата „Инспектората“ се добавя средно тире и израза „дирекция „Столичен инспекторат“ и отдели „Инспекторат“ в районите,“.

§ 15.В чл. 23 се правят следните изменения:

 1. В ал. 1 думата „Инспектората“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“.
 2. Ал. 2 се отменя.

§ 16.В чл. 24 изразът „разпределени на територията на районите“ се заличава.

§ 17.В чл. 27 думата „Инспектората“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 18.В чл. 52 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената сисема на Столична община (загл. изм. – Решение № 135 от 13.03.2008 г., приета с Решение № 950 на СОС по Протокол № 120 от 11.10.2007 г., изм. и доп. с Решение № 135 по Протокол № 8 от 13.03.2008 г., доп. с Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., изм. и доп. с Решение № 794 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г., изм. с Решение № 676 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.) изразът „Столичен инспекторат“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“.

§ 19.В Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община (приета с Решение № 364 на СОС по Протокол № 84 от 25.06.2015 г., изм. и доп. с Решение № 759 по Протокол № 44 от 23.11.2017 г.) се правят следните изменения:

 1. В чл. 4, т. 6 изразът „Столичен инспекторат“ се заменя с „директора на дирекция „Столичен инспекторат“.
 2. В чл. 46, ал. 1 изразът „Столичен инспекторат“ се заменя с „дирекция „Столичен инспекторат“.
 3. В чл. 63, ал. 3 изразът „Столичен инспекторат“ се заменя с „директора на дирекция „Столичен инспекторат“.

§ 20.В чл. 23, ал. 2 и в чл. 24, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (приета с Решение № 894 на СОС по Протокол № 93 от 23.11.2006 г., изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., изм. с Решение № 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007 г., изм. и доп. с Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г., доп. с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г., изм. и доп. с Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008 г., доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г., изм. с Решение № 242 по Протокол № 12 от 15.05.2008 г., попр. с Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008 г., изм. с Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 630 и доп. с Решение № 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г., изм. с Решение № 993 от 05.12.2008 г. на Адм. съд – София-град по адм. д. № 1214/2008 г., в сила от 28.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 831 по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., изм. с Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., изм. с Решение № 215 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г., доп. с Решение № 735 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 25 и Решение № 26 по Протокол № 56 от 28.01.2010 г., изм. и доп. с Решение № 558 по Протокол № 75 от 21.10.2010 г., изм. с Решение № 701 по Протокол № 79 от 16.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 712 по Протокол № 80 от 20.12.2010 г., изм. и доп. с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 507 по Протокол № 95 от 28.07.2011 г., изм. и доп. с Решение № 313 по Протокол № 19 от 28.06.2012 г., Решение № 4946 от 04.09.2012 г. на Адм. съд – София-град по адм. д. № 6140/2011 г., изм. и доп. с Решение № 508 по Протокол № 27 от 11.10.2012 г., изм. и доп. с Решение № 537 по Протокол № 28 от 25.10.2012 г., изм. с Решение № 369 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., в сила от 01.08.2013 г. и с Решение № 370 по Протокол № 43 от 18.07.2013 г., изм. с Решение № 481 по Протокол № 46 от 12.09.2013 г., изм. и доп. с Решение № 701 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. с Решение № 454 по Протокол № 66 от 24.07.2014 г., изм. и доп. с Решение № 717 по Протокол № 71 от 06.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 3 по Протокол № 75 от 22.01.2015 г., доп. с Решение № 51 по Протокол № 76 от 12.02.2015 г., изм. и доп. с Решение № 202 по Протокол № 80 от 23.04.2015 г., изм. и доп. с Решение № 494 и Решение № 495 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г, изм. с Решение № 11570 от 03.11.2015 г. на ВАС, изм. и доп. с Решение № 250 по Протокол № 11 от 31.03.2016 г., изм. с Решение № 5081 от 15.07.2016 г. на Адм. съд София-град по адм. д. № 8729/2015 г., изм. с Решение № 673 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., изм. и доп. с Решение № 287 по Протокол № 34 от 08.06.2017 г., изм. и доп. с Решение № 443 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., доп. с Решение № 444 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., изм. и доп. с Решение № 560 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г., изм. с Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. с Решение № 794 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г., доп. с Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. с Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. с Решение № 509 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. с Решение № 675 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г.) изразът „в Столичен инспекторат“ се заменя с „на директора на дирекция „Столичен инспекторат“.

§ 21.В чл. 12, т. 2 от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община (приета с Решение № 676 на СОС по Протокол № 61 от 27.09.2018 г., в сила от 01.12.2018 г.) изразът „при СО“ се заличава.

§ 22.Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс.

§ 23.Тази наредба е приета с Решение № … на Столичния общински съвет на заседание на Столичния общински съвет, проведено на … година, Протокол № …

 

 

М О Т И В И

към Проект на Правилник за изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за организацията и дейността на Столичен инспекторат към Столична община (ПОДСИСО, приет с Решение № 344 на Столичния общински съвет по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.)

 

Предложеният проект на ПИД на ПОДСИСО е насочен към децентрализация на дейността на Столичния инспекторат и активно въвличане на кметовете на райони и на районните общински администрации в разнообразните контролни функции на Инспектората. Сегашната структура на Инспектората, с почти 300 районни инспектори подчинени на една централна администрация и на един директор, показва несъвършенства, като затруднен контрол върху дейността и раздуване щата на централната администрация.

С предложените изменения кметовете на райони ще поемат непосредствено управлението на районните инспекторати, без при това да се губи връзката с централната администрация на Инспектората и с кмета на Столична община. С това ще се прецизират действията на районните инспектори под прекия контрол на съответния районен кмет и под методическото ръководство на дирекция „Столичен инспекторат“ към кмета на Столична община. Измененията в ПОДСИСО изискват съответни промяна в структурата на столичната общинска администрация и корекция в бюджета на общината, което е предложено в проекта за решение на Столичния общински съвет. С това не се увеличава числеността на администрацията и не се предвиждат разходи над определените с действащия годишен бюджет.

Причините, които налагат приемането на проекта на ПИД на ПОДСИСО са необходимостта от прецизиране на контролната дейност на районните инспектори на Столичния инспекторат под пряко ръководство на съответния районен кмет. Цел на изменението е децентрализация на Столичния инспекторат и активно участие на районните кметове и на районните общински администрации в контролната дейност. Приемането на проекта на ПИД на ПОДСИСО не изисква допълнителни финансови и други средства и допълнителен персонал. Проектът е съобразен с нормативните актове от по-висока степен и с действащата нормативна уредба на Столична община.

 

Вносители:

Методи Лалов ……………

Яна Тодоранова …………

Накратко:

С предложените изменения кметовете на райони ще поемат непосредствено управлението на районните инспекторати, без при това да се губи връзката с централната администрация на Инспектората и с кмета на Столична община. С това ще се прецизират действията на районните инспектори под прекия контрол на съответния районен кмет и под методическото ръководство на дирекция „Столичен инспекторат“ към кмета на Столична община.

Защо е важно:

Сегашната структура на Инспектората, с почти 300 районни инспектори, подчинени на една централна администрация и на един директор, показва несъвършенства като затруднен контрол върху дейността и раздуване щата на централната администрация.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА20-ГР94-898

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK