Проект за Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община, в обхвата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Витиня”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Искър” и Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Самоков”

27 декември 2020, неделя Viber

Дадохме експертно мнение по проект за Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

С Т А Н О В И Щ Е

от

Тома Белев

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: Проект за Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община, в обхвата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Витиня”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Искър” и Териториално поделение „Държавно горскостопанство – Самоков”

 

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с обществените консултации провеждани относно проект за Горскостопански план на горските територии, стопанисвани от Столична община, в обхвата на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – София”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Витиня”, Териториално поделение „Държавно ловно стопанство – Искър” и Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Самоков” изразявам следното становище:

1. Авторския екип се е справил изключително професионално и прецизно със сложната задача да изготви проект на ГСП на горските територии собственост на Столична община.

2. Във връзка с бъдещето управление на горите и горските територии собственост на Столична община, извън обхвата на заданието на ГСП, но във връзка с неговото прилагане, правя следните предложения:

2.1. Със Становище по екологична оценка N 1-1/2009 на проекта за изменение на ОУП на София са записани мерки задължителни за изпълнение свързани с горите, а именно – Да се предвидят нови защитни горски насаждения с противоерозионни, мелиоративни и водозащитни функции и Да се изградят защитни ивици от горски
насаждения около пътните артерии, водните течения и каналите. В изпълнение на тези мерки предлагам СО да възложи проучване за обособяване и изграждане на нови защитни горски пояси, като се даде приоритет на използването на общински земеделски земи за тези цели.

2.2. От дискусията в рамките на консултациите за проекта за ГСП се установява, че изключително висок процент на горите на столична община – 25 % или 1659,3 ха са разположени върху земеделски земи, което затруднява тяхното ефективно и професионално управление. В тази връзка предлагам да се инициира промяна на ОУП на София и всички имоти заети от гори собственост на Столична община бъдат определени като горски територии.

2.3. Във връзка с екологосъобразното стопанисване на горите и горските територии собственост на СО попадащи в защитени зони от Натура 2000 предлагам в рамките на горскостопанското планиране чрез допълнително възлагане или като самостоятелна задача да се обособят Гори във фаза на старост в обхвата на определението на НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ и Системата от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в европейската екологична мрежа Натура 2000. Трябва да отбележим, че вече има в други общински гори определени с решение на Общинските съвети Гори във фаза на старост, като община Ботевград, а държавата определи ГФС за всичките държавни горски територии в Натура 2000.

2.4. Да се потърси отразяване в проекта за ГСП на резултатите от проучванията върху биологичното разнообразие възложени от Столична община на ИБЕИ при БАН и проекта за нова защитена местност в Лозенска планина.

2.5. Да се прецени възможността за сертифициране на общинските гори със стандарта за устойчиво стопанисване Forest Stewardship Council – FSC (Съвет за стопанисване на горите). До момента близо 1/3 от държавните гори са сертифицирани по нея, а останалите са в процес на сертификация, а вече и има сертифицирани общински
гори като тези собственост на Община Приморско.

Като се надявам, настоящите предложения да бъдат от полза на Общинското предприятие, декларирам, че в изпълнението на целите за повече и по-добре стопанисвани гори, винаги Столична община може да разчита на моята помощ и подкрепа.

С уважение,

Тома Белев

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK