Промяна в „НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община“ към условието за издаване на винетен стикер за локално паркиране свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, да е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС

25 януари 2023, сряда Viber

Предложих гражданите да не се налага да ходят до КАТ за нов голям талон на колата, за да си извадят винетен стикер за паркиране в синя и зелена зона.

ДО 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Промяна в „НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община“ към условието за издаване на винетен стикер за локално паркиране свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, да е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Приетата от Общинския съвет „НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община“ (НОДТСО) създава излишно административно условие собствениците на МПС да си издават нов голям талон (свидетелство за регистрация на ППС), в който да записват колата си на адреса, на който искат да извадят винетен стикер за локално паркиране. Ако оставим настрана въобще нуждата от това МПС да бъде записано на определен адрес или адреси да бъдат записвани в лични карти, смятам че Столичен общински съвет трябва да услеснява максимално гражданите, а не да налага допълнителни административни пречки.

I. Причини, налагащи промяна в НОДТСО

В НОДТСО Чл. 77 т. 2 ал. б е посочено: „свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС – копие и оригинал за справка;“. Това означава, че ако човек е живял на друг адрес, притежава МПС и в последствие си е сменил адреса, то за да си извади винетен стикер първо трябва да отиде в КАТ и да си издаде нов голям талон, за да може да изпълни това условие. В същото време в чл. 71 и чл. 72 достатъчно ясно е посочено кой може да получи право за локално паркиране:

Адресът на собственика се вписва в свидетелството за регистрация в следствие на европейска директива. Той не е нужен за целите на българското правоприлагане, тъй като данните за адреса на собственика могат и трябва да се извлекат в реално време от ГД ГРАО. С оглед на това, няма нужда Столична община да стъпва на излишно вписано обстоятелство. Единствените критерии следва да бъдат:

  1. Има ли собственикът или вписаният водач постоянен адрес в рамките на съответната зона
  2. Регистриран ли е автомобилът в Столична община с оглед на дължимите местни данъци

Чл. 71. (Нов – Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., отм. – Решение № 4224 от 24.06.2014 г. на Адм. съд София-град, нов – Решение № 9045 от 24.07.2015 г. на ВАС по адм. дело № 11689/2014 г., изм. – Решение № 440 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в сила от 1.10.2017 г., изм. и доп. – Решение № 511 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.) На улици, булеварди и площади – общинска собственост и други части от пътната инфраструктура, както и други терени – общинска собственост, с въведен режим на почасово платено паркиране, кметът на Столична община със заповед въвежда режим на локално платено паркиране на ППС, чийто ползуватели са от домакинството (по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ДОПК) на собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.

Чл. 72. (Нов – Решение № 521 по Протокол № 48 от 26.09.2013 г., отм. – Решение № 4224 от 24.06.2014 г. на Адм. съд София-град, нов – Решение № 9045 от 24.07.2015 г. на ВАС по адм. дело № 11689/2014 г.) Правото по чл. 71 се предоставя на физически лица, които управляват ППС по силата на право на собственост, или на правно основание, различно от правото на собственост, и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на обособения жилищен имот, който използват за жилищни нужди.

II. Цели, налагащи промяна в НОДТСО

СОС няма нужда да усложнява процедура, която така или иначе ясно доказва собствеността на МПС. В свидетелство за регистрация на ППС се посочва кой е собственик. В този случай условието адресът, посочен в сектор С 2.3, да е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС е излишно. По-логично е Чл. 77 т. 2 ал. б да добие следния вид: „свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, е в рамките на Столична община и доказва, че заявителят е собственик на ППС – копие и оригинал за справка;

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба (съгласно чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗНА).

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на НОДТСО не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Столична община. Такива не са необходими и от страна на кмета на Столична община или оправомощени от него длъжностни лица от „Център за градска мобилност“ ЕАД, които осъществяват контрол в зоните за платено паркиране.

За „Център за градска мобилност“ ЕАД не съществува риск от загуби, тъй като с промяната в наредбата няма да се намали броя на закупените винетки за паркиране.

IV. Очаквани резултати от прилагането на новата уредба, включително финансовите такива (чл. 28, ал. 2, т. 4 от ЗНА).

Въвеждането на споменатата промяна ще облечки административното обслужване на гражданите при издаване на винетни стикери за локално паркиране. Предложението за промяна в НОДТСО не създава никакъв риск за приходната част от бюджета на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

V. Анализ за съответствие на проекта за подзаконов нормативен акт с националното право и с правото на Европейския съюз (чл. 28, ал. 2, т. 5 от ЗНА).

Не се установява предложените изменения и допълнения на НОДТСО да са в противоречие с действащи национални нормативни актове и с правото на ЕС. По същество се касае за улеснение, което намалява административната тежест върху гражданите. При това не се създава никакъв риск за приходната част на бюджета на общинското дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД. От това следва по безспорен начин, че предложенията са в синхрон с европейските политики и водят до подобряване на възможностите на местната власт за осигуряване адекватни услуги за по-голям кръг от хора.

VI. Оценка на въздействието на проекта за подзаконов нормативен акт.

Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Столична община Нормативен акт: Проект за промяна на НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община
За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода:

не подлежи на включване

Дата:
Контакт за въпроси: Николай Игнатов – сътрудник на общинските съветници от Демократична България в СОС

Електронна поща: [email protected]

Телефон: 0886554206
1. Дефиниране на проблема:

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

В НОДТСО Чл. 77 т. 2 ал. б е посочено: „свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС – копие и оригинал за справка;“. Това означава, че ако човек е живял на друг адрес, притежава МПС и в последствие си е сменил адреса, то за да си извади винетен стикер първо трябва да отиде в КАТ и да си издаде нов голям талон, за да може да изпълни това условие.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

СОС няма нужда да усложнява процедура, която така или иначе ясно доказва собствеността на МПС. В свидетелство за регистрация на ППС се посочва кой е собственик. В този случай условието „адресът, посочен в сектор С 2.3, е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС“ е излишно.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Не

2. Цели: 

По-логично е Чл. 77 т. 2 ал. б да добие следния вид: „свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, е в рамките на Столична община и доказва, че заявителят е собственик на ППС – копие и оригинал за справка;

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Преки заинтересовани страни:

– Живущи в рамките на платените зони за паркиране;

Косвени заинтересовани страни:

– Кмет на СО и общинското дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД като организация, на която е възложено изпълнението на НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

Вариант 1 – Без промяна на НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община:

Без промяната на нормативния акт няма да има облекчение на административната тежест, създадена от тази наредба.

Вариант 2 – Приемане на проект за промяна на НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община:

С промяната на нормативния акт ще бъде облечена административна процедура за гражданите.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.

5. Негативни въздействия:

При Вариант 1 – Гражданите ще се налага да продължават да се редят на опашки в КАТ, за да си сменят големия талон, преди да стигнат до процедурата в ЦГМ.

При Вариант 2 – Не са идентифицирани негативни въздействия по отношение на всички заинтересовани страни.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

6. Положителни въздействия:

При Вариант 1 – Икономически – Не са идентифицирани.

Социални – Не са идентифицирани.

Екологични – Не са идентифицирани.

При Вариант 2 – Икономически – Няма нужда гражданите да отделят допълнително време и пари, за да си сменят големия талон.

Социални – Не са идентифицирани.

Екологични – Не са идентифицирани.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши

Х Ще се намали

☐ Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не се създават нови регулаторни режими. Не се засягат съществуващи режими и услуги.

9. Създават ли се нови регистри?

Не се създават нови регистри.

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

☐ Актът засяга пряко МСП

☐ Актът не засяга МСП

Х Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

Х Не

12. Обществени консултации: Проектът за промяна на НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община ще бъде публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации (https://www.sofia.bg/en/portal-public-consultations) и на електронната страница на Столичен общински съвет (https://council.sofia.bg/).

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

Х Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС

Дата: 25.01.2023 г.

Подпис:

Приложения:

  1. Проект за решение.
  2. Проект на НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община.

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Документът е подписан с електронен подпис.

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от …../……./2023 г.

За: Промяна в „НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община“

Въз основа на чл. 17, чл. 20 и чл.21  от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 6, чл. 7 и чл. 10 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Променя чл. 77, ал. 2, т. б на „НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община“ по следния начин:

свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, е в рамките на Столична община и доказва, че заявителят е собственик на ППС – копие и оригинал за справка;

2. Възлага на кмета на Столична община и на „Център за градска мобилност“ ЕАД изпълнението на Наредбата.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …../……/2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичен общински съвет:                                                    ……………….

/Георги Георгиев/

Юрист от администрацията на Столична община:

……………………….

/__/__/2023 г./

 

ПРОЕКТ

 

НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община

  • 1. Променя се чл. 77, ал. 2, т. б на „НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община“ по следния начин:

свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, е в рамките на Столична община и доказва, че заявителят е собственик на ППС – копие и оригинал за справка;

  • 2. Настоящата НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община влиза в сила, считано от 01.04.2023 г.

Накратко:

Приетата от Общинския съвет „НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община“ (НОДТСО) създава излишно административно условие собствениците на МПС да си издават нов голям талон (свидетелство за регистрация на ППС), в който да записват колата си на адреса, на който искат да извадят винетен стикер за локално паркиране. Ако оставим настрана въобще нуждата от това МПС да бъде записано на определен адрес или адреси да бъдат записвани в лични карти, смятам че Столичен общински съвет трябва да услеснява максимално гражданите, а не да налага допълнителни административни пречки.

Защо е важно:

СОС няма нужда да усложнява процедура, която така или иначе ясно доказва собствеността на МПС. В свидетелство за регистрация на ППС се посочва кой е собственик. В този случай условието адресът, посочен в сектор С 2.3, да е идентичен с постоянния адрес на собственика на същото ППС е излишно. По-логично е Чл. 77 т. 2 ал. б да добие следния вид: „свидетелство за регистрация на ППС, в което адресът, посочен в сектор С 2.3, е в рамките на Столична община и доказва, че заявителят е собственик на ППС – копие и оригинал за справка;“

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА23-ВК66-1007

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK