Промяна в „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София

28 юли 2020, вторник Viber

Предложихме промяна в наредбата за пътуване с обществения градски транспорт

 

ДО 

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

 

Относно: Промяна в „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

Приетата от Общинския съвет „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ (НРУПОГТТСО) създава неравенство по отношение  третирането на учениците, живущи  с постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община, които не са записани в училища на Столична община, но за да стигнат до училище, се налага да пътуват с транспорта на Столична община. На тези деца се отказва да използват преференциите на карта за градски транспорт за ученици на касите на общинския градски транспорт.

 1. Причини, налагащи промяна в „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София

Така приетата наредба не е в съответствие със Закона за защита от дискриминация както и с Постановление № 66 на Министерски съвет от 15 април 1991г. изм.и доп.бр.51/07.07.2015 г. уреждащи равенство в третирането. Постановлението гласи:

 

 Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2015 г.)

 1. (изм. – ДВ, бр. 51 от 2015 г.) с абонаментни карти за пътуване по основните градски линии:

а) (изм. – ДВ, бр. 13 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 104 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2015 г.) ученици в дневна форма на обучение и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, учащи в училищата, висшите училища и научните организации, включени в Регистъра на средните училища и детските градини и в Регистъра на акредитираните висши училища на Министерството на образованието и науката (МОН) – с 30 на сто;

 

Считам, че разпоредбата на чл.29, ал.1, т.7 от Наредбата е дискриминационна по отношение статуса на учениците в задължителна обучителна възраст, с постоянен и настоящ адрес гр.София, които не могат да реализират правото си като ученици да пътуват с преференциални карти.

 

Пенсионерите над 68 години срещу лична карта ползват преференциални карти, а в същото време ученици, с постоянен  адрес извън територията на  гр. София, но ученици в училище на Столична община имат право на тази преференция.

 

В  Закона за предучилищното и училищното образование (чл. 3) е заявено, че „образованието е национален приоритет и се гарантира чрез прилагането на следните принципи: 

 1. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му;
 2. Равен достъп и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик,независимо от социалното положение на семейството и етническия произход;
 3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация“; 

 

В същия документ [7, 131, т. 15.] се посочва още, че „приобщаващо образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността”.

 

С настоящия доклад правя предложение за преустановяване на дискриминационната практика и за промяна в  „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“, като бъдат включени, с право на  ползване на преференциални карти,  учениците с постоянен и настоящ адрес Столична община, записани в  училища, включени в  регистъра   на Министерството на образованието и наука.

 

 1. Цели, налагащи промяна в „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София

 

Учениците  в дневна форма на обучение учащи в училищата, включени в Регистъра на средните училища и детските градини на Министерство на образованието и науката (МОН), които не са ученици в  училищата, намиращи се на територията на Столична община са дискриминирани по признак „лично положение“ и „възраст“ по смисъла на чл.4, ал.1 от Закона за Защита от дискриминация.

 

Основен принцип при закрилата на децата е осигуряването на техния най-добър интерес. Правото възниква като мяра на социално равенство, като се съотнася по еднакъв начин с правните субекти и реалните факти и дава на първите равни възможности. Различното третиране на лица в сравнително сходна ситуация, или еднаквото третиране на лица в относително различни ситуации е дискриминационно. В практиката си Съдът в Страсбург (ЕСПЧ) е приел, че дори различно третиране, основано на характеристики или „статус”, които могат да бъдат идентифицирани, може да представлява дискриминация. Децата в училищна възраст, посещаващи  учебно заведение са под Закрилата на Конвенцията за правата на детето, всяко поставяне в неравностойно положение на  деца е  неравностойно третиране.

 

Категорията  „ученик“ е определена в самата „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община”  на Столичния общински съвет от 05.04.2018 г. , но ограничаването на местоположението на  училището със съответната наредба поставя децата в училищна възраст  в неравностойно положение, а именно неравностойното  третиране на една и съща категория лица цитирам – чл.29, ал.1, т.7 от Наредбата „всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училищата, намиращи се на територията на Столична община, съгласно регистър на Министерството на образованието и науката”.

 

Постановлението на МС №66/1991г. третира всички ученици равнопоставено, като не поставя ограничения за местоположение на училището. Определят се минимални размери на намаленията на цените за пътуване по основните градски линии и междуселищния автомобилен транспорт в сравнение с редовните цени. Намаления и безплатни пътувания са регламентирани като задължение на всички превозвачи, извършващи превоз на пътници срещу заплащане /без таксиметровите, специализираните и случайните превози, както и тези по допълнителните градски линии – чл.3 и чл.4 от ПМС №66/1991г/. За изпълнение на това задължение, Държавата компенсира съответните превозвачи до размера на определените за тази цел средства от държавния бюджет. В чл. 37, ал.1  от Закона за защита от дискриминация (Предишен текст на чл. 37 – ДВ, бр. 58 от 2012 г., в сила от 1.08.2012 г.) не се допуска  отказ от предоставяне на стоки или услуги, както и предоставянето на стоки или услуги от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, на основата на признаците по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация.

 

Дейността по предоставяне на превозни услуги на по-ниски цени на определени лица, преценени като такива в социално уязвимо положение, е израз на социалната политика на държавата. С нормативна уредба на реда за възстановяване загубите за превозвача за издадените на по-ниска стойност билети или карти, законодателят цели да осигури и гарантира правата на визираните категории лица, вкл. реално да ползват предвидените и гарантирани намаления за пътувания с посочените видове транспорт.

 

В случая има неравноправно третиране на  групата лица съгласно чл.4 от Закона за защита от дискриминация по признака „възраст”,  а именно деца до 20 години, в училищна възраст, поставени в неравностойни условия при ползване на обществените услуги и достъпност до обществения живот. Ограничаването на  местоположението на  училището за тази категорията лица, ги поставя в неравностойно положение. Местоположението на училището е  посочено като същностен признак на личността на ученика, именно от НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община. Като пример ще посоча факта, че ученици, които не са  регистрирани по настоящ  и постоянен адрес на територията на Столична община, но учат в  училища на територията на  Столична община  могат да ползват тази преференция, докато тези които са с регистрация на  територията на Столична  община не могат да ползват намаление, за да се придвижат до училище извън пределите на Столична  община.

 

От друга страна, тази категория ползватели на обществената услуга „Градски транспорт“,  по конкретно деца  в училищна възраст, са участници в обществения живот не само при придвижването си от и  до училище, но и в останалата част от годината, а именно през ваканциите и почивните дни. Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община  ограничава възможността, „учениците-деца в училищна възраст“ изключени с чл.29, да се ползват от равни права с  децата в училищна възраст, учащи на територията на  Столична община, ползващи намаление, с което нарушава  основното право за равно третиране, разглеждано в редица международни  актове в принципите за равно третиране  Конвенцията на ООН за правата на детето, Конвенция за защита правата и основните свободи, Хартата на основните права на Европейския съюз.

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба (съгласно чл. 28, ал. 2, т. 3 от ЗНА).

 

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на НРУПОГТТСО не са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Столична община. Такива не са необходими и от страна на кмета на Столична община или оправомощени от него длъжностни лица от „Център за градска мобилност“ ЕАД, които осъществяват контрол върху редовността на пътниците в обществения градски транспорт.

За „Център за градска мобилност“ ЕАД не съществува риск от загуби, тъй като с промяната в наредбата ще се увеличи броя на закупените абонамент карти за ученици.

 

 1. Очаквани резултати от прилагането на новата уредба, включително финансовите такива (чл. 28, ал. 2, т. 4 от ЗНА).

 

Въвеждането на абонаментни карти за ученици с постоянен или настоящ адрес в София ще разшири възможностите за гражданите да се възползват максимално от услугите на обществения градски транспорт. Предложението за промяна в НРУПОГТТСО не създава никакъв риск за приходната част от бюджета на „Център за градска мобилност“ ЕАД, тъй като ще се увеличи броя на закупените абонамент карти за ученици.

 

 1. Анализ за съответствие на проекта за подзаконов нормативен акт с националното право и с правото на Европейския съюз (чл. 28, ал. 2, т. 5 от ЗНА).

 

Не се установява предложените изменения и допълнения на НРУПОГТТСО да са в противоречие с действащи национални нормативни актове и с правото на ЕС. По същество се касае до създаване на възможност за закупуване на повече ученически абонаментни карти, което намалява финансовата тежест върху гражданите и прави ползването на обществения градски транспорт още по-достъпно, което от своя страна създава реални възможности за намаляване на броя на използваните лични автомобили в градската среда със следващите се от това екологични ефекти. При това не се създава никакъв риск за приходната част на бюджета на общинското дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД. От това следва по безспорен начин, че предложенията са в синхрон с европейските ценности и политики и водят до подобряване на възможностите на местната власт за осигуряване на достъпна градска среда за още по-голям кръг от хора.

 1. Оценка на въздействието на проекта за подзаконов нормативен акт.

Приложение № 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Столична община Нормативен акт: Проект за промяна на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода:

не подлежи на включване

Дата:
Контакт за въпроси: Николай Игнатов – сътрудник на общинските съветници от Демократична България в СОС

Електронна поща: [email protected]

Телефон: 0886554206
1. Дефиниране на проблема:

Приетата от Общинския съвет „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ (НРУПОГТТСО) създава неравенство по отношение  третирането на учениците, живущи  с постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община, които не са записани в училища на Столична община, но за да стигнат до училище, се налага да пътуват с транспорта на Столична община. На тези деца се отказва да използват преференциите на карта за градски транспорт за ученици на касите на общинския градски транспорт.

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Учениците  в дневна форма на обучение учащи в училищата, включени в Регистъра на средните училища и детските градини на Министерство на образованието и науката (МОН), които не са ученици в  училищата, намиращи се на територията на Столична община са дискриминирани по признак „лично положение“ и „възраст“ по смисъла на чл.4, ал.1 от Закона за Защита от дискриминация.

Основен принцип при закрилата на децата е осигуряването на техния най-добър интерес. Правото възниква като мяра на социално равенство, като се съотнася по еднакъв начин с правните субекти и реалните факти и дава на първите равни възможности. Различното третиране на лица в сравнително сходна ситуация, или еднаквото третиране на лица в относително различни ситуации е дискриминационно. В практиката си Съдът в Страсбург (ЕСПЧ) е приел, че дори различно третиране, основано на характеристики или „статус”, които могат да бъдат идентифицирани, може да представлява дискриминация. Децата в училищна възраст, посещаващи  учебно заведение са под Закрилата на Конвенцията за правата на детето, всяко поставяне в неравностойно положение на  деца е  неравностойно третиране.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Категорията  „ученик“ е определена в самата „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община”  на Столичния общински съвет от 05.04.2018 г. , но ограничаването на местоположението на  училището със съответната наредба поставя децата в училищна възраст  в неравностойно положение, а именно неравностойното  третиране на една и съща категория лица цитирам – чл.29, ал.1, т.7 от Наредбата „всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училищата, намиращи се на територията на Столична община, съгласно регистър на Министерството на образованието и науката”.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

До момента не е извършвана последваща оценка по реда и при условията на чл. 22 от Закона за нормативните актове на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

2. Цели: Целта на промяната е да се даде възможност на повече граждани да използват годишна персонализирана абонаментна карта по редовна тарифа за всички линии чрез разсрочването на финансовият товар от покупката й на 2, 3 или 4 вноски. По този начин ще се създаде допълнителен стимул за гражданите да ползват обществен транспорт, за сметка на лични превозни средства, съгласно общоевропейските екологични и транспортни политики, отразени в стратегическите документи на Столична община.

Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка?

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Преки заинтересовани страни:

– Родители, живеещи на територията на Столична община;

– Ученици, живеещи на територията на Столична община;

Косвени заинтересовани страни:

– Кмет на СО и общинското дружество „Център за градска мобилност“ ЕАД като организация, на която е възложено изпълнението на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

Вариант 1 – Без промяна на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община :

Без промяната на нормативния акт няма как ученици с постоянен или настоящ адрес в София, които не учат в училища в рамките на Столична община, да си извадят преференциална карта за градския транспорт.

Вариант 2 – Приемане на проект за промяна на Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община:

С промяната на нормативния акт ще се даде възможност за закупуване на преференциална карта за градския транспорт на ученици с постоянен или настоящ адрес в София, които не учат в училища в рамките на Столична община.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „Без действие“.

5. Негативни въздействия:

При Вариант 1 – Ученици с постоянен или настоящ адрес в София, които не учат в училища в рамките на Столична община, няма да могат да си извадят преференциална карта за градския транспорт.

При Вариант 2 – Не са идентифицирани негативни въздействия по отношение на всички заинтересовани страни.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

6. Положителни въздействия:

При Вариант 1 – Икономически – не са идентифицирани. Финансовият товар се запазва.;

Социални – Не са идентифицирани. Не се очаква по-добра достъпност до услугата обществен транспорт за пътниците;

Екологични – Не са идентифицирани. Не се очаква намаление на ползването на лични автомобили, за сметка на ползването на обществен транспорт.

При Вариант 2 – Икономически – налични. Финансовият товар върху преките заинтересовани страни се намалява чрез възможност за закупуване на преференциална карта.

Социални – налични. С осигуряването на посочените преференциални карти може да се предположи, че услугата ще стане по-достъпна за преките заинтересовани страни, с което ползването й може да се увеличи.

Екологични – С осигуряването на посочените преференциални карти може да се предположи, че услугата ще стане по-достъпна за преките заинтересовани страни, с което ползването й може да се увеличи, за сметка на ползването на лични превозни средства, в синхрон с общоевропейските екологични и транспортни политики, отразени в стратегическите документи на Столична община.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши

☐ Ще се намали

Х Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не се създават нови регулаторни режими. не се засягат съществуващи режими и услуги.

9. Създават ли се нови регистри?

Не се създават нови регистри.

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

☐ Актът засяга пряко МСП

☐ Актът не засяга МСП

Х Няма ефект

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

Х Не

12. Обществени консултации: Проектът за промяна на НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община ще бъде публикуван за обществени консултации на Портала за обществени консултации (https://www.sofia.bg/en/portal-public-consultations) и на електронната страница на Столичен общински съвет (https://council.sofia.bg/).

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

Х Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност: Симеон Ставрев – общински съветник в СОС

Дата: 28.07.2020 г.

Подпис:

 

Приложения:

 

 1. Проект за решение.
 2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51/05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет).

 

С уважение,

 

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

 

Документът е подписан с електронен подпис.

 

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от …../……./2020 г.

 

За: Промяна в „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ за преференциални карти за деца, които не учат в София, но имат настоящ и постоянен адрес в София

 

Въз основа на чл. 17, чл. 20 и чл.21  от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 6, чл. 7 и чл. 10 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

 

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

 1. Променя чл. 29, ал. 1, т. 7 на „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ по следния начин:
 1. всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училищата, намиращи се на територията на Столична община, съгласно регистър на Министерството на образованието и науката или имащи настоящ и постоянен адрес в гр. София – картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или удостоверение за постоянен или настоящ адрес и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта;
 1. Възлага на кмета на Столична община и на „Център за градска мобилност“ ЕАД изпълнението на Наредбата.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …../……/2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичен общински съвет:                                                    ……………….

/Елен Герджиков/

Юрист от администрацията на Столична община:

……………………….

/__/__/2020 г./

 

ПРОЕКТ

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51/05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет)

 

 • 1. Променя се чл. 29, ал. 1, т. 7 на „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ по следния начин:

 

 1. всички ученици до 20-годишна възраст включително, учащи в училищата, намиращи се на територията на Столична община, съгласно регистър на Министерството на образованието и науката или имащи настоящ и постоянен адрес в гр. София – картите се издават/зареждат срещу лична карта и ученическа книжка или удостоверение за постоянен или настоящ адрес и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година при издаване на карта и при всяко първо зареждане за учебната година, а при всяко следващо зареждане – срещу лична карта или ученическа лична карта. В началото на учебната година се допуска издаване/зареждане за един месец срещу служебна бележка със записана съответна учебна година и лична карта;

 

 • 2. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (приета с Решение № 178 по Протокол № 51/05.04.2018 г., в сила от деня на разгласяването й чрез обявяване на сайта на Столичния общински съвет) влиза в сила, считано от 15.09.2020 г.

Накратко:

Приетата от Общинския съвет „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“ създава неравенство по отношение третирането на учениците, живущи с постоянен и настоящ адрес на територията на Столична община, които не са записани в училища на Столична община, но за да стигнат до училище, се налага да пътуват с транспорта на Столична община. На тези деца се отказва да използват преференциите на карта за градски транспорт за ученици на касите на общинския градски транспорт.

Защо е важно:

С настоящия доклад правим предложение за преустановяване на дискриминационната практика и за промяна в  „НАРЕДБА за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община“, като бъдат включени, с право на  ползване на преференциални карти,  учениците с постоянен и настоящ адрес Столична община, записани в  училища, включени в регистъра на Министерството на образованието и наука.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА20-ГР94-698

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK