Размер на вземанията на „Център за градска мобилност“ ЕАД от Столична община

19 февруари 2020, сряда Viber

Изискахме информация за вземанията на „Център за градска мобилност“ ЕАД от Столична община

ДО

Г-ЖА РУМЯНА МИЛОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

И С К А Н Е

от

Методи Лалов

общински съветник от “Демократична България”

в Столичния общински съвет

 

Правно основание: чл. 33, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация                                            

                             

Уважаема госпожо Милова,

В доклада на независимия одитор и в годишния финансов отчет към 31.12.2018 г. е посочено, че „Център за градска мобилност“ ЕАД има вземания от Столична община в размер на 142,349 хил. лева.

В тази връзка и за да могат общинските съветници и гражданите да си изградят мнение за дейността на общинското дружество и за съответствието й с приложимите нормативни актове, както и за повишаване на ефективността на осъществявания от Столичния общински съвет контрол, следва да отговорите на следните въпроси:

  1. Каква е възрастовата структура на посочените вземания в размер на 142,349 хил. лева?
  2. Какви са правните основания за тяхното възникване? На основата на какви документи – договори, протоколи, фактури и др. са осчетоводени?
  3. Какви действия (извънсъдебни и съдебни) са предприети от страна на „Център за градска мобилност“ ЕАД за събиране на вземанията? Да бъдат посочени всички действия в тяхната хронология и резултати.
  4. Извършвана ли е обезценка на тези вземания? Ако не е извършвана – кой, кога и на какво правно основание е взел решение/решения да не се извършва такава обезценка?
  5. Приложени ли са изискванията на МСФО 9 по отношение на оценката на тези вземания?

Моля изисканата информация да бъде предоставена на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, стая на общинските съветници, или на имейл: [email protected]

 

Съгласувал:

(Бойко Димитров, финансист)

 

С уважение,

Методи Лалов, общински съветник

Накратко:

Изискахме подробна информация от „Център за градска мобилност“ ЕАД относно размера на вземанията му от Столична община, тяхната възрастова структура, правни основания за възникване и предприетите действия за събиране на тези вземания.

Защо е важно:

За нас е важно общинските съветници и гражданите да си изградят мнение за дейността на общинското дружество и за съответствието й с приложимите нормативни актове, както и за повишаване на ефективността на осъществявания от Столичния общински съвет контрол.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ГР94-909/19.02.2020

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK