Създаване на работна група по направление “Дигитализация, иновации и икономически развитие” на Столична община

28 януари 2020, вторник Viber

Предложихме създаването на работна група по дигитализация към Столичния общински съвет

ДО

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

КОПИЕ ДО:

Г-Н ВЛАДИМИР ДАНАИЛОВ

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, ИНОВАЦИИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“

 

 

Д О К Л А Д

от

Методи Лалов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет

 

Относно: създаване на работна група по направление “Дигитализация, иновации и икономически развитие” на Столична община

 

Уважаеми дами и господа Oбщински съветници,

Ние в „Демократична България“ сме убедени, че дигитализацията ще превърне София в по-ефективен, по-гъвкав, по-прозрачен и по-удобен за гражданите и бизнеса град. Водени от тази цел и в изпълнение на предизборните си обещания, на 06.12.2019 г. внесохме в Столичния общински съвет доклад за приемане на „Програма за дигитализация на Столична община 2020-2022 г.“

В края на 2019 г. беше утвърдена новата структура на администрацията на Столична община, като беше създадено ново направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, а кметът на Столична община назначи Владимир Данаилов за ресорен заместник-кмет.

На 20.01.2020 г. по искане на общинските съветници от Демократична България беше проведена среща със зам.-кмета Данаилов, на която бяхме уведомени, че Столична община също като нас възнамерява да предложи план за дигитализация на града. На 23.01.2020 г. двама общински съветници и зам.-кметът по дигитализация са внесли в Столичния общински съвет проект на “Стратегията за дигитална трансформация” на София, в която, в резултат на срещата, в документа са включени и предложения на Демократична България. Считаме, че предприемането на действия за синхронизиране на предложенията и решенията на Столичния общински съвет и Столична община, както и на различните вносители от Столичния общински съвет ще ускори процеса на дигитализация на общината. В действащия Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет обаче не е предвидена нарочна комисия, която да се занимава с този специфичен проблем, поради което предлагаме да се създаде работна група с участие на общински съветници и представители на общинската администрация, която да сближи различните възгледи, да изчисти на концептуално ниво противоречията, да начертае общи стратегически стъпки и конкретни мерки, да предложи бюджет.

Предлагаме в работната група да бъдат включени 12 общински съветници, както и представители на администрацията на Столична община, чиито брой следва да бъде посочен от ресорния зам.-кмет.

От страна на Демократична България предлагаме да бъдат включени общинските съветници Яна Тодоранова (мениджър IT проекти), Михаил Паргов (програмист) и Симеон Ставрев (програмист), тъй като същите притежават знания и опит в посочената област. Изразяваме готовност в работната група да вземе участие и Божидар Божанов, който е утвърден експерт в областта на електронното управление и киберсигурността и е в основата на предложената от Демократична България „Програма за дигитализация на Столична община 2020-2022 г.“.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 10, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС и чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, т.  23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на вниманието на СОС приложения към доклада проект за решение.

 

С уважение,

Методи Лалов

 

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от …../……./2020 г.

 

За: създаване на работна група по направление “Дигитализация, иновации и икономически развитие” на Столична община

На основание чл. 10, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС и чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, т.  23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 

  1. Създава работна група по направление “Дигитализация, иновации и икономически развитие” на Столична община със задача да сближи различните възгледи, да изчисти на концептуално ниво противоречията, да начертае общи стратегически стъпки и конкретни мерки, да предложи бюджет за дигитализация на Столична община за 2020 г.
  2. Групата се състои от 12 общински съветници, както и от представители на администрацията на Столична община, посочени от зам.-кмета по направление “Дигитализация, иновации и икономически развитие” на Столична община.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …../……/2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичен общински съвет:

…………………………….

/Елен Герджиков/

 

Юрист от администрацията на Столична община:

…………………………….

/………………………./

Накратко:

В края на 2019 г. в структурата на Столична община беше създадено ново направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“, а кметът назначи ресорен заместник-кмет. В действащия Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет обаче не е предвидена нарочна комисия, която да се занимава с този специфичен проблем, поради което предлагаме да се създаде работна група с участие на общински съветници и представители на общинската администрация

Защо е важно:

Целта на работната група ще бъде да сближи различните възгледи, да изчисти на концептуално ниво противоречията, да начертае общи стратегически стъпки и конкретни мерки, както и да предложи бюджет за дигитализация на Столична община за 2020 г.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА20-ГР94-440/28.01.2020 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK