Сигнализирахме прокуратурата за сделки, одобрени от СОС и ощетили СО с 4 милиона

21 април 2020, вторник Viber

Сигнализирахме прокуратурата за сделки, одобрени от СОС и ощетили СО с 4 милиона

ДО 

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от

Методи Орлинов Лалов, Яна Веселинова Тодоранова, Владислав Панчев Панев и Иво Николаев Божков

общински съветници от „Демократична България” в Столичния общински съвет, адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Драган Цанков“, № 12-14, ет. 2, ап. 7

 

Относно: неизгодни сделки с общински имот с идентификатор 68134.4400.2888, м. „Територии, прилежащи на околовръстен път и бул. „Сливница”, ул. „Околовръстен път” 788 

 

Правно основание: чл. 205, ал. 1, вр. чл. 209, вр. чл. 208, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс

 

ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

 

През 2013 г. Столичният общински съвет (СОС) е приел Решение № 609/24.10.2013 г. за приватизация на имот с идентификатор 68134.4400.2888, м. „Територии, прилежащи на околовръстен път и бул. „Сливница”, ул. „Околовръстен път” 788, обособена част от капитала на общинското дружество „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК: 121683408. Като мотиви за приватизацията в доклад вх. № СО-9300-363/18.10.2013 г., изготвен от общинския съветник Валя Чилова от ГЕРБ, е посочено: „отпаднала необходимост“ от имота. С решението на СОС било възложено на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация (СОАП, понастоящем СОАПИ) да сключи сделката за приватизация на имота. СОАП възложила на „Консултантска къща Амрита“ ООД, ЕИК: 130565483 да извърши оценка на имота, която била определена от оценителя на 2 150 000 лв. Бил проведен и търг, на който се явил само един участник – „Княжево сървиз” ООД, ЕИК: 201310139, мажоритарен собственик на капитала на което дружество е „Титан Сървис“ ЕООД, ЕИК: 202764117, който предложил да закупи имота на първоначално обявената от СОАП цена – 2 150 000 лв.

На 03.04.2015 г. Надзорният съвет на СОАП приел Решение № 1719/03.04.2015 г., с което определил „Княжево сървиз” ООД за спечелил търга. На 08.04.2015 г. собствеността върху имот с идентификатор 68134.4400.288 била прехвърлена на „Княжево сървиз” ООД срещу 2 150 000 лв. 

В периода, в който е приватизиран имот с идентификатор 68134.4400.2888, главен изпълнителен директор на СОАП е бил Марин Христов, а изпълнителен директор по приватизация – Зоя Йорданова. Двамата са освободени от заеманите длъжности с Решение № 149/28.01.2016 г. на СОС.  

С Решение № 28/22.01.2015 г. и Решение № 178/26.03.2015 г. СОС започнал процедура за включване в капитала на общинско дружество „Чистота-Искър“ ЕООД, ЕИК:121696028 (чийто правоприемник е „Чистота-Искър“ ЕАД, ЕИК: 205615476) на имот с идентификатор 68134.4400.2867, който е съседен на приватизирания имот с идентификатор 68134.4400.2888. Аргументът бил, че общинското дружество има нужда от имот с идентификатор 68134.4400.2867, за да го използва като площадка за своята дейност. 

През 2016 г. ръководството на „Чистота-Искър“ ЕООД започнало преговори за закупуване на парцел с идентификатор 68134.4400.2888, придобит от „Княжево сървиз“ ООД година по-рано. Като мотиви за придобиване на имота е посочено, че предоставеният през 2015 г. парцел с идентификатор 68134.4400.2867 е недостатъчен за извършване на дейността на дружеството. 

С писмо рег. № СОА16-ТД26-1454(4)/31.05.2017 г. „Чистота-Искър“ ЕООД уведомило председателя на СОС Елен Герджиков, кмета на СО Йорданка Фандъкова и част от зам.-кметовете на СО за инвестиционното си намерение да закупи имот с идентификатор 68134.4400.2888. В тази връзка били проведени срещи между ръководството на общинското дружество и представители на общинската администрация. Извършена била и нова оценка на приватизирания през м. април 2015 г. срещу 2 150 000 лв. имот с идентификатор 68134.4400.2888, която била определена от общинското дружество „Софинвест“ ЕООД, ЕИК: 121359317, на 6 810 000 лв. В резултат на проведени преговори между собственика на имота „Княжево сървиз“ ООД и „Чистота-Искър“ ЕООД продажната цена била „намалена“ на 6 370 580,79 лв. 

С доклад вх. № СОА16-ТД26-14541-[12]/21.09.2017 г. на СОС, общинските съветници Венетка Серафимова от ГЕРБ, Радослав Абрашев от Реформаторски блок (сега в ГЕРБ/СДС, Иван Таков от БСП и Карлос Контрера от ВМРО (Патриоти за София) предложили на СОС да одобри закупуването на имот с идентификатор 68134.4400.2888 на цена 6 370 580,79 лв. С Решение № 641/28.09.2017 г. СОС дал съгласие на „Чистота-Искър“ ЕООД да закупи имота на предложената с доклада цена, което и било сторено. 

В годишния финансов отчет (ГФО) на продавача „Княжево сървиз“ ООД за 2017 г. била отчетена печалба от сделката с имот с идентификатор 68134.4400.2888 в размер на над 4 млн. лв. През 2018 г. на собствениците на дружеството е изплатен дивидент над 7 млн. лв., който включва и печалбата от продажбата на недвижимия имот.

Членове на Надзорния съвет на СОАП при одобряване на продажбата на имот с идентификатор 68134.4400.2888 за 2 150 000 лв., които впоследствие са гласували и за обратното му изкупуване срещу 6 370 580,79 лв., са били следните общински съветници от СОС: Валя Чилова, Искра Ангелова, Татяна Георгиева и Николай Стойнев от ГЕРБ, Калоян Паргов и Милка Христова от БСП и Радослав Абрашев от „Синя коалиция“ (СДС-ДСБ, след това Абрашев е част от Реформаторския блок, а сега и от ГЕРБ/СДС), който е и съвносител на доклад вх. № СОА16-ТД26-14541-[12] от 21.09.2017 г. за закупуване на имота на трикратно по-висока цена. 

Изложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин въз основа на: доклад вх. № СО-9300-363/18.10.2013 г. на СОС; Решение № 609/24.10.2013 г. на СОС; Решение № 28/22.01.2015 г. на СОС; Решение № 178/26.03.2015 г. на СОС; Решение № 1719/03.04.2015 г. на НС на СОАП; Решение № 149/28.01.2016 г. на СОС; доклад вх. № СОА16-ТД26-14541-[12]/21.09.2017 г. на СОС; Решение № 641/28.09.2017 г. на СОС; справки в Търговския регистър за: „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК: 121683408, „Княжево сървиз” ООД, ЕИК: 201310139, „Титан Сървис“ ЕООД, ЕИК: 202764117; „Чистота-Искър“ ЕООД, ЕИК:121696028 (чийто правоприемник е „Чистота-Искър“ ЕАД, ЕИК: 205615476), „Консултантска къща Амрита“ ООД, ЕИК: 130565483 и „Софинвест“ ЕООД, ЕИК: 121359317.

Описаната фактология съдържа достатъчно данни за образуване на наказателно производство (чл. 211, ал. 1, вр. чл. 207, ал. 1 от НПК), тъй като въз основа на нея може да се направи основателно предположение за извършени престъпления от общ характер от служители на дружествата, оценители на имота; от служители на общинските дружества, страни по посочените сделки; от служители на общинската администрация; от служители на администрацията на СОАП, както и от тези общински съветници, които са разполагали с цялата информация за историята на продадения и впоследствие обратно закупен имот с идентификатор 68134.4400.2888, една част от които са били и в Надзорния съвет на СОАП. 

Продажбата на имот с идентификатор 68134.4400.2888 на „Княжево сървиз” ООД е най-голямата сделка на СОАП за недвижими имоти в периода 2015 – 2017 г. Затова е необяснимо, че посочените общински съветници, участвали в нейния надзорен съвет, са „забравили“, че сравнително скоро преди това са взели решение имотът да бъде продаден на тройно по-ниска цена. Един и същи общински съветник – Валя Чилова, е предложил продажба на имота поради „отпаднала необходимост“ от него, а впоследствие е гласувал за обратното му изкупуване. Имотът е продаден през 2015 г., когато в капитала на „Чистота-Искър“ ЕООД е включен съседен имот, поради необходимост от такъв. Следователно поне една част от служителите от общинската администрация на СО и СОС и общинските съветници, които са част и от СОАП, са били наясно, че общината приватизира недвижим имот, който може да послужи за дейността на „Чистота-Искър“ ЕООД, с каквито мотиви същият имот е изкупен обратно скоро след това, но на значително по-висока цена. В периода, когато са извършени двете сделки (2015 – 2017 г.), няма съществен ръст на цените на недвижимите имоти, поради което няма обективно основание двете оценки на имота, извършени от лицензирани оценители, да се разминават толкова много. В имота не са били извършени и подобрения на съществена стойност, в резултат на които стойността му да се повиши трикратно.  

С оглед на гореизложеното и в изпълнение на обществения ни дълг по чл. 205, ал. 1 от НПК, Ви съобщаваме за евентуално извършени престъпления в резултат на които Столичната община е била ощетена с над 4 млн. лв., а друго лице или лица са се обогатили неправомерно във вреда на столичани. Конкретните прояви на замесените в случая лица, определянето на вида на престъпната дейност, проявните й форми, както и правната квалификация на деянията не следва да бъдат предмет на настоящото съобщение (арг. от чл. 211, ал. 2 от НПК), а на задълбочено изследване в рамките на образувано наказателно производство.

Разследването освен обективно, всестранно и пълно, съгласно изискването на чл. 14, ал. 1 от НПК, в случая следва да бъде водено и максимално бързо, тъй като се касае за лица, част от които евентуално са извършили престъпни деяния, свързани с дейността им в СОС. Една част от тези лица са служители в общинската администрация и понастоящем, други са общински съветници и в сегашния общински съвет, а това създава не само реален риск да бъдат съществено накърнени авторитетът и доверието към действащата местна власт в столицата, но тези лица да извършат и нови престъпни деяния. Именно това налага разследването да бъде проведено при своевременно ангажиране на капацитета на прокуратурата. Разбира се при провеждане на разследването следва да бъдат спазени всички установени в НПК принципи и правила, тъй като само по този начин ще се осигури правилното прилагане на закона, в рамките на който ще бъдат разкрити престъпленията и ще бъдат разобличени и наказани виновните лица.

 

Общински съветници от Демократична България,

Методи Лалов

Яна Тодоранова

Владислав Панев 

Иво Божков 

Накратко:

Между 2015 и 2017 г. Столичният общински съвет (СОС) одобрява най-напред продажбата на общински имот за малко над 2 млн. лв., а след това гласува за обратното изкупуване на същия имот, но вече срещу три пъти по-голяма сума - 6,3 млн. лв. Разликата? Тя е за сметка на столичани и отива в нечии чужди джобове.

Входящ номер:

PRB202005441058I / 21.04.20

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Владислав Панчев Панев
Владислав	Панчев	Панев
Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Яна Веселинова Тодоранова

Общински съветник в СОС

Яна Веселинова Тодоранова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK