Попитахме Столична община защо не дава публичност на проектите за подробни устройствени планове

09.01.2020
Питане

Накратко

Столична община е задължена по закон да разгласява всеки проект на Подробен устройствен план по възможно най-широкодостъпен начин, включително и на интернет страницата си. Към момента това се прави рядко, само за проекти на цялостни планове на местности, които са малко на брой. А в сайта на Направление „Архитектура и градоустройство“ дори липсва рубрика за разгласяване на обявления на проекти на подробни устройствени планове.

Защо е важно:

Защото от подробните устройствени планове зависят немалко аспекти от всекидневния живот на гражданите и е крайно време да получим гарантирания ни от закона достъп до тази информация.

Пълната версия:

Вижте пълната версия тук