Служебно изменение на подробния устройствен план за обект „Златен век“ – кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“ по плана на гр. София, Район „Лозенец“

19 декември 2019, четвъртък Viber

Потърсихме становището на столичната администрация по казуса "Златен век"

ПИТАНЕ

OT: Иво Божков, общински съветник в Столичния общински съвет

ДО: Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община

ЧРЕЗ: Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет

 

ОТНОСНО: Служебно изменение на подробния устройствен план за обект „Златен век“ – кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“ по плана на гр. София, Район „Лозенец“

 

Уважаема госпожо Kмет,

С писмо изх. № РЛЦ19-ВК00-1355/20.11.2019 г. кметът на район „Лозенец“ е поискал от Вас и от главния архитект на Столична община (СО) служебно да издадете заповед за изменение на действащия подробен устройствен план на кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“ по плана на гр. София, Район „Лозенец“ по реда на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ, тъй като е налице основание за това по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ с цел привеждане предвижданията на подробния план в съответствие с тези на Общия устройствен план (ОУП) на СО съгласно изискванията на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.

В УПИ I-98, 99 от визирания квартал 272а се намира известният строеж на обект „Златен век“ на фирмата „Артекс Златен век“ ООД – „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги“ с височина над 100 метра (34 етажа).

Строителството на обект „Златен век“ е разрешено въз основа на подробен устройствен план (частичен застроителен и регулационен план и частичен квартално застроителен план), одобрен със Заповед № РД-09-50-10/05.02.1996 г. на главния архитект на София. С този план в УПИ I-98, 99, кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“ е предвидена високата 34-етажа нежилищна сграда. Издаденото за обект „Златен век“ Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г., презаверено със Заповед № РД-09-50-1027/19.11.2012 г., е загубило правно действие, което е потвърдено с изявления пред медиите от Вас и от арх. Здравков, направени през месец април 2019 г.

Съгласно ОУП на СО, в сила от януари 2007 г., кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“ попада в устройствена зона с преобладаващо високоетажно застрояване („Жг“, т. 1 от Приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО) с устройствени показатели плътност на застрояване ≤60%, коефициент на интензивност на застрояване ≤3,5, озеленена площ ≥20% и височина (кота корниз) ≤26 м. Влизането в сила на новия ОУП на СО през 2007 г. съществено променя устройствените условия, при които е бил одобрен действащия подробен устройствен план със Заповед № РД-09-50-10/05.02.1996 г. на главния архитект на София.

С оглед на това, по отношение на кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“, Район „Лозенец“ са налице предвидените основания в чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ за издаване на заповед по реда на чл. 135, ал. 5 от ЗУТ от Вас или от оправомощения от Вас по реда на § 1 от ДР на ЗУТ главен архитект на СО за служебно изменение на действащия подробен устройствен план. Не е налице пречка по чл. 125, ал. 5 от ЗУТ за въвеждане за всички имоти от кв. 272а на устройствените показатели по действащия нов ОУП на СО, тъй като разрешението за строеж за обекта с височина над 100 метра в УПИ I-98, 99 е загубило правно действие. Висящият съдебен спор по повод спирането на строителството на обект „Златен век“ от Дирекцията за национален строителен контрол няма връзка и не представлява пречка за исканото изменение на действащия подробен устройствен план.

От направеното искане с цитираното писмо на кмета на район „Лозенец“ изтече нормално приемливия срок за реакция от Ваша страна.

Във връзка с това, настоявам за отговори на следните въпроси:

  1. Имате ли намерение (лично или чрез оправомощения от Вас арх. Здравков) и кога ще издадете исканата от кмета на район „Лозенец“ заповед за служебно изменение на действащия план за кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“, с което да предотвратите трайно опитите за изграждане на сграда с височина четири пъти над допустимата по ОУП на СО?
  2. В случай, че не възнамерявате да издавате исканата от кмета на район „Лозенец“ заповед за служебно изменение на действащия подробен устройствен план за кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“, моля да изясните защо?
  3. Презаверявал ли е главният архитект на СО – арх. Здравко Здравков Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г.?

Отговорът на питането да бъде включен в дневния ред на следващото заседание на Столичния общински съвет.

С уважение,

Иво Божков

Общински съветник от групата на Демократична България

Накратко:

Попитахме г-жа Фандъкова има ли намерение (лично или чрез главния архитект) да предотврати опитите за изграждане на сграда с височина четири пъти над допустимата по Общия устройствен план на Столична община?

Защо е важно:

Реакцията на столичния кмет ще е ясен знак за това дали Софийска община ще допусне презастрояването да продължи не само в "Лозенец", но и навсякъде в столицата.

Вид:

Питане

Отговор:

Свалете

Вносители:

Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK