Становище относно проект за разширение на Софийски околовръстен път от бул. „Братя Бъкстон“ до кръговото при км 0 на автомагистрала „Струма“

05 май 2020, вторник Viber

Предложихме как последната част на Софийски околовръстен път да се реализира по-бързо, срещу по-малко пари и с по-добър краен резултат за безопасността и скоростта на придвижване

До

Агенция „Пътна инфраструктура“

бул. „Македония“ 3, 1606 Център, София

До

Столична община

Направление „Архитектура и Градоустройство“

ул. „Сердика“ 5, 1000 Център, София

Становище

От:

Симеон Ставрев – Общински съветник в Столичен общински съвет

Виктор Чаушев – експерт към транспортна комисия в Столичен общински съвет

 

Относно: проект за разширение на Софийски околовръстен път от бул. „Братя Бъкстон“ до кръговото при км 0 на автомагистрала „Струма“

 

Уважаеми дами и господа,

Подкрепяме желанието и усилията на държавата и Столична община за завършване на Софийския околовръстен път (СОП) и с последните участъци Младост – АМ Тракия и Бъкстон – Люлин в габарит, който да поеме значителна част от трафика, който преминава транзитно през София и който може да бъде изнесен от самия град, за да се ограничат задръстванията в него. Довършването на тези два участъка ще намали значително времето за преминаване през столицата, която се пада и връзка между магистралите Тракия, Хемус, Струма и Европа и ще намали задръстванията в София, защото част от трафик ще се пренасочи по околовръстното шосе и няма да натоварва градската пътна мрежа. Участъкът от Младост до АМ Тракия вече е в строителство и очакваме неговото завършване през 2021 г. В същото време в уебсайта на Направление „Архитектура и Градоустройство“ е публикувано изменение на план за улична регулация на участъка Бъкстон – Люлин на следния адрес:

https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/215/

Във връзка с публикувания план и заложения в него идеен проект за реконструкция на околовръстния път изразяваме следните съображения по неговите детайли:

 

 1. Категорично не подкрепяме изграждането на тунел за безконфликтен ляв завой от околовръстното на юг – по посока кв. Княжево. Целта на този тунел е да даде безконфликтно преминаване на трафика, който се движи по направление юг, Перник и магистрала Струма, който в момента преминава по това направление. Аргументи:
  • След изграждане на околовръстното в тази част, времепътуването между пътния възел на околовръстното при бул. България и пътния възел на АМ “Струма” при Перник би било еднакво по околовръстното и АМ “Струма”, сравнено с пътя през Княжево и Владая, поради значително по-високата средна скорост и безконфликтността на първия вариант. Същевременно, разходът на гориво би бил по-малък при първия, което ще накара транзитния трафик логично да предпочете да премине през АМ “Струма” до Люлин и от там да поеме по околовръстното шосе. Това ще обезсмисли изграждането на този тунел.
  • В участъка между пътния възел на околовръстното при бул. България и пътния възел на АМ “Струма” при Перник, използвайки пътя през Княжево и Владая, сумарно има 10 светофара и още поне 5 пешеходни пътеки, което допълнително намалява скоростта на движение и пропускливостта на участъка;
  • По официални данни на МВР, пътят през Княжево и Владая е много натоварен, опасен и с висока концентрация на пътно-транспортни произшествия (ПТП). Ако транзитният трафик през него не се премахне, той няма как да се разтовари, а от там – и да стане по-безопасен. Неговата инфраструктура не е предвидена за такъв интензивен трафик;
  • Безконфликтността, която тунелът за ляв завой на юг към Княжево дава, ще премести задръстванията от кръстовището на околовръстното шосе с бул. Цар Борис ІІІ в Княжево, тъй като там пътят се стеснява до 1 лента в посока и няма как да се разшири;
  • Смисълът от строителство на скъпа тежка пътна инфраструктура е на първо място да подобри безопасността и да отведе голяма част от трафика далеч от жилищните райони. Реализацията на такъв директен тунел за ляв завой изпълнява точно обратната цел – насочва трафика под прозорците на хората;
  • Изграждането на такъв тунел ще премахне локалното платно и ще премести трафика от бул. Цар Борис ІІІ до оградите на живеещите на булеварда в участъка между Околовръстен път и ул. Планинец като за пешеходци ще остане тротоар с ширина около 1,5 – 2 метра. Това ще направи опасно влизането и излизането от имотите им, което ще затрудни достъпа до тях. Непосредствено до силния трафик по булеварда ще са разположени църква и дом за възрастни с деменция;
  • Изграждането на този тунел не е заложен в стратегическите документи на Столична община – Общ устройствен план (ОУП) и в План за устойчива градска мобилност 2019 – 2035 г. (ПУГМ);
  • Изграждането на този тунел ще направи невъзможно продължаването на единствената добре функционираща велоалея в София (по бул. Цар Борис ІІІ) към Кв. Княжево и Владая както е предвидено в ОУП и ПУГМ. Проектът предвижда тази велоалея да прави изкуствено заобикаляне през околовръстното към бъдещ булевард (който не е предвиден за изграждане), който да преминава по протежение на Владайска река, от ул. Княжевска до Околовръстен път, което противоречи на стратегическите документи на Столична община, европейските добри практики при строителство на такава инфраструктура и на препоръките на арх. Ян Геел в доклада му “София – град за хората”;
  • Строителството на такъв тунел би струвало по наши изчисления между 15 и 20 милиона лева и би глътнало още значителни средства, необходими за отчуждаване на терени за неговия габарит.
 2. Да се премахне предвидената втора лента за десен завой от бул. Цар Борис ІІІ на изток към околовръстен път, посока – към бул. България. Във връзка с точка 1 и отпадането на тунела, няма да е необходимо обособяването на втора лента за десен завой, обслужваща противоположното направление на отпадналия тунел. Една лента за десен завой ще бъде достатъчна;
 3. В проекта е предвиден тунел с 2 ленти в посока в участъка между бул. Бъкстон и ул. Преки път. След това, пътят от този тунел се изкачва на естакада с 3 ленти в посока като не става ясно третата лента аварийна ли е или за движение. Настояваме активните ленти за движение в посока както в тунела, така и на естакадата да бъдат 2 ленти в посока, тъй като между нея и тунела няма вливане и отливане на трафик.
 4. В проекта не се предвижда възможност за директно преминаване от южната дъга на околовръстното към западната дъга (покрай жк Люлин). Предвидено е целият трафик от околовръстното да преминава през голямото кръгово кръстовище възела за Банкя като така транзитният трафик се смесва с локалния. Това ще повиши значително натовареността на кръговото кръстовище и ще го направи много по-опасно за преминаване. Настояваме категорично да се предвиди възможност за двупосочно директно преминаване от южната към западната дъга на околовръстното шосе, за да се гарантира на първо място безопасността на пътуващите;
 5. В участъка на околовръстен път между бул. Цар Борис ІІІ и бул. Монтевидео не са предвидени отделни локални платна за обслужване на прилежащите имоти и за паркиране. Това затруднява достъпа до тях и ще намали пропускливостта на участъка за локалния наземен трафик. Такива локали бяха предвидени в предишните варианти на проекта като по неясни причини сега са отпаднали. Ако локалите не се върнат, то след реализацията на тази инфраструктура за прилежащите имоти в участъка ще има повече проблеми, отколкото преди реализацията.
 6. Смятаме за необходимо на обществото да бъдат представени транспортен модел и трафично натоварване на предлагания проект в два варианта – с и без директен тунел на юг към Княжево като изследването да обхваща и шосето към Княжево и Владая, както и АМ “Струма” от Перник до София. Само така реално ще може да се извърши обективна преценка как ще се измени трафика след реализацията на тази скъпа и тежка пътна инфраструктура.
 7. Смятаме за важно за обществото да бъдат организирани обществени обсъждания по районите, през които преминава разработвания участък както и заключително такова, което да отрази всички обосновани предложения и критики, за да залегнат за реализация в проекта. Само така може да се гарантира, че новата инфраструктура ще бъде максимално безопасна, полезна и удобна за всички, които я използват.

Фиг. 1. Проект за разширение на СОП в частта Бъкстон – Овча купел. В синьо са тунели. 

 

Изображението е извадено от тук:

http://roads-bg.eu/v2/index.html#pam=15/23.264/42.667/01000000000000000000000010000

 

София                                                                                                                        

5 май 2020

 

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

……………………………..

(ВИКТОР ЧАУШЕВ)

 

Документът е подписан с електронен подпис.

Накратко:

Категорично не подкрепяме изграждането на тунел за безконфликтен ляв завой от околовръстното на юг - по посока кв. Княжево. Целта на този тунел е да даде безконфликтно преминаване на трафика, който се движи по направление юг, Перник и магистрала Струма, който в момента преминава по това направление.

Защо е важно:

Подкрепяме желанието и усилията на държавата и Столична община за завършване на Софийския околовръстен път (СОП) и с последните участъци Младост - АМ Тракия и Бъкстон - Люлин в габарит, който да поеме значителна част от трафика, който преминава транзитно през София и който може да бъде изнесен от самия град, за да се ограничат задръстванията в него. Довършването на тези два участъка ще намали значително времето за преминаване през столицата, която се пада и връзка между магистралите Тракия, Хемус, Струма и Европа и ще намали задръстванията в София, защото част от трафик ще се пренасочи по околовръстното шосе и няма да натоварва градската пътна мрежа.

Вид:

Становище

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK