Становище относно удължаване на първи метродиаметър с 2 станции от Бизнес парк до магазин ИКЕА и Ринг Мол

21 май 2020, четвъртък Viber

Предложихме как СО да спести 70 млн. лв. и да създаде по-добро транспортно обслужване на Витошката яка

До

Столична община / Столичен общински съвет

Кристиан Кръстев, заместник-кмет по направление “Транспорт и градска мобилност”

Постоянна комисия по транспорт и туризъм

Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика

ул. „Московска“ 33, 1000 Център, София

 

До

Столична община

Направление „Архитектура и Градоустройство“

ул. „Сердика“ 5, 1000 Център, София

 

До

Метрополитен ЕАД

[email protected]

 

До

СОФПРОЕКТ – ОГП

[email protected]

 

Становище

От:

Симеон Ставрев – Общински съветник в Столичен общински съвет

Борис Милчев – експерт към Постоянна комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика в Столичен общински съвет

Виктор Чаушев – експерт към Постоянна комисия по транспорт и туризъм в Столичен общински съвет

 

Относно: Проект за решение на Столичния общински съвет (СОС) по доклад вх. № СОА20-ВК08-5104/14.04.2020 г. от арх. Здравко Здравков за удължаване на първи метродиаметър с 2 станции от Бизнес парк до магазин ИКЕА и Ринг Мол

 

Уважаеми дами и господа,

Mетрото е изключително удобен транспорт, доказал успеха си в подобрението на начина на живот на софиянци и е задължително да обслужва повече хора в бъдеще. Скоростта на придвижване с него и екологичният му отпечатък правят града ни много по-качествено място за работа и живот. 

Категорично подкрепяме усилията на Метрополитен ЕАД за разширенията на трети метродиаметър към Левски Г и Окръжна болница, както и това на първи метродиаметър по бул. „Царица Йоанна“ с две метростанции между Люлин 2 и Люлин 3 до Софийския околовръстен път. Смятаме за правилно в средносрочна перспектива трети метродиаметър да се разклони и по ул. „Дойран“, за да покрие гъсто населената южна част на столицата. При правилно планиране метрото може да стигне и до Студентски град, където са едни от най-мобилните жители на града. Напомняме, че след завършването на втори метродиаметър стои и въпросът с незавършената метростанция “Модерно предградие“.

След обсъждането на проекта за разширение на метрото до ИКЕА и Ринг Мол в ПК „Устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика“ и ПК  „Транспорт и туризъм“ сме на мнение, че:

  1. Предложеният проект за решение на СОС е противоречащ на закона, защото разрешаването на изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) е недопустимо и предложеният с доклад вх. № СОА20-ВК08-5104/14.04.2020 г. на арх. Здравко Здравков проект за решение на СОС е незаконосъобразен.
  2. От нашите изчисления категорично можем да заявим, че икономически много по-изгодно е да се осигури достъп до района на Ринг мол и магазин ИКЕА чрез редовна автобусна линия, обслужвана от съчленени автобуси заради поне 10 пъти по-ниската първоначална инвестиция и допълнителното разширяване на дестинациите на пътуващите чрез достъпност до 2 диаметъра – чрез метростанция „Бизнес парк“ и чрез метростанция „Витоша“, а със спестените пари да се построят по-бързо някои от другите предвидени метростанции.
  3. Могат да се предприемат много и значително по-евтини мерки за улесняване на достъпа до Витоша, вместо да се строят скъпи метростанции. Автобусните линии 66 (от Зоопарка до Алеко) и 63 (от бул. Цар Борис III до Златните мостове), които обслужват съответно хотел Морени и ул. Бялата чешма могат да станат много по-редовни (особено в почивните и празнични дни) и да заместят нуждата от качване в планината с личен автомобил. Промяната на маршрута на тези автобуси, така че да минават през по-централните части на града, ще доведе до допълнително удобство за пътниците. Към автобусите могат да се закачат и  багажници за планински велосипеди и друга спортна екипировка, защото единственият работещ лифт в момента – “Симеоновски” (кабинков) – няма възможност да осигури превоз на колело, а лифтовете “Драгалевски” и “Княжевски” изобщо не работят.
  4. Пешеходният достъп до планираните две метростанции трябва да бъде подобрен. Пешеходната достъпност е ключов фактор за това дали един потенциален пътник ще предпочете да пътува с метро или с личен автомобил. В района пешеходна инфраструктура практически липсва, улиците са частна собственост, а част от тях вероятно не съвпадат и с действащата регулация там. В тази връзка, ще са необходими допълнителни средства от няколко милиона лева, за да може да бъде осигурена физическа достъпност за хората, живеещи в зоната на пешеходна достъпност до двете метростанции. Автобусната линия по околовръстния път има повече спирки като по този начин има по-добра достъпност на пътниците до тях, заради по-малкото разстояние, което трябва да се преодолее.

 

Правни мотиви

 

Ето и правните аргументи, с които намираме предложения проект за решение на СОС за противоречащ на закона:

I Разрешаването на изработването на проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) е недопустимо

 

С Решение № 104/28.02.2019 г. на СОС, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, е допуснато изработването на проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община (СО) – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт“ за разклонение на „Първи метродиаметър” на „Софийски метрополитен“ от станция „Бизнес Парк“ до бул. „Климент Охридски“. С това е започнало административното производство по изработване и одобряване на проект за изменение на ОУП в определения териториален обхват.

 

Съгласно чл. 133, ал. 7 от ЗУТ, „в процеса на изработване на нов ОУП или на изменение на действащ ОУП, след разглеждането на проекта от експертния съвет към органа, компетентен да одобри плана, може да се допуска създаване на нови и изменение на действащи ПУП“. В разглеждания случай органът, компетентен да измени ОУП на СО, е Министерски съвет (МС), поради което визираният в чл. 133, ал. 7 от ЗУТ експертен съвет е Националният експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) към Министъра на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Това означава, че до разглеждане на проекта за изменение на ОУП на СО от НЕСУТРП, в териториалния обхват на изменението на ОУП не може изобщо да се разрешава изработването на проекти на ПУП и на техни изменения. Това може да стане единствено след това – при определени от закона условия.

 

Не ни е известно проектът за изменение на ОУП на СО в тази му част да е разглеждан от НЕСУТРП. Няма такова твърдение и в доклад с вх. № СОА20-ВК08-5104/14.04.2020 г. от арх. Здравко Здравков, който разглеждаме. Докладът е направен по повод искане от „Метрополитен“ ЕАД с вх. № САГ20-ГР00-313/13.02.2020 г. за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – „специализиран подробен устройствен план и изменение на план за регулация на местности „Младост 4”, „ж. к. Младост 4 – Жилищна група камбаните”, „Малинова долина – обслужващи обекти на околовръстен път”, „План за улична регулация на Софийски околовръстен път – южна дъга”, „Вилна зона американски колеж – 1 част”, „Вилна зона Малинова долина бункера – 3 етап”, изменение на план за регулация и застрояване на м. „Парк Въртопо – квартал 4а” в съответствие с проекта за изменение на Общия устройствен план на Столична община за разклонение на „Първи метродиаметър” от метростанция „Бизнес парк” до бул. „Климент Охридски”, по което следва да се постанови отказ най-малко по две причини:

 

 1. „Метрополитен“ ЕАД не е заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗУТ, т.е. няма необходимите качества, за да подава заявление за изменение на действащ ПУП (чл. 135, ал. 1 от ЗУТ);
 2. проектът за изменение на ОУП, в чийто териториален обхват се иска разрешение за изработване на ПУП, не е разгледан от НЕСУТРП каквото е изискването на чл. 133, ал. 7 от ЗУТ.

II Предложеният с доклад с вх. № СОА20-ВК08-5104/14.04.2020 г. на арх. Здравко Здравков проект за решение на СОС е незаконосъобразен

 

Предложеният проект за решение на СОС е на основание разпоредбата на чл. 134, ал. 3 от ЗУТ, според която, когато изменението на ПУП налага и изменение на действащ ОУП, първо се изменя ОУП като органът, който разрешава изработването на проекта за изменение на ОУП, може да допусне двата плана да се изменят едновременно.

 

Тази разпоредба е приложима при съвършено различна ситуация от разглежданата. Трябва да е налице някое от основанията за изменение на ПУП по чл. 134, ал. 1 и 2 от ЗУТ. Компетентен да допусне служебно или по искане от заинтересовано лице изменението на ПУП във всички случаи е кметът на общината или оправомощено от него лице (чл. 135, ал. 3 или 5 от ЗУТ). В хода на административното производство той установява, че исканото основателно изменение на ПУП налага изменение на предвижданията на ОУП, поради което на основание чл. 134, ал. 3 от ЗУТ следва да се десезира, като предложи на общинския съвет по реда на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ да разреши изработването на проект за изменение на ОУП самостоятелно или едновременно с изработването на проекта за изменение на ПУП, както, между другото, е направено в т. 3 от Решение № 104/28.02.2019 г. на СОС.

 

В настоящия случай е налице висящо административно производство по изменение на ОУП, а не такова по разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП, поради което чл. 134, ал. 3 от ЗУТ е неприложим. Следва да се приложат разпоредбите на чл. 133, ал. 7 и 8 от ЗУТ, разгледани в т. I.

 

Транспортен анализ

ВАРИАНТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА НАПРАВЛЕНИЕТО МС “БИЗНЕС ПАРК“ – „РИНГ МОЛ“ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ПРЕДЛОЖЕНОТО УДЪЛЖЕНИЕ НА МЕТРОТО

Изготвил: Виктор Чаушев, експерт към ПК „Транспорт и туризъм“ в СОС

1. УВОД И ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Целта на настоящата разработка е да потърси икономически изгодна алтернатива на предложеното разширение на метрото от МС „Бизнес парк“ на запад до Околовръстен път и бул. “Климент Охридски“. На заседанието на ПК по Устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика към СОС, проф. Стоян Братоев ,директор на „Метрополитен“, заяви, че „на ден ще се качват до 18 000 пътници“ по това разширение с две метростанции. За обслужването им е планирано да се изгради инфраструктура на стойност „приблизително 100 млн. лева“. На пътник това прави приблизително 5 555 лева.

Алтернативата, която настоящата разработка разглежда, е осигуряване на връзка чрез автобусен транспорт между МС „Бизнес парк“ през околовръстното до МС „Витоша“ и Зоопарка. По този начин ще се даде най-оптималната свързаност на пътниците в участъка на околовръстен път от бул. Черни връх до бул. Александър Малинов, включително и 100% от тези, които попадат в предложението за удължение на метрото.

На таблицата по-долу се виждат интервалите на движение на метрото:

Двете метростанции – Бизнес парк и Витоша се явяват крайни на линия М1 и линия М2. Предложението ще даде алтернатива на обслужване със съчленен автобус така, че на всеки пристигащ влак да има автобус, на който да се прекачват пътуващите до двете метростанции, за достъп до околовръстното и трасето на предложението за удължение на метрото. Ще проверим дали ще е възможно и на каква цена ще възлезе обслужването на прогнозата за „до 18 000 пътници дневно“.

2. ПАРАМЕТРИ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЛИНИЯ

 • Обслужване с нови съчленени газови автобуси, закупени и зачислени специално за линията. Използвали сме параметрите на новодошлите газови автобуси MAN Lion’s City G CNG, експлоатирани от „Столичен автотранспорт“. Пътниковместимост – 145 души по каталога на производителя.
 • Маршрут: Зоопарка – ул. Сребърна – бул. Черни връх – Околовръстен път – бул. Александър Малинов. Обръщане на посоката – по ул. Нов ден, ул. Ат. Москов и ул. Самара. Спира на всички съществуващи в момента спирки.
 • Курс: 20 км;
 • Времетраене: 60 минути;
 • Средна скорост: 22-23 км/ч;
 • Разстановка на броя автобуси: делник: 10-6-8-4 мин; предпразник и празник – 6-6-6-4 мин;
 • Интервали на обслужване: делник: 6-10-8-15 мин; предпразник и празник – 10-10-10-15 мин;
 • Време за достигане от магазин ИКЕА и Ринг мол до МС „Бизнес парк“ – 7 мин; време за достигане от магазин ИКЕА и Ринг мол до МС „Витоша“ – 16-17 мин.
 • При така зададените интервали на обслужване, така че на всеки влак да има автобус за пътниците към околовръстен път, броят курсове в делник, които трябва да се изпълнят по линията, са 126 броя. В празник стойността е 101 броя курсове.
 • Пешеходна достъпност от спирката на автобусната линия до входа на Ринг мол. Най-близката автобусна спирка, обслужваща Ринг мол, се намира в района на ул. “Бистришко шосе”. Пешеходната достъпност от нея до главния вход на мола е в рамките на 3 минути.
 • Капацитет – при така изчисления дневен брой курсове в делник и пътниковместимостта на един съчленен автобус от 145 души, дневно линията може да превозва до 18 270 души (126 курса х 145 души). За покриване на неравномерността на натоварването е напълно достатъчно допълнителното обслужване от редовната линия 111, която и към момента се справя с текущия пътникопоток, който зоната генерира.
 • Годишен пробег по линията – за целта на транспортните изследвания стандартно се приема, че в една календарна година има 250 работни дни и 115 почивни дни. На базата на това, дневния брой курсове и дължината на курса, можем с лекота да изчислим, че годишният пробег на линията ще възлезе на изминати 862 300 км. ((250х126х20) + (115х101х20)).

Въз основа на гореизложеното, можем да направим извода, че автобусна линия, обслужвана със съчленени автобуси, може адекватно да обслужи прогнозираните близо 18 000 души дневно, които ще се генерират от зоната, когато в бъдеще тя се уплътни от предвиденото застрояване около Ринг мол и магазин Икеа.

3. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ И СРАВНЕНИЕ НА АВТОБУСНАТА ЛИНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА УДЪЛЖЕНИЕ НА МЕТРОТО

А. АВТОБУСНА ЛИНИЯ

 • Остойностяване на пробега – за 2020 г. в Икономическата рамка на транспорта, Столична община заплаща за пробега, извършен от „Столичен автотранспорт“ ЕАД, цена от 3,16 лева за 1 изминат километър. Умножено по годишния пробег от 862 300 км, годишният разход за експлоатация на линията ще възлезе на 2 724 868 лева.
 • Покупка на нови автобуси – за обслужване на линията, заедно с необходимостта от осигуряване на резерви, ще са необходими 12 нови съчленени газови автобуса (10+2). Постигнатата цена по договор при последната доставка от 2018-2019 г. за 1 брой автобус бе 553 499,89 лева без ДДС. За целта на настоящото изследване, ще приемем за единична цена за доставка на 1 брой съчленен газов автобус до 600 000 лева без ДДС (поради възможна инфлация и покупка на по-малък брой автобуси). Съобразно това, инвестицията в покупка на тези автобуси ще възлезе до 7 200 000 лева без ДДС.
 • Реконструкция на ул. „Нов ден“, жк Младост – за да може безпроблемно автобусът да обръща посоката на движение при МС „Бизнес парк“, е необходимо ул. „Нов ден“ от бул. “Ал. Малинов” до ул. “Атанас Москов” (с дължина от 150 метра) да бъде изградена наново, с достатъчно здрава основа, така че да може да понесе натоварването от съчленени автобуси. За целта е необходимо да се инвестират до 600 000 лева.

Б. УДЪЛЖЕНИЕ НА МЕТРОТО

 • Изграждане – Постигнатата цена при строителството на метрото от метростанция “Джеймс Баучер” до метростанция “Витоша” 2014 – 2016 г. бе 21,7 млн. евро за 1,3 км тунел с една метростанция. За целта на настоящото сравнение ще приемем, че за 1 км метротунел с 1 брой метростанция са необходими 20 млн. евро. Дължината на предложеното удължение е 2 км с 2 метростанции, което прави стойност от 40 млн. евро или 78 233 200 лева. В проекта е включено изграждането до последната метростанция на автогара и станция на лифт и затова в медиите се тиражира стойност на строителството от „около 100 млн. лева“. Замяната на обслужването с метро с обслужване със съчленени автобуси не пречи да се изгради автогара и станция на лифт. Затова за целите на сравнението ще приемем стойността на строителство на метрото без стойността на строителство на автогара и станция на лифт (78 233 200 лв).
 • Времепътуване – Времето за пропътуване на удължението с метрото би възлязло на 4 минути, с оглед на средната скорост на обслужване на метрото (31-33 км/ч) и обслужването по други крайни участъци.
 • Пешеходна достъпност от метростанцията до входа на Ринг мол. За целите на настоящата разработка, ще приемем, че ще има разположен изход на метростанцията от южната страна на околовръстен път, въпреки че в показаните чертежи на идейния проект не става ясно дали това ще е така. От перона на метростанцията за излизането на повърхността до главния вход ще са необходими около 3 минути.
 • Годишен пробег по удължението. Удължението е 2 км в посока, което прави 4 км двупосочно. Преди извънредното положение нормалното обслужване на метростанция „Бизнес парк“ в делник се осъществяваше от 127 заминавания. За да се обслужи удължението, ще е необходим още един метросъстав, като така ще се запазят интервалите на преминаване през всички метростанции на метролинията от Бизнес парк през Обеля до МС “Витоша”. Това означава, че в делник на ден, новият участък ще генерира пробег на метрото от 127х4 км = 508 км. Преди извънредното положение нормалното обслужване на метростанция „Бизнес парк“ в предпразник и празник се осъществяваше от 86 заминавания. Това означава, че в предпразник и празник на ден новият участък ще генерира пробег на метрото от 86х4 км = 344 км. Годишният пробег за обслужването на удължението ще възлезе на ((250х508) + (115х344)) = 166 560 км.
 • Остойностяване на пробега – за 2020 г. в Икономическата рамка на транспорта, Столична община заплаща за пробега, извършен от „Метрополитен“ ЕАД, цена от 15,01 лева за 1 изминат километър. Умножено по годишния пробег от 166 560 км, годишният разход за експлоатация на удължението ще възлезе на 2 500 065,60 лева.

4. ОБОБЩЕНИЕ НА СРАВНЕНИЕТО НА ДВАТА ВАРИАНТА

 

ПАРАМЕТЪР УДЪЛЖЕНИЕ НА МЕТРОТО АВТОБУСНА ЛИНИЯ
Изграждане 78 233 200 лв. 0
Покупка автобуси 0 7 200 000 лв
Реконструкция на ул. „Нов ден“ 0 600 000 лв
Отчуждаване на терени Ще е необходимо. Не е остойностено. Няма
ОБЩО първоначална инвестиция: минимум 78 233 200 (без отчужденията) 7 800 000 лв
Годишен експлоатационен разход (за пробег) 2 500 065,60 лв 2 724 868 лв
Съответствие с прогнозния макс. брой пътуващи (до 18 000 д./ден) ДА ДА
Интервали на обслужване в делник: 14-7-9-8-14 15-6-10-8-15
Интервали на обслужване в предпразник/празник: 15-10-10-10-15 15-10-10-10-15
Времепътуване от МС „Бизнес парк“ до Ринг мол: 4 мин. 7 мин.
Пешеходна достъпност до главния вход на мола: 3 мин. 3 мин.

Както се вижда от таблицата, двата варианта дават почти идентични параметри на обслужване – както като капацитет, интервали и времепътуване, така и като финансови разходи на година за експлоатация. Незначително по-скъпа ще е експлоатацията на автобусната линия (+224 802,40 лева), но тази разлика може да бъде редуцирана, тъй като при недостатъчна натовареност сутрин и вечер, курсовете могат да бъдат лесно разредени, докато при метрото това е невъзможно, тъй като от това зависи интервалът на преминаване по общия с другия маршрут участък от Младост до Сливница. Времепътуването, заедно с достъпността също са незначително по-лоши при обслужването с автобус (7 срещу 10 минути), но трябва да се отчете фактът, че автобусът прави допълнително отклонение до ул. “Витошки камбани”, за да може да обслужи многоетажното съществуващо застрояване там. Метрото не обслужва това и хората, които пътуват за тези спирки, е много вероятно да предпочетат да слязат от метрото на МС „Бизнес парк“ и оттам да се довозят с авт. 111, ако се реализира вариантът с удължение на метрото.

Същевременно, предложената автобусна връзка в двата си края свързва две метростанции, за разлика от метрото, и разширява и улеснява значително достъпността до Околовръстен път от бул. “Черни връх” до бул. “Ал. Малинов”. Изчислихме времето за достъп в делник в пик от центъра – Метростанция „Сердика“ до Ринг мол по двете разглеждани алтернативи. За автобусната линия обаче сме изчислили с достъп през метростанция „Витоша“, вместо през метростанция „Бизнес парк“. За варианта с удължението на метрото през “Бизнес парк”, времепътуването ще възлезе на 27 минути (24 път + 3 достъп). За варианта с пътуване от МС “Сердика” до МС “Витоша” и след това използване на автобус от МС “Витоша” до Ринг мол ще възлезе на 30 минути (7 метро + 3 чакане автобус + 17 автобус + 3 достъп). Както се вижда, и по двата начина времето за достъп от центъра до Ринг мол ще бъде подобно. Автобусната линия обаче ще даде допълнително обслужване, с достъп до 2 метростанции на два различни метродиаметъра.

От центъра до Ринг мол, при реализация на автобусната линия, ще се достига за абсолютно идентично време, независимо дали пътникът ще предпочете преминаване през МС „Бизнес парк“ или през МС „Витоша“ – 30 минути. Това от своя страна ще разпредели равномерно потоците и ще повиши значително ефективността на линията, тъй като тя ще е равномерно натоварена по цялата дължина на нейния маршрут. Разнообразяването на достъпните дестинации от района на Ринг мол с автобуса дори е възможно да привлече повече пътници, сравнено с другия вариант, тъй като той не може да осигури директен достъп до МС „Витоша“.

Огромната разлика, която натежава значително към ползата от автобусната линия, спрямо удължението на метрото, е първоначалната инвестиция – за автобусната линия тя е 10 пъти по-малка.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С оглед на гореизложеното, категорично можем да заявим, че икономически много по-изгодно е да се осигури достъп до района на Ринг мол и магазин ИКЕА чрез редовна автобусна линия, обслужвана от съчленени автобуси заради поне 10 пъти по-ниската първоначална инвестиция и допълнителното разширяване на дестинациите на пътуващите чрез достъпност до 2 диаметъра – чрез метростанция „Бизнес парк“ и чрез метростанция „Витоша“.

Приложение – карта на автобусната линия:

С уважение,

Симеон Ставрев

Борис Милчев

Виктор Чаушев

 

Документът е подписан с електронен подпис.

София                                                                                                                        

21 май 2020 г.             

Накратко:

Дадохме становището си по проекта за разширение на първи метродиаметър до ИКЕА и Ринг Мол, разглеждан в постоянните комисии към Столичния общински съвет. Основните ни изводи са: 1. Предложеният проект за решение на СОС е противоречащ на закона. 2. От нашите изчисления категорично можем да заявим, че икономически много по-изгодно е да се осигури достъп до района на Ринг мол и магазин ИКЕА чрез редовна автобусна линия, обслужвана от съчленени автобуси заради поне 10 пъти по-ниската първоначална инвестиция и допълнителното разширяване на дестинациите на пътуващите чрез достъпност до 2 диаметъра – чрез метростанция „Бизнес парк“ и чрез метростанция „Витоша“, а със спестените пари да се построят по-бързо някои от другите предвидени метростанции. 3. Могат да се предприемат много и значително по-евтини мерки за улесняване на достъпа до Витоша. 4. Пешеходният достъп до планираните две метростанции трябва да бъде подобрен.

Защо е важно:

Категорично подкрепяме развитието на столичното метро. Именно по тази причина смятаме, че всяко следващо негово разширение следва да е внимателно обмислено и планирано. Метрото трябва да обслужва в максимална степен както нуждите на днешните софиянци, така и развитието на града в перспектива. Затова и в становището си за конкретния проект предлагаме икономически и градоустройствено аргументирана алтернатива, като отчитаме и променената поради кризата с коронавируса икономическа обстановка.

Вид:

Становище

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK