Употреба на служебни моторни превозни средства (МПС) от страна на столичната общинска администрация

08 януари 2020, сряда Viber

Поискахме да разберем как Столична община ползва служебните си автомобили

ДО

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ЧРЕЗ

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

 

П И Т А Н Е

от

Методи Лалов

общински съветник от „Демократична България“

в Столичния общински съвет       

 

Относно: Употреба на служебни моторни превозни средства (МПС) от страна на столичната общинска администрация

 

Уважаема госпожо Фандъкова,

Целта на питането ми е да дадем на българските граждани поглед върху това как Столичната община (СО), която призовава софиянци да слязат от автомобилите си, се отнася към употребата на МПС за нуждите на администрацията. 

Една от мерките за справяне с проблема със замърсения въздух на столицата е именно използването на масовия градски транспорт и служителите на публични постове следва първи да дадат пример, като покажат, че използват служебни автомобили само доколкото това е абсолютно необходимо за изпълнение на служебните им задължения и никога в други случаи.  

Също така, вярвам ще се съгласите, че разходването на публичните средства трябва да се осъществява винаги в рамките на закона, а почтеността и прозрачността в дейността на всяка публична администрация, каквато е и тази на СО, следва да бъдат нейни основополагащи принципи. 

За да могат българските граждани да направят изводи дали ръководената от Вас общинска администрация работи по този начин, на основание чл. 33, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС), отправям към Вас следното питане (разделено в няколко пункта за по-голяма прегледност), касаещо превоза на кмета, неговите заместници и други служители от общинската администрация; ползването на МПС и разходите за това

 1. Създадени ли са в СО писмени правила за ползване и достъп до служебните МПС на СО? Ако такива са налице, моля да бъдат приложени към отговора, заедно с акта на утвърждаването им.
 2. Издавани ли са актове от кмета на СО или от друг служител на СО, с които се регламентира ползването на служебни МПС в дните, в които са установени превишения на средноденонощните стойности на фини прахови частици (ФПЧ) и в частност такива дни, при които превишението е над 200 мкг./куб.м. и е въведен „зелен билет“? Ако такива актове са налице, моля да бъдат приложени към отговора. 
 3. Колко служебни МПС експлоатира към 08.01.2020 г. СО? Какви марки и модели са тези МПС? Каква е стойността на придобиване на всяко от тях от СО и какво е правното основание за придобиването? Каква е екологичната норма на всяко едно МПС? На коя дата е регистрирано в МВР всяко МПС?  
 4. За какви цели се използва всяко едно служебно МПС – куриерски, превозване на длъжностни лица или други? 
 5. Служители на какви длъжности от СО имат право да ползват служебно МПС? С какви актове са определени тези лица? За пример следва да бъде приложен поне един такъв акт, като бъдат заличени личните данни на съответния служител. 
 6. Използват ли се служебни МПС за превозване на кмета, на неговите заместници и на други служители от СО от дома им до работните им места и/или обратно? В случай, че това е така, следва да бъдат посочени конкретните лица.
 7. Използвани ли са служебни МПС извън територията на СО, кога, за какви цели, до кои населени места?
 8. Използват ли се служебни МПС извън работното време на общинската администрация? В случай, че това е така, от служители на какви длъжности и за какви цели?
 9. Определени ли са изрично местата, на които следва да бъдат оставяни МПС извън работното време на общинската администрация (местодомуване на МПС)? Колко МПС домуват извън служебни паркинги и гаражи? Домуват ли МПС на адреси, на които живеят длъжностни лица, които ги управляват или ползват? 
 10. Колко лица са назначени на длъжност „шофьор“ в СО или на такава, в чиято длъжностна характеристика се включва основно управлението на служебно МПС?
 11. Управляват ли се служебни МПС от лица, които са част от специализираната администрация на СО? Кои са тези лица и на какви длъжности са назначени? 
 12. Колко километра са изминати със служебни МПС за всяка отделна година през мандата на кмета 2015-2019 г.? Справката следва да съдържа изминатите километри от всяко МПС.
 13. Каква е стойността на изразходваните средства за гориво на служебните МПС за всяка отделна година от мандата на кмета 2015-2019 г.? Справката следва да съдържа както общата сума за гориво за всяка година, така и информация за всяко МПС и за какви цели се ползва и от кого.
 14. Провеждани ли са процедури по Закона за обществените поръчки за закупуване на гориво за служебните МПС на СО през мандата на кмета 2015-2019 г.? Кога и каква е стойността на сключените договори по ЗОП?
 15. Превозват ли се кмета на СО, неговите заместници и други служители на общинската администрация със служебни МПС на други държавни служби? Ако отговорът е положителен – какъв е броят на тези лица?  

 

Моля отговорът да бъде предоставен писмено

Обръщам Ви внимание, че горепосочената информация следва да е налична и леснодостъпна в СО и да може бързо да бъде изведена въз основа на съответните заповеди, протоколи, пътни листове, отчетни форми за разходи, счетоводни документи и др. Всяко забавяне информацията да бъде предоставена на общинските съветници, а чрез тях и на гражданите, ще означава, че или в СО не са водени и съхранявани надлежно съответните документи, или че администрацията на СО не разполага с необходимия административен капацитет да изпълнява законосъобразно и правилно функциите си, или че от Ваша страна липсва правилно разбиране за ролята на общинския съвет като орган на местното самоуправление (чл. 138 от Конституцията), чиито решения изпълнява кметът като орган на изпълнителната власт в общината (чл. 139, ал. 1 и 2 от Конституцията).    

         

С уважение,

Методи Лалов

Накратко:

Попитахме: по какви правила се ползват служебните МПС на СО; съществува ли регламент за употребата им в дните с ъсзавишено ниво на ФПЧ; колко на брой и с каква екологична норма са автомобилите на СО; колко километра са изминати със служебни МПС?

Защо е важно:

Една от мерките за справяне с проблема със замърсения въздух на столицата е именно използването на масовия градски транспорт и служителите на публични постове следва първи да дадат пример, като покажат, че използват служебни автомобили само доколкото това е абсолютно необходимо за изпълнение на служебните им задължения.

Вид:

Питане

Входящ номер:

СОА20-ГР94-91

Отговор:

Свалете

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK