Възлагане на предпроектно проучване за изграждането на тролейбусна контактна мрежа по бул. “Тодор Каблешков” в участъка между кръстовищата с ул. “Ген. Стефан Тошев” и ул. “Костенски водопад”

28 юни 2020, неделя Viber

Предложихме нов тролей №3 между Бъкстон и Сточна гара

ДО 

ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ

 

Д О К Л А Д

от

СИМЕОН СТАВРЕВ – общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Възлагане на предпроектно проучване за изграждането на тролейбусна контактна мрежа по бул. “Тодор Каблешков” в участъка между кръстовищата с ул. “Ген. Стефан Тошев” и ул. “Костенски водопад”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Крайната цел на нашето предложение е изграждането на нова тролейбусна контактна мрежа по бул. “Тодор Каблешков” в участъка между кръстовищата с ул. “Ген. Стефан Тошев” и ул. “Костенски водопад”. Предвид на това, че по 350 м. от същия участък тече реконструкция, която ще продължи в източна посока, проучвателното становище трябва да бъде възложено спешно и ако предложението се окаже осъществимо, проектът да бъде допълнен със стълбове за контактна мрежа преди края на строително-монтажните работи.

Мотиви:

Предвиденият в ОУП рингов трамвай по  бул. “Тодор Каблешков” най-вероятно няма да се реализира в пълната си дължина през следващите 5-10 години поради обективни технически причини. Въведенaта в експлоатация през 2019 г. тролейбусна линия ТБ7 успява да осигури връзка на жителите от ж.к. “Гоце Делчев” с метромрежата чрез МС “Европейски съюз”. Линията се използва също от студентите в СУ и УАСГ, учениците в СМГ и Първа английска езикова гимназия. Недостатък на линията е, че в югозападно направление завършва на единственото технически възможно място – тролейбусното ухо на ТБ8 в ж.к. “Гоце Делчев”, с което дублира последните спирки от маршрута на ТБ8 и още 4 автобусни линии. Обратното, в западна посока от ул. “Костенски водопад” двата квартала ж.к. “Манастирски ливади – Изток” и “Манастирски ливади – Запад” все още не разполагат с електротранспорт по бул. “Тодор Каблешков” и разчитат основно на автобус 204, който освен че е претоварен, дублира направлението си в посока центъра с Т7 и МД3.  

След реализирането на двупосочно движение по бул. “Ф. Нансен” от кръстовището с бул. “В. Левски” до кръстовището с бул. “П. Евтимий”, ТБ7 ще промени сегашния си маршрут в посока “Руски паметник” вместо Сточна гара, с което част от пътникопотока му, например студентите и учениците в централните столични училища, както и желаещите да се прекачат на МД1 на МС “СУ Кл. Охридски” ще загубят интерес. Ако бул. “Тодор Каблешков” бъде обезпечен с тролейбусна контактна мрежа по пълната си дължина, ние виждаме потенциал за нова тролейбусна линия ТБ3 от ж.к. “Бъкстон” – България мол – Южен парк – МС “Европейски съюз” – бул. “Ф. Нансен” – СУ – пл. “Сточна гара” и обратно, както е изобразено на графиката по-долу. 

Синьо – Маршрут на нова тролейбусна линия ТБ3 ж.к. „Бъкстон“ – България мол – Южен парк – МС „Европейски съюз“ – МС „Патриарх Евтимий“ – МС „СУ Климент Охридски“ – Паметник на Левски – Сточна гара 

Червено – Липсваща контактна мрежа по бул. „Тодор Каблешков“

Проучване за изграждане на спирка на кръстовището на ул. “Бяла черква” и бул. “Петко Ю. Тодоров” за новата тролейбусна линия 3 и съществуващата тролейбусна линия 7

В момента не съществува спирка за тролейбусите в рамките на кръстовището. По този начин голяма част от живеещите в блоковете на ж.к. “Стрелбище” остават необслужени, а в непосредстевна близост до това кръстовище се намират две детски градини, училище и високи жилищни сгради от комплексното застрояване. Разстоянието между съседните спирки – при ул. “Нишава” и при главния вход на Южния парк (откъм бул. “Витоша”) е 1 км, което надвишава практиката в гъсто застроени райони спирките на градския транспорт да са разположени на не повече от 500 метра една от друга. Представям примерна схема за изграждане на нова двупосочна спирка, съобразявайки се, че към ж.к. “Гоце Делчев”, тролейбусите трябва да се престроят в лява лента за ляв завой:

Технически мотиви:

 • Посоченият участък за изграждане на нова контактна мрежа е с дължина 1,5 километра. За целта е необходимо да се изведе ново захранване за сектор, с дължина около 1 км от ТИС “Мотописта”, като за целта може да се използва подземната тръбна мрежа, налична за захранване на трасето на трамвая по бул. “България”. Изводите могат да се поставят в рамките на кръстовището с бул. “Тодор Каблешков”. Така захранването ще се реализира в средата на участъка, спазвайки всички технически правила при изграждане на тролейбусна контактна мрежа. Краищата на участъка – при кръстовището с ул. “Стефан Тошев” и при ул. “Костенски водопад” остават да се захранват от секторите по ул. “Стефан Тошев” и по ул. “Костенски водопад”;
 • Изграждането на мрежата ще позволи да се извършват премаршрутирания при ремонти и извънредни ситуации, включително и на такива тролейбуси, които нямат възможност за автономен ход;
 • Изграждането на контактна мрежа е необходимо, тъй като наличните тролейбуси с автономен ход са оборудвани с дизелов агрегат (най-маломощният, предлаган от Шкода), който не е предвиден за редовно и ежедневно използване по редовен маршрут, а и изпуска допълнителни вредни емисии. Предстоящите за доставка 30 броя тролейбуси Шкода, с финансиране по ОП “Околна среда”, са с батерия, но отново тя не е предвидена за редовно ежедневно използване по редовен маршрут (така е заложена от Възложителя), видно от Техническото предложение на спечелилия участник – Шкода Електрик – стр.9/44, последно тире, неразделна част от Договора за доставка на 30 броя съчленени тролейбуси, а именно: “експлоатацията на тролейбуса в режим на тяговата батерия на разстояние по-дълъг от 1 км (т.е. 1 км до 5 км) ще се изпълнява максимум 2 пъти на ден, като отоплението и климатизацията са изключени. След тази експлоатация на тролейбуса, тяговата батерия ще се зарежда от контактната мрежа минимум 90 минути.” Това условие Шкода електрик определя за задължително, за да важи заводската гаранция на батерията от 10 години (минимално условие, заложено от Възложителя). Договорът с приложенията и анексите са налични на сайта на “Столичен Електротранспорт” ЕАД.

Интерактивна карта на маршрута може да бъде намерена тук:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1fb9rsw_1it-o6rysvQfqrmebYZXsQCuV&ll=42.676043080521346%2C23.29021693030418&z=13

Допълнителни мотиви:

 • Създаването на тангенциална връзка между двата тролейбусни лъча към ж.к. “Гоце Делчев” и ж.к. “Бъкстон” отваря възможност за нови тролейбусни маршрути и ще създаде нови директни транспортни връзки за южните квартали към множество търсени дестинации – училища, детски градини, обществени и спортни сгради, метростанции, Южния парк и др.;
 • При въвеждане в експлоатация на т.нар. “рингов трамвай” по бул. Тодор Каблешков линията ще осигурява довозване до него;
 • Ще запази утвърдената от тролейбусна линия 7 към момента транспортна връзка към районите на кино Одеон, СУ “Св. Климент Охридски”, бул. “Васил Левски” и Сточна гара и множеството обществени сгради там.

Въз основа на гореизложеното, предлагам Столичният общински съвет да обсъди и приеме решение:

 1. Приема доклада;
 2. Възлага на “Столичен електротранспорт” ЕАД да извърши проектиране и изготвяне на количествено-стойностна сметка на посочения участък – по бул. Тодор Каблешков – от ул. Стефан Тошев до ул. Костенски водопад и нова тролейбусна спирка на кръстовището на ул. “Бяла черква” с бул. “П.Ю. Тодоров”.
 3. Възлага на “ЦГМ” ЕАД и да извърши проучване на ползи и разходи от нова спирка нова тролейбусна спирка на кръстовището на ул. “Бяла черква” с бул. “П.Ю. Тодоров”
 4. Възлага на “Център за градска мобилност” да внесе в Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението (ПКТОБД) при Столична община (СО) проект за нова организация на движение във връзка с обособяването на нова двупосочна спирка при кръстовището на бул. “Петко Ю.Тодоров” и ул. “Бяла Черква” и при положително становище да обособи такава;
 5. Възлага на Кмета на Столична община да осигури средства за предпроектно проучване, а след извършване на предпроектното проучване – средства за технически и работен проект и изграждане, съгласно проекта, в бюджета за 2021 г.

С уважение,

……………………………..

(СИМЕОН СТАВРЕВ)

Документът е подписан с електронен подпис.

Съгласувано с:

Зам. кмет по финанси – Дончо Барбалов

………………..

Зам. кмет по транспорт – Кристиян Кръстев

………………..

Дирекция „Транспортна инфраструктура“

………………………

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от …../……./2019 г.

За: Изграждане на тролейбусна контактна мрежа по бул. “Тодор Каблешков” между кръстовищата с ул. “Ген. Стефан Тошев” и “Костенски водопад”

Въз основа на чл. 17, чл. 20 и чл.21  от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 6, чл. 7 и чл. 10 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

 1. Дава съгласие да се започне процедура за проектиране и строителство на тролейбусна контактно-кабелна мрежа по бул. Тодор Каблешков, от ул. Стефан Тошев до ул. Костенски водопад.
 2. Възлага на “Столичен електротранспорт” ЕАД да извърши предпроектно проучване и изготвяне на количествено-стойностна сметка на посочения участък – по бул. “Тодор Каблешков” – от ул. “Стефан Тошев” до ул. “Костенски водопад”;
 3. Възлага на “Център за градска мобилност” ЕАД да извърши предпроектно проучване за икономическата рентабилност на новото тролейбусно трасе по т. 1 и т. 2
 4. Възлага на “Център за градска мобилност” ЕАД да внесе в Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението (ПКТОБД) при Столична община (СО) доклад за предпроектно проучване и идеен проект за нова организация на движение, във връзка с обособяването на нова двупосочна спирка при кръстовището на бул. Петко Ю.Тодоров и ул. Бяла Черква и при положително становище да обособи такава;
 5. Възлага на кмета на Столична община да осигури средства за проектиране, а след извършване на проектирането по т. 2 от “Столичен електротранспорт” ЕАД да заложи необходимите средства за изграждане, съгласно проекта, в бюджета за 2021 г.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …../……/2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичен общински съвет:

……………….

/Елен Герджиков/

Юрист от администрацията на Столична община:

……………………….

/………………………………../

/__/__/2020 г./

Накратко:

Предвиденият в ОУП рингов трамвай по  бул. “Тодор Каблешков” най-вероятно няма да се реализира в пълната си дължина през следващите 5-10 години поради обективни технически причини. Въведенaта в експлоатация през 2019 г. тролейбусна линия ТБ7 успява да осигури връзка на жителите от ж.к. “Гоце Делчев” с метромрежата чрез МС “Европейски съюз”. Линията се използва също от студентите в СУ и УАСГ, учениците в СМГ и Първа английска езикова гимназия. Недостатък на линията е, че в югозападно направление завършва на единственото технически възможно място - тролейбусното ухо на ТБ8 в ж.к. “Гоце Делчев”, с което дублира последните спирки от маршрута на ТБ8 и още 4 автобусни линии. Обратното, в западна посока от ул. “Костенски водопад” двата квартала ж.к. “Манастирски ливади - Изток” и “Манастирски ливади - Запад” все още не разполагат с електротранспорт по бул. “Тодор Каблешков” и разчитат основно на автобус 204, който освен че е претоварен, дублира направлението си в посока центъра с Т7 и МД3. 

Защо е важно:

След реализирането на двупосочно движение по бул. “Ф. Нансен” от кръстовището с бул. “В. Левски” до кръстовището с бул. “П. Евтимий”, ТБ7 ще промени сегашния си маршрут в посока “Руски паметник” вместо Сточна гара, с което част от пътникопотока му, например студентите и учениците в централните столични училища, както и желаещите да се прекачат на МД1 на МС “СУ Кл. Охридски” ще загубят интерес. Ако бул. “Тодор Каблешков” бъде обезпечен с тролейбусна контактна мрежа по пълната си дължина, ние виждаме потенциал за нова тролейбусна линия ТБ3 от ж.к. “Бъкстон” - България мол - Южен парк - МС “Европейски съюз” - бул. “Ф. Нансен” - СУ - пл. “Сточна гара” и обратно.

Вид:

Доклад

Вносители:

Симеон Борисов Ставрев

Общински съветник в СОС

Симеон Борисов Ставрев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK