Внесохме доклад, който ще позволи на район “Овча купел” да получи партерно помещение, подходящо за детско заведение, като обезщетение при бъдещ строеж върху терен – частна общинска собственост

29 юни 2020, понеделник Viber

Внесохме доклад, който ще позволи на район “Овча купел” да получи партерно помещение, подходящо за детско заведение, като обезщетение при бъдещ строеж върху терен - частна общинска собственост

ДО

Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СТОЛИЧEН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от 

Ангел Стефанов – кмет на район “Овча купел”

и

Веселин Калановски – общински съветник

 

ОТНОСНО: Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. София, район „Овча купел“, представляващ  УПИ Х- 856, кв. 24, по плана на местност „Овча купел-актуализация“, нанесен в КККР с идентификатор 68134.4337.480,  срещу обезщетение с равностойни обекти

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,

На територията на Столична община и в частност на територията на район „Овча купел“  има необходимост от помещения, функциониращи като детски клубове, занимални или филиали на общински детски заведения. 

Подходящо решение за този проблем е обособяването им в партерните етажи на съществуващи или новопостроени жилищни сгради.

Столична община разполага със свободен, незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в район „Овча купел“, ул. „Драгоман“. 

Имотът е нанесен в кадастралната карта и кадастралните регистри с идентификатор 68134.4337.480, площ 803,00 (осемстотин и три) кв.м. 

За имота е отреден УПИ Х-856, кв. 24, местност „Овча купел-актуализация“, одобрен с Решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС и Решение № 24 по Протокол № 36/15.04.2002 г. за ЯФГ на СОС.

Съгласно комбинирана скица, издадена от „ГИС София“  ЕООД, реална част от ПИ 68134.4337.480 с площ 782,00 (седемстотин осемдесет и два) кв.м. попада в УПИ Х-856, като останалата част от ПИ е в улица.

Съгласно ОУП на СО (Д.В. 12/2009 г.), имотът попада в зона Жм* (жилищна зона с преобладаващо малкоетажна застрояване) с параметри,  както следва:

плътност – 30%; 

Кинт – 1,05; 

кота корниз – 10,50 м.; 

минимално озеленяване – 50%

Параметрите по действащия подробен устройствен план за УПИ Х-856, кв. 24, м. „Овча купел-актуализация“, одобрен с Решение № 111 по Протокол № 32 от 10.12.2001г. на СОС, със специфични застроителни параметри, одобрени със Заповед № РД-02-14-1531/2001 г. на МРРБ за СПН:

плътност –  30%;

Кинт – 1,05;

кота корниз 10,50 м.; 

минимално озеленяване – 50%.

Според параметрите на застрояване максималната РЗП за УПИ Х-856 с площ 782,00 кв.м. е 821,10 кв.м.

Съгласно Заповед № РОК18-РД09-94/16.02.2018 г. на Кмета на район „Овча купел“, върху общинския имот УПИ Х-856, кв. 24 е учредено право на прокарване на мрежи на техническата инфраструктура, съгласно чл.193, ал.4 от ЗУТ за съседен имот УПИ ІХ-855. Заповедта е вписана в службата по вписвания и представлява тежест върху общинския имот.

Считам, че при реализация на застроителния план, е възможно Столична община да получи в обезщетение обекти в бъдеща сграда, които да се използват за детски клуб, а при необходимост – филиал на детско заведение.

Най-подходящата правна форма за реализирането на такъв проект, е провеждането на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общинския поземлен имот.

По възлагане на район „Овча купел“, е изготвен идеен проект за обект „Жилищна сграда с детски клуб“; съгласуван по всички части от главен архитект на район „Овча купел“. Проектът е дарен за нуждите на район „Овча купел“. 

Според идейния проект, детският клуб е разположен на първия етаж на сградата, разполага със собствена дворна площ, вход с предверие, рецепция и санитарен възел. Би могъл да функционира като детска ясла или градина, при промяна на нормативната база. Съгласно идейния проект, застроената част на първия етаж и 234,00 кв.м.

Данъчната оценка на правото на строеж, съгласно удостоверение № 7217002105/25.06.2020 г. е в  размер на 119 711,70 (сто и деветнадесет хиляди седемстотин и единадесет лева и седемдесет стотинки)лв.

По възлагателно писмо № РОК18-АП00-184/7/01.06.2020 г. на район „Овча купел“ е изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител „Софинвест“ ЕООД, сключил рамков договор със Столична община на правото на строеж върху УПИ Х-856 с площ 782,00кв.м. за РЗП  821,10 кв.м.

Оценката на правото на строеж, е в размер на 282 458,00 (двеста осемдесет и две хиляди четиристотин петдесет и осем) лева, равностойността на 144 419,00 (сто четиридесет и четири хиляди четиристотин и деветнадесет) евро или  344,00 (триста четиридесет и четири лева) лв. за 1 кв.м.

Определен е процент обезщетение за района, в размер на 29,80% (двадесет и девет цяло и осемдесет процента) от общата разгъната застроена площ, което представлява 244,69 (двеста четиридесет и четири цяло и шестдесет и девет стотни) кв.м. от застроената площ на бъдещата сграда.

Разликата от 10,69 кв.м. между застроената площ на първия етаж (234,00кв.м), съгласно идейния проект  и определената в пазарната оценка площ от 244,69кв.м., следва да се заплати на Столична община.

Дата на изготвяне на оценката: 08.06.2020 г.

Срок на валидност на оценката: 6 (шест) месеца, до 08.12.2020 г.

На основание изложеното и чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 56 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т. 6 и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на вниманието на Столичен общински съвет проект за решение, което прилагам.

С уважение,

Ангел Стефанов

Кмет на район “Овча купел”

 

Веселин Калановски

Общински съветник 

 

съгласувал:

инж. Мария Ботева, началник отдел „УОСЖФ и ТД“

изготвил:

инж. Весела Серафимова, ст.експерт „УОСЖФ и ТД“

—————————————————————————————————————-

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ №_____

на Столичния общински съвет

от _________2020 година

 

За провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху поземлен имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ Х – 856, кв. 24, площ 782,00кв.м., местност  „Овча купел-актуализация“, район „Овча купел“, нанесен в КККР с идентификатор 68134.4337.480, срещу обезщетение с равностойни обекти.

 

На основание чл. 37, ал. 1 и ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 56 от Наредбата за общинската собственост, чл. 1, т.6 и чл.4, ал.4 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

 

  1. Включва в годишната програма за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти за 2020 година на Столична община, учредяване право на строеж върху поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 68134.4337.480, за който е отреден УПИ Х-856, кв. 24, площ 782,00кв.м., местност „Овча купел-актуализация“, чрез публично оповестен конкурс

 

  1. Дава съгласие за обявяване на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост (АОС № 4056 от 22.02.2019 година на район „Овча купел“, вписан в Службата по вписвания в том LХІІ,  № 108, вх. рег. № 25453/25.04.2019 г., имотна партида 611500 с идентификатор по кадастрална карта 68134.4337.480, за който е отреден УПИ Х- 856, кв. 24, площ 782,00кв.м., местност „Овча купел-актуализация“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, одобрен с Решение № 111 по Протокол № 32 от 10.12.2001г. на Столичен общински съвет, за построяване на сграда със смесено предназначение, с обща разгъната застроена площ не по-малко от 826,00 кв.м.

 

  1. Възлага на Кмета на Столична община да организира и проведе конкурс за учредяване право на строеж с начално обезщетение не по-малко от 29,80% от РЗП  (826,00 кв.м.) на бъдещата сграда – 244,69 кв.м., което представлява еквивалент на пазарната оценка, определена от сертифициран оценител, в размер на 282 458,00(двеста осемдесет и две хиляди четиристотин петдесет и осем) лева, без ДДС, равностойността на 144 419,00 (сто четиридесет и четири хиляди четиристотин и деветнадесет) евро, без ДДС.

 

  1. Конкурсът да се проведе при следното условие:

Заплащането на определената цена на правото на строеж да се извърши чрез обезщетение със самостоятелен обект, находящ се на първия етаж  в новопостроената и напълно завършена сграда, с обща застроена площ съобразно достигнатия процент обезщетение, но не по-малко от 244,69 (двеста четиридесет и четири цяло шестдесет и девет) кв.м.

 

  1. Въз основа на резултатите от конкурса, кметът на Столична община да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж със спечелилия конкурса участник, след представяне на съгласуван идеен проект и площообразуване за сградата по т. 2.
  2. За разликата в застроената площ на първия етаж, получена при пазарната оценка и идейния проект, спечелилият конкурса участник дължи доплащане от 344,00 лв. за 1 кв.м. без ДДС на Столична община

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………………….. 2020  г., Протокол № ……………, точка ……….. от дневния ред, по доклад № ……………………….. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

 

Председател на 

Столичен общински съвет : ………………………………….

              /Елен Герджиков/

Съгласувал:

Зорница Кондакова

Началник отдел „ПАИОГР и ЧР“

 

Накратко:

Едно от решенията на проблема с недостига на места в детските ясли и градини е да бъдат обособени партерни етажи в съществуващи или новостроящи се жилищни сгради, които да бъдат превърнати в самостоятелни целодневни центрове или филиали към съществуващи детски заведения. Кметът на район "Овча купел" Ангел Стефанов и общинският съветник Веселин Калановски внесоха в СОС доклад за изграждането на точно такова помещение. 
 Става въпрос за публично оповестен конкурс за учредяване на право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост срещу обезщетение. По възлагане на район Овча купел е изготвен идеен проект, който е съгласуван по всички части от главен архитект на „Овча купел“ и дарен за нуждите на района. При реализация на застроителния план е възможно районът да получи като обезщетение обект с 234 кв.м. застроена част на първи етаж в бъдещата сграда, със собствена дворна площ, вход с предверие, санитарен възел.

Вид:

Доклад

Вносители:

Веселин Йорданов Калановски

Общински съветник в СОС

Веселин Йорданов Калановски
Ангел Георгиев Стефанов

Кмет на район Овча купел

Ангел Георгиев Стефанов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK