Внесохме доклад с искане СО да се погрижи за зелените пространства в Западен парк

15 март 2021, понеделник Viber

Внесохме доклад с искане СО да се погрижи за зелените пространства в Западен парк

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

От Тома Белев и Марта Георгиева – общински съветници от Демократична България

ОТНОСНО: Безвъзмездно приемане за управление на недвижими имоти с идентификатори  68134.1101.101 и  68134.1101.102– държавна  публична собственост находящи се в район Красна поляна кв. Суходол, в едно с построените в тях сгради.

Уважаеми г-н Герджиков,

Уважаеми колеги общински съветници, 

Министерство на отбраната е публикувало План – график на имоти с отпаднала необходимост за министерството на отбраната,  предвидени за осъществяване на разпоредителни действия през 2021. (https://www.mod.bg/bg/doc/property/arhiv_2021/20210113_Grafik_2021.pdf0 

В него като имоти с отпаднала необходимост за министерството на отбраната са посочени под номера 12 и 13 два имота с идентификатори 68134.1101.101 и  68134.1101.102 с  площ от 75755 и 9999 кв.м. Имот 68134.1101.101 е посочен в КК като държавна публична собственост, Земеделска територия, с НТП Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, а имот 68134.1101.102 като държавна частна собственост, земеделска територия , с НТП Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение. В имот 68134.1101.101 има разположени 4 броя сгради.

Съгласно ОУП на Столична община и двата имоти попадат в устройствена зона Зп – зона за градски паркове и градини и са част от разширението на Западен парк. Съгласно разпоредбата на чл. 61 ал. 2 и 4 на ЗУТ тези имоти като част от  озеленените площи за широко обществено ползване са публична държавна собственост. 

Съгласно разпоредбите на чл. 15 ал. 2 на ЗДС и чл. 6 ал.2 на ППЗДС тези имоти могат да се предоставят от Министерски съвет на общините за задоволяване на обществени потребности от местно значение. Предоставянето се извършва с решение на Министерския съвет след решение на общинския съвет.

Като отчитаме, че двата имота са загубили необходимост за нуждите на МО и бъдещето им управление може да бъде единствено като градски парк, предлагаме СОС да вземе решение с което да поеме безвъзмездно тяхното управление в едно със сградите в тях и възложи на Кмета на СО да предприеме необходимите стъпки за това. 

Приложение:

  1. Проект на Решение на СОС;

ВНОСИТЕЛИ:  Тома  Белев и Марта Георгиева  – общински съветници от Демократична България

 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № …

на Столичния общински съвет

от …………..2021 година

ЗА: Безвъзмездно приемане за управление на недвижими имоти с идентификатори  68134.1101.101 и  68134.1101.102– държавна  публична собственост находящи се в район Красна поляна кв. Суходол, в едно с построените в тях сгради

Мотиви: имотите са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната, което ги управлява да момента и съгласно ОУП на Столична община са в зона паркове и градини 

Правно основание: чл. 21 ал.1 т.8 и ал. 2 на ЗМСМА, чл. 3 ал. 2 т.3 и чл. 34 ал.1 на ЗОС, чл.6 ал.3 на Наредбата за общинската собственост  във връзка с чл. 15 ал. 2 на ЗДС , чл. 6 ал.2 на ППЗДС и Раздел IV  на ЗУЗСО.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШИ:

  1. Дава съгласие Столична община да приема безвъзмездно за управление недвижими имоти с идентификатори  68134.1101.101 и  68134.1101.102– държавна собственост находящи се в район Красна поляна кв. Суходол, в едно с построените в тях сгради.
  2. Възлага на Кмета на СО да инициира пред Министерски съвет чрез областният управител на Област София приемането на управлението на имотите по т.1 от страна на Столична община. 
  3. Възлага на Кмета на СО след решение на МС по т. 2 да сключи договор с областният управите на Област София  по чл. 6 ал. 2 от ППЗДС.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………… 2021 г., Протокол № …………, точка …………. от дневния ред по доклад № ………………… и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
Елен Герджиков

Накратко:

До момента 85 декара гора от разширението на Западен парк се стопанисват от Министерство на отбраната. В началото на годината Министерството на отбраната обяви, че нуждата от тях е отпаднала и имотите бяха включени в графика им за продажба. Ако се спазват законите, тези имоти са публична държавна собственост и не могат да се продават. За да спрем тази продажба, която после трябва да се отчуждава от СО, с внесохме предложение в Столичния общински съвет, чрез което Столична община да поиска от Министерски съвет безвъзмездно тяхното стопанисване с цел изграждане на разширението на Западен парк. Грижата за зеленото богатство на София и данъците на столичани трябва да е ежедневна.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА21-ВК66-2561/15.03.2021 г.

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK