Внесохме доклад за достъп на районните кметове до онлайн заседанията на СОС

25 май 2021, вторник Viber

Внесохме доклад за достъп на районните кметове до онлайн заседанията на СОС

ДО
Г-Н ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

Д О К Л А Д
от Методи Лалов – председател на политическата група на „Демократична България“ в СОС, Трайчо Трайков – кмет на район „Средец“, Георги Илиев – кмет на район „Слатина“, Петко Горанов – кмет на район „Студентски“ и Константин Павлов – кмет на район „Лозенец“

 

 

Относно: осигуряване на достъп на кметовете на райони и на кметовете на кметства до системата за безхартиено заседание на СОС с оглед упражняване на правото им по чл. 46, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) в заседанията на СОС

 

Правно основание: чл. 33, ал. 1, т. 2 и т. 3 и чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕРДЖИКОВ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл. 46, ал. 3 от ЗМСМА кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района. Следователно кметовете на райони и кметства могат да бъдат активни участници в заседанията на СОС. Изричното отбелязване, че изслушването им е задължително, когато въпросите засягат управляваните от тях териториални подразделения на общината, създава единствено допълнителна гаранция, че позицията на представителите на местната общност на района или кметството ще може да бъде изразена пред СОС. Лингвистичното и телеологично (целево) тълкуване на посочената норма (чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове, ЗНА) води до извод, че законодателят не е искал да ограничи правото на кметовете да се изказват само по въпроси, които касаят пряко района или кметството, а ги е снабдил с право да могат да изразят позицията си по всички въпроси на местното самоуправление, тъй като същите несъмнено рефлектират пряко или косвено върху цялата община (известна е философската и логическа конструкция, че чрез засягането на частта се засяга и цялото).

На последното заседание на СОС на 20.05.2021 г. обаче председателят на СОС г-н Елен Герджиков за пореден път изрази позиция, че районните кметове нямат право да вземат участие в заседанията на СОС, извън случаите, когато са вносители на доклади или отговарят на питания, позовавайки се на липсата на изрична норма в Правилника за организацията и дейността на СОС (ПОДСОС) в противен смисъл. Така г-н Герджиков за пореден път показа, че въпреки дългогодишното си битие на общински съветник и председател на СОС не познава добре ЗМСМА и ПОДСОС (чл. 46, ал. 3 от ЗМСМА; вж. и чл. 15, ал. 3 от ЗНА). Тъй като г-н Герджиков е последователен в противоправното си поведение и тъй като в неговите правомощия е да осигурява организационно работата на СОС (чл. 25 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1 от ПОДСОС), включително чрез внедрената електронна система, а той не е осигурил достъп на районните кметове и на кметовете на кметства до нея, се налага СОС да приеме изрично решение, с което да го застави да изпълни закона. Тук е мястото да се отбележи, че когато заседанието на СОС се провежда чрез физическо присъствие на участниците в заседателната зала на съвета, на кметовете на райони и на кметовете на кметства, също следва да се осигури възможност за пълноценно упражняване на правото им по чл. 46, ал. 2 от ЗМСМА, при условията, при които упражняват правата си общинските съветници.

За изпълнение на предложеното от нас решение, не са необходими допълнителни финансови и други ресурси. Неговото прилагане ще доведе до създаване на реален механизъм за упражняване от страна на кметовете на райони и на кметства на предвиденото в закона право по чл. 46, ал. 3 от ЗМСМА, респ. ще се осигури повече плурализъм, публичност, прозрачност и отчетност при работата на столичната местна власт.

Предложението ни би могло да бъде изпълнено от председателя на СОС и без решение на съвета, но предвид неправилното разбиране на г-н Елен Герджиков на редица норми на ЗМСМА, ПОДСОС и на основни принципи на местната власт, се налага да поставим разисквания въпрос на вниманието на целия общински съвет. В случай, че председателят на СОС удовлетвори нашето предложение преди намесата на СОС, ще оттеглим доклада.

 

С уважение,

Методи Лалов (общински съветник),

Трайчо Трайков (кмет на район “Средец”)

Георги Илиев (кмет на район “Слатина”),

Петко Горанов (кмет на район “Студентски),

Константин Павлов (кмет на район “Лозенец”)

 

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

…………………

на Столичния общински съвет

от …..……….2021 г.

 

За: осигуряване на достъп на кметовете на райони и на кметовете на кметства до системата за безхартиено заседание на СОС за упражняване на правото им по чл. 46, ал. 3 от ЗМСМА в заседанията на СОС

 

На основание чл. 21, ал. 2, вр. ал. 1, т.  23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на СОС,

 

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

 

Р Е Ш И:

  1. Да се осигури незабавно достъп на кметовете на райони и на кметовете на кметства до системата за безхартиено заседание на СОС за упражняване на правото им по чл. 46, ал. 3 от ЗМСМА в заседанията на СОС.
  2. Възлага изпълнението на решението на председателя на СОС.

 

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …………2021 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на

Столичния общински съвет:

/Елен Герджиков/

Накратко:

На последното заседание председателят на СОС за пореден път изрази позиция, че районните кметове нямат право на вземане на участие в заседанията на Съвета. Това мнение противоречи на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организация на дейността на СОС. Поради тази причина Методи Лалов и районните кметове Трайчо Трайков, Георги Илиев, Константин Павлов и Петко Горанов внесоха доклад, който ще позволи пълноценното участие и изразяване на позиции по време на заседания на СОС на кметовете на райони на столицата.

Защо е важно:

Тълкуването на Закона за нормативните актове показва, че законодателят е дал право на районните кметове да се изказват по теми, които не засягат само и единствено техния район или кметство, а различни въпроси на местното самоуправление.

Вид:

Доклад

Входящ номер:

СОА21-ВК66-4837/25.05.2021 г.

Вносители:

Методи Орлинов Лалов
Методи Орлинов Лалов
Константин Петров Павлов

Кмет на район Лозенец

Константин Петров Павлов
Георги Пламенов Илиев

Кмет на район Слатина

Георги Пламенов Илиев
Трайчо Трайков

Кмет на район Средец

Трайчо Трайков

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/region/root/wp-content/themes/dbregioni/components/box-person.php on line 6

Warning: Attempt to read property "subtitle" on null in /var/www/region/root/wp-content/themes/dbregioni/components/box-person.php on line 7
PlaceholderThumbnail
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK