Внесохме становище за необходимостта от ОВОС по проекта за велосипедна алея до гара Пионер

25 ноември 2020, сряда Viber

Внесохме становище за необходимостта от ОВОС по проекта за велосипедна алея до гара Пионер

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – СОФИЯ

ДО
Г-Н ГЕОРГИ ИЛИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА“

ДО
Д-Р ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ“

 

СТАНОВИЩЕ
от Марта Георгиева – Общински съветник от „Демократична България“ в Столичен общински съвет

 

Относно: инвестиционно предложение от Столична община за: „Изграждане на линеен парк с велосипедна алея като част от „Зелен ринг на София“, от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“ – райони „Слатина“ и „Изгрев“ – Столична община“

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Обръщам се към Вас във връзка с публикувана на електронните страници на район „Изгрев“ и район „Слатина“ информация за  внесено уведомление за инвестиционно предложение от Столична община за: „Изграждане на линеен парк с велосипедна алея като част от „Зелен ринг на София“, от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“ – райони „Слатина“ и „Изгрев“ – Столична община“.

По процедурата – обръщам ви внимание, че на електронната страница на Столична община район „Изгрев“ липсва задължителната информация по чл. 4, ал.3 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА https://so-izgrev.bg/2020/11/11/%D1%81%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86/?fbclid=IwAR3CHJUZ3L-vs_DgArLl2v84BRmks_-_rRzhCz4W2e956hIDvBNpEkjpK6c .

Намирам за абсолютно наложително настоящата процедура да продължи с Доклад по ОВОС.

Това е така, защото проектът предвижда засягането на 502 дървета – 218 – за премахване и 274 застрашени от общо 1378 в разглеждания участък (съгласно САГ17-ДР00-1559(48) от 01.12.2017 и 17.08.2020).

Компенсаторното залесяване няма да бъде в достатъчна близост, за да компенсира премахването на толкова голям масив от дървета. При всички случаи, следва да бъде оценен ефектът от премахването им.

В предложението не са разгледани алтернативни решения като например:

  • Вариант – с оставане на досегашното положение и възстановяване на релсовото трасе, което да се използва за пътнически превози в градски, крайградски и междуградски контекст. Считаме, че това би довело до реално ограничаване на автомобилния трафик на общоградско, крайградско и регионално ниво (леко метро, скоростен трамвай и др.), а от там и намаляване на вредните емисии, причинени от автомобилния транспорт;
  • Вариант – съчетаване на релсово и вело трасе, което по никакъв начин не противоречи на идеята за „линеен парк“ и вело-алея: количество пътникопоток от двата вида транспорт, при практически липса на вредни емисии и ФПЧ; Възможността за подобно съчетаване е описана в предварителното проучване на арх. Жоржета Рафаилова като част от Общинско предприятие Софпроект – ОГП (Приложение №1). Този вариант също ще доведе до реално ограничаване на автомобилния трафик не само на локално (велоалея), но и на общоградско, крайградско и регионално ниво (леко метро, скоростен трамвай и др.), а от там и намаляване на вредните емисии, причинени от автомобилния транспорт;
  • Вариант – реализиране на проекта, съгласно предложението на Възложителя.

В приложената документация, публикувана на ел. страница на район „Слатина“ не са представени графични материали (чертежи), а само 1 бр. сателитна снимка https://so-slatina.org/wp-content/uploads/2020/11/Obiava-veloaleya.pdf . От друга страна графични материали бяха представени към първото обявяване в Държавен вестник на процедура ПУП-ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ ОТ ВТУ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ДО ГАРА “ПИОНЕР”, РАЙОНИ СЛАТИНА И ИЗГРЕВ https://www.sofia-agk.com/SearchDevelopmentPlans/Info/250 .

Поради този факт, считаме, че описанието в текстовата част на настоящата процедура (точки 4,5 и 6) е невярно и непълно, тъй като в него изобщо липсва информация за предвиденото в проекта  строителство на сгради, което напълно противоречи на идеята за „линеен парк“.

Следва да се подложи на оценка ефектът от бъдещото строителство. Имам сериозни опасения, че реализирането на инвестиционното предложение в настоящия му вид може да доведе до редуциране на зелените площи като реално няма как да се създаде информирано мнение, поради липсата на графични материали по настоящата процедура.

Обръщам ви внимание, че към настоящия момент липсва приет ПУП и намирам, че реализацията на проекта е недопустима, съгласно ЗУТ, тъй като процедурата по ОВОС би трябвало да се реализира след приет устройствен план. Следователно, Столична община трябва да изчака екологичната оценка на проекта за ПУП, за да може да се прецени т. нар. “кумулативен ефект” от това инвестиционно предложение.

Поради всичко описано, намирам за наложително да вземете решение за необходимост от доклад по ОВОС, при чиято реализация да се изследват всички описани варианти.

С уважение,

Марта Георгиева

Накратко:

Изпратихме становище за необходимост от ОВОС на инвестиционното предложение на Столична община за изграждане на велосипедна алея от ВТУ "Тодор Каблешков" до гара "Пионер" предвид засягането на масив от над 500 дървета, унищожаването на релсовия път и предвиденото строителство.

Вид:

Становище

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK