Внесохме становище за необходимостта от ОВОС по ремонта на Борисовата градина

18 май 2021, вторник Viber

Внесохме становище за необходимостта от ОВОС по ремонта на Борисовата градина

ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДО
РИОСВ СОФИЯ

ДО
РАЙОН СРЕДЕЦ

 

СТАНОВИЩЕ

от Марта Георгиева – общински съветник от „Демократична България“

 

На основание 4, ал.2  от Наредбата за условията и реда за извършване  на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС,Д.в.бр.23/2003г.,изм. и доп. Д.в.бр.67/2019г./

 

относно: Инвестиционно предложение за „Обновяване на „Княз Борисова градина –историческа част“ и реконструкцията на съществуващата обществена тоалетна до лятната читалня в „Княз Борисовата градина“: http://sredec-sofia.org/uploads/docs/Investicionni_namerenia/borisova_gradina_remont_271020/obiava.pdf

 

Осъществяването на инвестиционното предложение предвижда работа на тежка строителна техника в историческата част на „Княз Борисовата Градина“ в продължение на години (минимум до 2023 г., ако завърши в срок).

 

Интервенцията в парка е много сериозна и включва:
-цялостно преасфалтиране на алеите и зоните.
-изграждане на поливна система на територия от над 85 дка.
-ремонт на водопроводната и канализационната система.
-ремонт на помпени станции, фонтани, резервоари, езера и водни ефекти.
-ремонт на санитарния възел + цялата обслужваща тоалетната инфраструктура.
-ремонт на основата на езерата и полагане на хидроизолация на езерата при езерото с лилиите, фигурата на момиче, братската могила и алпинеума.
-демонтаж на чешма(и) и цялостно изграждане на коритото й, изграждане на втори корита на чешми.
-озеленяване.
-изграждане на алейно осветление и захранване с електричество на стълбовете, както и на тоалетната и нови обекти.
-изграждане на видеонаблюдение
-смяна на елементите на дизайна и обзавеждането.

За дейностите, свързани с изграждане на подземна инфраструктура и на фундаментите на тоалетната се предвиждат изкопи, като най-големите от тях ще са 2, 5 -3 метра. Ще се генерират строителни отпадъци и отпадъчни води (от тоалетната).
В инвестиционното предложение не е предвидена етапност при ремонтирането на 42 дк алейна мрежа и паркът ще бъде разкопан едновременно в целия обхват, предвиден за ремонт.
Необходимо е да бъде оценено какво ще бъде въздействието върху замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване при продължителното ремонтиране на целия обект, предвид, че той се намира в близост до Орлов мост и бул. „Цариградско шосе в зона с много силно замърсяване с ФПЧ и шум от автомобилния трафик.
Необходимо е да бъде оценено какво ще бъде въздействието на разкопаването с тежка техника за подмяна на цялата подземна инфраструктура.
Необходимо е да бъде оценено какво ще бъде въздействието на настилката от асфалт. И от какъв вид и цвят да бъде асфалтът, ако се поставя в паркова среда.
Според авторите на идейния проек, сегашното асфалтово покритие е компрометирано от няколко фактора – нарастване на кореновата система на дърветата, повредена канализационна инфраструктура и амортизация на асфалтовото покритие. Необходимо е да се изясни дали ще бъдат изкоренявани дърветата, чиято коренова система уврежда асфалта. Необходимо е да се изясни дали ще бъде повредена растителност от тежката техника.
Проектът предвижда премахване на издънкова растителност и добавяне на нова.
Необходима е да се прецени коя растителност и на какво основание ще бъде премахвана.
Озеленителните дейности включват реконструкция на тревни масиви над 500 000 кв.м., внасяне на хумус и обогатен почвен субстрат над 10 000 куб.м., засаждане на 25 000 бр. храсти и над 60 дървета. Необходимо е да се изясни как тези озеленителни елементи ще бъдат интегрирани в средата. Необходимо е да се оцени резултатът от водовземане от подземни води. Необходимо е да се оцени резултатът от заустването на отпадните води.

Особено притеснителни са следните фактически обстоятелства, при които се предлага въпросното инвестиционно предложение:

  1. Намесата в Резерват на градинско-парковото изкуство, обявен с Разпореждане на МС N 19 от 8.12.1988 г, ще бъде осъществена чрез инженеринг – без архитектурен проект.
  2. Няма данни за получено съгласуване с НИНКН.
  3. Виза за проектиране е издадена при ситуация на висяща процедура по изработване и одобряване на Подробен устройствен план на „Княз Борисовата градина“- за частта от „Парк Борисова градина“ в граници бул. „Цариградско шосе“, бул. „Пейо К. Яворов“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ и бул. „Драган Цанков“ няма действащ подробен устройствен план – действащи план за регулация и план за застрояване.

Невъзможно е да се направи преценката дали проектът променя предвижданията на действащ подробен устройствен план, тъй като действащ план няма.

Въз основа на горепосоченото, разчитам компетентният орган да вземе решение в полза на необходимостта от извършване на Оценка на въздействието върху околната среда на въпросното инвестиционно предложение.

С уважение,

Марта Георгиева

Накратко:

Общинският съветник Марта Георгиева внесе становище по инвестиционното предложение за обновяване на емблематичната Борисова градина от страна на Столична община.

Защо е важно:

Осъществяването на инвестиционното предложение предвижда работа на тежка строителна техника в историческата част на „Княз Борисовата Градина“ в продължение на години (подложена вече на няколко ремонта през годините). Необходимо е да бъде оценено какво ще бъде въздействието върху замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване при продължителното едновременно ремонтиране на целия обект. Необходимо е да се изясни дали ще бъде повредена растителност от тежката техника, тъй като интервенцията в парка е много сериозна.

Вид:

Становище

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK