Временно преустановяване на разпоредителни действия с общински недвижими имоти

14 юни 2023, сряда Viber

Временно преустановяване на разпоредителни действия с общински недвижими имоти

ДО 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д

от

ГРЕТИ СТЕФАНОВА – общински съветник в Столичен общински съвет

Относно: Временно преустановяване на разпоредителни действия с общински недвижими имоти

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В края на настоящата година предстои провеждането на местни избори в страната. Те се предхождат от предизборна кампания, която реално започва дълго време преди официалното й обявяване. Това е обичайна практика, която се повтаря неизбежно във всяка изборна година за кметове и общински съветници. В процеса на провеждане на предизборната кампания се създават реални рискове от приемане на неефективни и необосновани решения. За привличане на избиратели често се изтъкват популистки мотиви на приеманите решения, различни от реалните. Част от  тези решения се предлагат, за да се избегнат последиците от бъдещи промени във водените политики, предизвикани най-вече от неизбежните промени в състава на органите на местното самоуправление и в политическите кабинети на местната администрация. В такива предложения често прозира стремеж за предопределяне на определени политики през следващия мандат и обвързването на бъдещите органи на общината с тях, въпреки тяхното евентуално несъгласие. Това прави решенията, приети през последните месеци, доказано най-неефективните за целия мандат. С тях могат да бъдат нанесени съществени щети на общините, което налага специални мерки за защита интересите на местните общности, в случая в София.

Предлаганото решение цели на първо място да предотврати възможни злоупотреби с общинско имущество, включително в общинските търговски дружества, както и грешки поради прибързано приемане на разпоредителни решения. Освен това, приемането му ще спести разходи на ресурси и време на следващите кметове и общински съветници за тяхната отмяна и заличаване на вредните последици от прилагането им.

Решението засяга възлагането на концесии и разпоредителните действия с общински недвижими имоти, както публична, така и частна общинска собственост. То засяга както цели имоти, така и части от тях, както възмездни, така и безвъзмездни актове на разпореждане. Решението ще спре производствата по разпореждане с недвижимо общинско имущество, съставляващи търгове и конкурси.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С оглед на изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, предлагаме Столичният общински съвет да приеме следното решение:

 

ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№…………………

на Столичния общински съвет

от …../……./2023 г.

За: временно преустановяване на разпоредителни действия с общински недвижими имоти

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост

С Т О Л И Ч Н И Я Т   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   Р Е Ш И:

  1. Преустановява за срок до 31.12.2023 г. обявяването и провеждането на търгове и конкурси за разпореждане с общинско имущество и за възлагане на концесии от Столична община.
  2. Производствата по обявените търгове и конкурси, за които срокът за подаване на оферти е изтекъл до датата на приемане на това решение да бъдат довършени по установения ред.
  3. Производствата по обявените търгове и конкурси, за които срокът за подаване на оферти не е изтекъл, да бъдат прекратени.
  4. Процедурите за възлагане или продължаване срока на концесии, открити преди датата на това решение се спират за срока по т.
  5. Преустановява за срока по т. 1 разглеждането на искания от търговските дружества с общинско участие за даване съгласие за провеждане на търгове и конкурси за разпореждане с недвижими имоти – собственост на съответните търговски дружества. Органите на управление на едноличните търговски дружества с общинско участие и тези с преобладаващо общинско участие да предприемат необходимите мерки за отлагане провеждането на търгове и конкурси за разпореждане с недвижимо имущество на дружествата, за които Столичният общински съвет е дал съгласие, за дати след 01.01.2024 г.
  6. Преустановява разпоредителните действия с общинско имущество по Наредбата за общинската собственост и Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община, включително разглеждането на искания от кметове на райони и кмета на Столичната община за разпоредителни действия с общинско имущество, които не се извършват чрез търг или конкурс, с изключение на искания и доклади за:

а.    прилагане предвижданията на влезли в сила подробни устройствени планове по чл. 15 и 16 от Закона за устройство на територията;

б.   изкупуване на идеални части от недвижими имоти от съсобственици;

в.   дарения на имущество в полза на Столичната община;

г.  продажбите по чл. 46, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост на поземлени имоти върху които физически или юридически лица притежават законно построена сграда;

д.  учредяване право на строеж, право на преминаване и на прокарване в или през общински имоти на експлоатационните дружества за обекти и съоръжения на техническата инфраструктура;

е.  продажбите на допълнителни площи по чл. 57 от Наредбата за общинската собственост, получени в резултат на изменение в работните проекти на сграда в строеж;

ж.   учредяване право на надстрояване и пристрояване за самостоятелни обекти или етажи върху сгради, собственост на физически или юридически лица, построени върху общински имоти;

з.    отдаване под наем и аренда на земи от общинския поземлен фонд в случаите по чл. 87, ал. 2 и 3 от Наредбата за общинската собственост.

  1. Възлага изпълнението на т. 5 и 3 от решението на председателя на Столичния общински съвет и председателите на постоянните комисии.
  2. Възлага изпълнението на решението по т. 1-4 и т. 6 на кмета на Столичната община и кметовете на райони.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на …../……/2023 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичния общински съвет:

……………………………

/Георги Георгиев/

Накратко:

Основната цел на доклада е да предотврати възможни злоупотреби с общинско имущество, включително в общинските търговски дружества, както и грешки поради прибързано приемане на разпоредителни решения. Освен това, приемането му ще спести разходи на ресурси и време на следващите кметове и общински съветници за тяхната отмяна и заличаване на вредните последици от прилагането им.

Защо е важно:

В края на настоящата година предстои провеждането на местни избори в страната. Те се предхождат от предизборна кампания, която реално започва дълго време преди официалното й обявяване. Това е обичайна практика, която се повтаря неизбежно във всяка изборна година за кметове и общински съветници. В процеса на провеждане на предизборната кампания се създават реални рискове от приемане на неефективни и необосновани решения.

Вид:

Доклад

Вносители:

Грети Иванова Стефанова

Общински съветник в СОС

Грети Иванова Стефанова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK