Зададохме въпроси на управляващия орган по проекта за банята в “Овча Купел”

19 февруари 2021, петък Viber

Зададохме въпроси на управляващия орган по проекта за банята в "Овча Купел"

ДО

Г-Н КИРИЛ ГЕРАТЛИЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

 „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

ДО

Г-ЖА МАНУЕЛА МИЛОШЕВА

ДИРЕКТОР  НА ДИРЕКЦИЯ

„НАЦИОНАЛЕН ФОНД“

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДО

Г-ЖА ЛЮДМИЛА РАНГЕЛОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

„ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС“

 

ОТНОСНО: законосъобразността на действия и процедури за избор на изпълнител, открити от Столична община, при осъществяване  на проект BG05M2OP001-1.001-0001-C03 Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ с бенефициент Софийски университет „Св. Климент Охридски“ по процедура  BG05M2OP001-1.001 “Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения” на  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, процедура BG05M2OP001-1.001 ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ  се финансира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0001-C03 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – Бенефициент по проекта е  Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Един от партньорите по проекта е Регионален исторически музей – София (РИМ) .

Столичният общински съвет е дал съгласие за участие с Решение 739/24.11.2016 г.

В изпълнение на дейности по проекта, с решение изх. N СОА21-РД-9318 от 28.01.2021 на заместник-кмет на СО Тодор Вълков Чобанов, възложител по заповед № СОА20-РД09-2437/14.09.2020 г. на кмета на Столична община, е открита обществена поръчка с наименование: „Проектиране и строителство в изпълнение на проект „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“ /с идентификатор по КККР 68134.4336.550.1/ – УПИ I, поземлен имот с идентификатор 68134.4336.550, кв. 39, местност „кв. Овча купел“, район „Овча купел“, гр. София– I –ви етап

Уникален номер на поръчката в РОП  – 00087-2021-0017.

Прогнозната стойност е 3 554 170.00 BGN /без ДДС/, от които 2 641 670 BGN е осигурено финансиране по проект BG05M2OP001-1.001-0001-C03 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“  /останалата част се финансира от възложителя/.

В отговор на Питане от общинските съветници Марта Георгиева и Иво Божков СОА18-ГР94-3777/13.07.2018, кметът на СО е завила, че сградата, обект на интервенция с площ 1377 кв. м. , заедно с реална част  с площ от 39945 от поземлен имот целия с площ 51165 кв.м., съгласно решение N 30 от 13.01.2017 на МС и заповеди на областния управител, е прехвърлена безвъзмездно в собственост на Столична община за нуждите на Регионален исторически музей – София. Сградата е със статут на недвижима културна ценност – от категория „местно значение“.

Тази обществена поръчка е третата с предмет ремонт и реконструкция на посочената сграда, която възложителят СО открива. Предишните две /съответно: с решение от 10.07.2019 и с решение от 9 декември 2019  г. / са прекратени на основание чл. 110, ал. 1, т.  9 от ЗОП.

От мотивите на решението за прекратяване на втората поръчка е видно, че в хода на процедурата е постъпило становище 0400381/06.02.2020 на НИНКН, на основание чл. 84, ал. 2 от ЗКН от НИНКН, съгласно което: „В идейния проект се допуска изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство бг“ в обема на сградата, което не е съобразено с културно историческата стойност на обекта и с режима му на опазване, който не допуска промяна на функцията.“

Към момента на откриване на настоящата поръчка преработен  идеен проект е одобрен на заседание на СЕСОНКЦ на 1 декември 2020 г.

От отговор на същото Питане  на общински съветници и съобщения, направени от директора на РИМ- София, както и публикации в пресата се съобщава, че РИМ  – София следва „да изготви проект и да изпълни реставрация на сградата по реда на ЗКН“.  Уведомени сме, че по проекта в сградата е предвидено да се изградят:   лаборатория за анализ реставрация и дигитализация на аудиовизуално наследство; лаборатория „Социални иновации, рекреативен хюман дизайн и  нишов туризъм“, визуална зала, конферентна зала, център за продължаващо образование, компютърна зала.

При изложените обстоятелства, водени от желание за защита интересите на гражданите на столицата и осигуряване на максимална прозрачност и ефективност при разходване на обществените средства, за нас като общински съветници, възникват следните въпроси, на които молим за компетентни отговори:

 1. Какви дейности  и в какво качество по  проект „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство бг“  е предвидено да изпълнява Столична община  /Не са налични данни Столична община да е асоцииран партньор по проекта/? РИМ – София е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към Столична община съгласно решение N 325 от 28.06.2012 г. на СОС. Допустимо ли е в случая възложител по ЗОП за избор на изпълнител на дейности по проекта, да е СО, а не РИМ – София, който е партньор по проекта? Как се разпределя отговорността за бенефициента, партньора и за  Столична община при установяване на нередности при възлагането и  изпълнението на проекта и при налагане на  финансови корекции? Разпределена  ли е тази отговорност в споразумението за партньорство  между бенефициента  – СУ и партньора РИМ – София или в друг документ? 
 2. Какви искания за плащане са подавани по проекта? Какви проверки/одити са правени и от кои органи? Какви средства са верифицирани и съответно сертифицирани по проекта?
 3. Допустими ли са за финансиране по процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ на ОП НОИР разходите за ремонт и реконструкция на сградата на минерална баня „Овча Купел“ в параметрите, в които е обявена обществена поръчка 00087-2021-0017 от 28.01.2021 г.?
 4. Съвместими ли са обявените ремонтни дейности на сградата с целите, индикаторите и резултатите на проекта при запазването на сегашните функции на сградата /Съгласно цитираното по-горе становище на НИНКН „режимът на опазване на културното наследство не допуска промени във функцията на обекта”/?
 5. Обоснована ли е от бенефициента и/или партньора съвместимостта на съществуващото предназначение на сградата с целите и приоритетите на програмата  и допустимите дейности по проекта? Кметът на СО е заявила,  че банята ще се използва в съответствие със стратегията на СО за използване на минерална вода и ще бъде  реконструирана и реорганизирана баня в „уелнес и спа с ползване на минералната вода“  като „ще бъде отворена за посетители“. В обекта се предвиждат  „създаване и развитие на иновации за подобряване на здравния статус на посетителите и „провеждане на интердисциплинарни изследвания и практики в интегриран екипи“. 
 6. Оценено ли е, че планираните ремонтни дейности на посочената сграда, са извън забраната за допустимост в  Насоките за кандидатстване, че: „Изолирани ремонти/обновявания на сгради с ограничено въздействие върху качеството и количеството на извършваните научни изследвания не са допустими по настоящата процедура“?
 7. Представен ли е при кандидатстването /искане за плащане/ по проекта план за начина на организация на дейността в конкретната сградата и финансовите предвиждания за извършване на стопанска дейност в нея? Как е обосновано и съответно оценено изпълнението на изискването извършваната в сградата стопанска дейност да е „пряко свързана с научната дейност“; да е с ограничен характер, а именно – капацитетът за година от стопанската дейност не трябва да  надхвърлят 20 % от съответния общ годишен капацитет на изградената инфраструктура?
 8. Представени ли са при кандидатстването/искане за плащане/ план как и от кого ще бъде изпълнявано изискването за отделна отчетност на стопанските от нестопанските разходи и задължението за осигуряване на реинвестиране на печалбата в научни дейности? 
 9. Има ли изискване и съответно представен ли е план за начина на ползване на изградената инфраструктура по време на периода на устойчивост на проекта и след него?
 10. Има ли изискване и съответно представен ли е план за разпределяне и отчитане на приходите от сградата между бенефициента, партньорите по проекта и Столична община?
 11. По какъв начин  ще се осъществява  контрол за изпълнението на тези изисквания, кой е отговорен за тяхното изпълнение и какви са последиците/санкции/ при неспазването им?

Благодарим предварително за отговора, който е необходим поради засиления обществен интерес към запазването на сградата на минерална баня „Овча Купел“ като културна ценност и минералните води  на града  да бъдат стопанисвани и използвани по най-добрия начин. 

Молим, в случай, че установите  риск при  изпълнението на проекта за посочения обект, да бъдат взети всички превантивни мерки. Молим на участниците в изпълнението на проекта да бъдат дадени конкретни указания, а Столичен общински съвет да бъде уведомен.

 

С уважение,

Марта Георгиева

Тома Белев

Иво Божков

Общински съветници в Столичен общински съвет

Накратко:

Общинските съветници Марта Георгиева, Тома Белев и Иво Божков се обърнаха към управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Агенцията за одит на средствата от ЕС с важни въпроси за изясняване с цел да бъде запазена културната стойност на банята в „Овча купел“, както и предназначението ѝ като баня за обществено ползване (снимка от Фейсбук групата - Минерална Баня "Овча купел").

Вид:

Питане

Вносители:

Марта Руменова Георгиева

Общински съветник в СОС

Марта Руменова Георгиева
Иво Николаев Божков

Общински съветник в СОС

Иво Николаев Божков
Тома Георгиев Белев
Тома Георгиев Белев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK