София – столица на гражданите

Ние в „Демократична България“ вярваме, че общността е колективен източник на промяната. Гражданското участие за нас е преди всичко контрол върху вземането на решения кой, как и по какъв начин се възползва от обществените ресурси. 

Наши основни приоритети са:

 • тласък на гражданското участие във всичките му форми – от индивидуално доброволчество до организационно ангажиране; 
 • прозрачно управление в дигитална среда; 
 • оптимизиран бюджет, нови инвестиции, подобрена събираемост; 
 • благоприятен бизнес климат чрез осигуряване на условия за развитие на иновативни и зелени предприятия, както и подкрепа на средния, малък и микро бизнес;
 • здрави и спортуващи граждани; 
 • София – столица на културата – чрез подкрепа на културни проекти и модерни форми на представяне на историческото наследство;
 • стимулиране на доброволческата инициатива. 

Управление

Децентрализация и участие на гражданите

Финансова децентрализация

Ще осъществим финансова децентрализация, като определим дял от приходите от данък недвижими имоти и данък МПС (между 10 и 20% или между 20 и 40 млн. лв.), който безусловно да се разпределя към районите, на основата на постъпленията от всеки район. 

Ще създадем механизъм, по който районните кметове, заедно с местните жители, да решават за какви проекти да бъдат изразходвани тези средства. 

Механизмът ще включва и въвеждане на широка публичност на обществените обсъждания, на които предлаганите проекти ще бъдат представяни.

Прозрачност на големите капиталови разходи

Ще представяме всички предвиждани големи капиталови разходи на общината пред обществеността. Предвиждаме провеждането на обществени обсъждания и социологически проучвания, които да отчитат приоритетните за гражданите проекти.

Прозрачно бюджетиране с участие на гражданите

Ще променим радикално процеса на приемането на бюджета на Столична община, като представим много по-рано основните му параметри и като го подложим на обществени обсъждания – първо по райони, а впоследствие и на общинско ниво. 

Ще обобщим в доклад постъпилите предложения за корекции в бюджета с аргументи защо се приемат или отхвърлят предложенията за промяна. Докладът ще бъде публикуван заедно с бюджета, който ще представим за гласуване от общинските съветници.

Анализ на възложените обществени поръчки 

Ще анализираме проведените конкурси и сключените договори по вече възложените обществени поръчки, така че да предвидим при необходимост промяна в клаузите за неустойки в бъдещи договори по обществени поръчки, които да гарантират реалното санкциониране на пропуски и на закъснения по сключваните нови договори. Ще публикуваме документите, на основата на които се определят прогнозните стойности на поръчките. Ще прекратим практиката на възлагане на обществени поръчки за инженеринг и ще разделим проектирането от строителството. Ще въведем реален контрол върху изпълнението на сключените договори, който да осигури ефикасното разходване на публичните средства и получаването на търсените резултати при изпълнението на възложените дейности. Ще увеличим поеманите финансови гаранции от страна на изпълнителите. Ще заложим условия за прекратяване на договорите на всеки етап от изпълнението, когато има констатирани сериозни разминавания в качеството и сроковете по отделните дейности, което да даде възможност за законосъобразно отстраняване на некоректните изпълнители при следващи обществени поръчки.

Публичен регистър за всички разходи на стойност над 5 хиляди лева. 

Ще разширим електронната система за обществени поръчки на Столична община със структурирана информация за всяко извършено плащане, вкл. вида и размера на извършената услуга. Ще задължим всички търговски дружества със 100% общинско участие и общинските предприятия да използват същата електронна система. Това ще осигури повече прозрачност и ще е средство за намаляване на злоупотребите с общинския бюджет. 

Ще създадем и нов регистър, който да обединява данни за всички разходи на общината, общинските предприятия и търговски дружества и да включва данни за получателя на плащането, вида и обема на извършената услуга, както и сумата на извършения разход. Това ще осигури повече прозрачност и ще намали злоупотребите с общинския бюджет.

Публичен регистър за сключените договори за ползване на пазари, тротоари и други

Ще създадем публичен регистър на сключените договори за предоставяне на правото на ползване на пазари, тържища, тротоари и др., който да направи възможен реалния контрол, включително от граждани и неправителствени организации върху ползваните общински имоти. Ще извършим анализ на размера на таксите и при необходимост ще го актуализираме.

Реформа на администрацията

Работата на администрацията засяга всички граждани на столицата, както и постоянно пребиваващите в нея чужди граждани и граждани от други населени места. Ние вярваме, че доброто и навременно информиране на гражданите за действията и плановете на общината е от съществено значение за правилното развитие на града със зачитане на интересите на всички засегнати. 

Затова нашите цели са за:

 • модерна, малка и ефективна администрация;
 • прозрачна община;
 • община, отворена към гражданите.

Мерките за постигането им са описани детайлно в темата „София – дигитална столица“ 

Финанси

 • По-добра събираемост на местните данъци и такси
  • Активен подход при просрочените вземания
  • Електронно управление
  • Прозрачни финанси
 • Оптимизация на общинските дружества и на Столичния инспекторат
  • Икономическа ефективност на общинските дружества
  • Реформа на Столичен инспекторат

Ние в „Демократична България“ смятаме, че финансите на Столична община в момента се управляват неефективно. Налице са големи несъбрани вземания от общинските данъци и такси. Общинските дружества имат пренебрежимо малък принос за общинския бюджет и работят непрозрачно. 

Недостатъчно се използват възможностите на съвременните технологии – както за анализ на финансовото състояние и паричните потоци на общината, така и за осигуряване на необходимата прозрачност за ефективно участие на гражданите в управлението.

Ние смятаме, че има възможност ставките на някои данъци – като данъка върху придобиване на имоти – могат да бъдат намалени, за сметка на подобряването на събираемостта. Това ще се постигне чрез свързване на системите между ведомствата и електронизацията, така че общинската администрация да има навременна и точна информация за длъжниците. Неплащането на местни данъци е масова практика, както от физически, така и от юридически лица. Вярваме, че по-добрата събираемост ще отвори възможности за по-добри услуги за гражданите и за намаляване на ставките, а също така и ще гарантира справедливост.

Данъчната информационна система в СО не позволява лесен и бърз анализ на вземанията, включително и на отписаните по давност.

Ние вярваме, че съществуват значителни резерви за повишаването на приходите и оптимизирането на разходите на общината, които се намират във въвеждането на ефективно електронно управление, в оптимизацията на процеса по събиране на местни данъци и такси, в по-добрата работа на общинските дружества и на Столичен инспекторат, в обществените поръчки и др.

Смятаме, че прозрачността на общинските финанси в момента е недостатъчна и затова предлагаме радикалното ѝ подобряване с помощта на съвременните комуникационни и информационни технологии.

По-добра събираемост на приходите от местни данъци и такси

Активен подход при събиране на просрочени вземания 

Ще създадем специален център в рамките на дирекция „Ревизии и събиране на вземания“, който да отговаря за просрочените вземания. Ще създадем процедури за работа с длъжниците, включително и с напомняне по телефона след изтичане на определен срок, с повторни предупреждения при неплащане, както и с нотариални покани за плащане и със завеждане на изпълнителни дела срещу по-големите длъжници.

Електронно управление

Ще доразвием информационната система, обслужваща събирането на местните данъци и такси, така че да позволява по-добро управление и по-добра отчетност, която ще генерира необходимите за управлението и отчетността справки и отчети. 

Ще използваме средствата на съвременните информационни технологии, за да въведем необходимата прозрачност в общинските финанси – в приходите, във вземанията, в работата на общинските дружества, в договорите за тротоарно право и др. (Виж част:”София дигитална столица”)

Прозрачни финанси

Ще публикуваме периодични отчети за размера и за разпределението на просрочените вземания по размер, срок и по други показатели. 

Оптимизация на общинските дружества и на Столичния инспекторат

Основен проблем пред редица големи общински дружества е, че се държат като монополисти, каквито всъщност не са. Конкуренти на “Топлофикация” ЕАД са електроразпределителни компании, фирми за продажба на дърва за огрев, пелети и т.н. Конкуренти на компаниите от обществения транспорт са маршрутки, таксита, споделените услуги, включително и личните автомобили. Ние вярваме в екологичността и бъдещето на централното отопление и превоза с метро, трамваи, тролейбуси или автобуси. Но те трябва да развиват дейността си в съответствие с изискванията на 21 век и съобразявайки се с конкурентната среда. Което означава да предлагат на клиентите си приемливи цени и високо качество на предлаганите услуги. 

Подобреното управление на софийските компании ще осигури по-добри финансови резултати, повече клиенти и съответно – повече приходи от дивиденти за бюджета на Столична община. Ще позволи и намаление на задълженията им, които вече са далеч над 1 млрд. лева, като някои от тях (“Топлофикация” например) са в състояние на технически фалит и оставени на милостта на кредиторите си. Предложенията ни в тази връзка са:

Публичност на финансовите отчети

Финансовите отчети на всички общински дружества за всяко тримесечие ще бъдат публикувани на предварително оповестено място в рамките на един месец след приключване на съответния период. Това ще даде възможност за по-голям обществен контрол върху управлението им. 

Повишаване на приходите от общинските дружества. 

Ще подобрим управлението на общинските дружества, като прекратим практиката директорите им да се назначават “временно” на основата на тайни договорки до провеждане на конкурси, които се бавят с години. Ще обявим истински публични конкурси за назначаването на всички членове на директорски бордове, а за дружествата със сериозно влошени финансови показатели ще извършим независим цялостен одит на дейността им. Ще извършваме реален контрол върху управлението и резултатите на всички общински дружества.

Реформа на Столичен инспекторат

Ще преразгледаме политиката за налаганите от инспектората глоби по различни видове нарушения и ще повишим събираемостта им. 

Ще предприемем пакет от мерки, гарантиращ реалното санкциониране на извършваните нарушения като замърсяване от страна на строителните дружества, паркиране в зелени площи, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и др.

Прозрачни сделки

Оповестяване на всички сделки на стойност над 5 хиляди лева в специален регистър, отнасящ се за общинските компании. Те трябва да се декларират в срок от 5 работни дни след сключването им. Тогава неизгодни договори с „бизнесмени“, заставащи на изхода на общинските дружества, ще станат много бързо обществено нетърпими.

Директор връзки с обществеността 

Назначаване на директор за връзки с обществеността за всички големи общински компании. Той трябва да бъде длъжен да отговаря на въпроси, свързани с текущата им дейност.

Общински компании на фондовата борса

Листване на фондовата борса на до 20% от някои общински компании с цел осигуряването на по-добра прозрачност на управлението им, както и на свеж ресурс за инвестиции. Листването на „Софийски имоти“ ЕАД ще бъде важна крачка за прекратяване на имиджа на компанията на черна дупка, в която не се знае какво се случва. Осветяването на дейността на тази и други компании ще осигури нов поток от дивиденти и към столичния бюджет. Контролът на дейността им от страна на частни инвеститори ще означава ново ниво на надзор. Не само от общинския съвет и кмета, които засега не са доказали, че могат да се справят успешно с тази задача.

Чиста енергетиката за София

Създаване и започване реализацията на енергийна стратегия на София, насочена към предоставянето на чиста, безопасна, физически и финансово достъпна енергия за жителите и гостите на София. Насърчаване на „зелената „енергетика“ в общинския и частния сектор, вкл. енергийна ефективност, строителството на пасивни сгради и сгради с положителен енергиен баланс, масирано навлизане на ВЕИ в сградния сектор и др. Пълен одит на „Топлофикация София“ ЕАД и вземане на решение за съдбата на дружеството в светлината на предлаганата енергийна стратегия.

Бизнес климат 

В София се произвеждат 40% от брутния вътрешен продукт на страната, доходите са значително над средните, а нивото на безработица е ниско. Столицата обаче може много повече, при това без да се харчат сериозни общински средства. Подобряването на бизнес климата и в частност работата на администрацията с фирмите, бързото, лесно и евтино получаване на разрешителни, налагането на София като туристическа дестинация със специфичен архитектурен и културен профил, насърчаването на споделените офис пространства, на формите за рисково инвестиране, ще направят София град на бъдещето и на знанието. Очакваме предложените от нас мерки да доведат до частни инвестиции в ключови отрасли за икономиката на София – транспорт, високи технологии, туризъм и съпътстващите го услуги, в размер на допълнително над 1 млрд. лева за следващите 4 години. Бизнес климатът ще бъде подобрен след като изпълним във възможно най-кратки срокове следните мерки:

Електронизация на общинските услуги

По наши сметки ефективното ѝ прилагане може да спести стотици хиляди човекочасове годишно, които предприемачите могат да използват за далеч по-смислени неща от висене по опашки във ведомствата

Достъп до специализирана бизнес информация 

В 21-ви век най-скъпата стока е информацията и тя е в основата на повечето бизнес решения. Възнамеряваме да създадем виртуален мастър-модел на града, върху който да бъде нанесена ГИС-ориентирана, деперсонализирана информация от държавните регистри. Бизнесът ще може да се осведоми за актуални данни за броя на жители по райони и улици, нива на доходите, възрастова структура, брой паркоместа, брой ЛМПС, чистота на въздуха, плътност на трафика – възможностите са неограничени и ще улеснят бизнес планирането, както и вземането на много бизнес решения.

По-бързо и лесно издаване на разрешения за извършване на дребни услуги 

Преобразуването дори на козметичен салон във фризьорски понякога отнема месеци и хиляди левове за проекти, такси, чиновници и т.н. Това е напълно безсмислено и единствено осмисля ежедневието на администрацията, без реално да влияе върху качеството на предлаганата услуга. Издаването на разрешителни трябва да се ръководи от максимата дали промяната представлява риск за клиентите или не. В нашата концепция за дигитална София предвиждаме процедурите за набавяне на разрешителни за обекти да бъдат електронни и интерактивни, за да се избегне посредничеството на близки до властта „консултанти“.

Споделена икономика 

Максимално улеснено административно обслужване на дейностите по отдаване на активи (автомобили, апартаменти и други) под наем чрез електронна връзка между службите по местни данъци и такси и предлагащите услугите, както и чрез лобиране пред държавните институции за преодоляване на правните пречки за споделени услуги. Над 20% от апартаментите в София пустеят, автомобилите прекарват над 90% от времето паркирани. Улесняването на ефективността на използването им чрез т. нар. споделена икономика ще означава и че за една и съща работа ще имаме нужда от по-малко имоти и превозни средства. Което не само ще стимулира бизнес развитието на столицата и ще създаде десетки хиляди предприемачи, но и ще намали проблемите с паркирането и необходимостта от строителството на хиляди нови апартаменти.

Подобряване на стопанисването на общинските имоти

Решаване на проблема с хилядите лошо стопанисвани общински имоти, отделни помещения и цели сгради, които се рушат, обезценяват и загрозяват цели квартали, като намаляват качеството на живот в тях. Ако нуждата на общината от тях е отпаднала, то най-практичното решение е прозрачната продажба, за да се отпушат инвестициите по съответните места. Вярваме, че цели изоставащи в момента райони могат да се възродят по този начин, като се отворят пространства за споделени офиси, услуги, реновации и всякакъв род бизнес.

Стимулиране на електрическия транспорт

Осигуряване на повече места за оставяне, вземане и зареждане на електрически превозни средства. Това може да доведе до бум в предлагането на нови, конкурентни споделени услуги в сектора.

Подкрепа на микро и малкия бизнес 

Обособяване на повече пешеходни пространства в центъра на столицата и в обособени квартални центрове. Така ще създадем възможности за развитие на хиляди нови дребни бизнеси в областта на ресторантьорството, хотелиерството, услугите, и ще допринесем за облика на София като красив, туристически град, в който туристите да се задържат по-дълго от един уикенд

Активна работа със съседните общини 

Специален фокус върху съвместната работа с общините от Пернишка и София област за създаването на агломерация на бизнеса, знанието и високите технологии. И в момента десетки хиляди са ежедневно пътуващите между столицата и сателитните градчета и селца. Ефективните връзки и взаимодействие между местните власти могат да насърчат процеса. Например София може да предлага на големи инвеститори петна за бизнес в близки общини като Своге, Ботевград, Елин Пелин, Горна Малина, Перник, Божурище, Костинброд. Това може да разшири столицата навън и нашироко, а не нагоре.

Стимулиране на зелен бизнес

Стимулиране на компаниите, притежаващи офис сгради, на търговските вериги и на апартаментните комплекси да изграждат зелени покриви. Те могат да произвеждат енергия, топла вода, храни и т.н., без да отнемат пространства за други дейности.

Нашата програма за управление на отпадъците отваря пазара за зелени технологии. Фирми за рециклиране, които имат технология за преработка на определен тип отпадък, ще могат да поставят свои съдове, като така се намалява такса смет на живущите.

Умни Инвестиции

Вярваме, че подобряването на бизнес климата може да доведе до бум на частните инвестиции във важните за столицата сектори. Все пак подобряването на инфраструктурата ще остане приоритет за общината и през следващите 4 години, като инвестициите в нея, включително и чрез европейски програми, могат да доведат до по-добра среда за хората и бизнеса, така че да мултиплицират ефекта. За нас приоритетните дългосрочни проекти са следните:

 • транспорт – разширяване на обществения електрически транспорт – трамваи и тролеи, сериозно достигане на метрото до кварталите в Северна София; завършване на околовръстното шосе и вътрешни рингове, които да изведат транзитния трафик от центъра на града, оставяйки го за пешеходците;
 • подобряване на инфраструктурата в крайните квартали, решаване на проблема с канализацията в южните райони на София и по-добрата им връзка с центъра;
 • зелени покриви на общинските сгради чрез предоставянето им на инвеститори с електронни конкурси. Общината трябва да даде пример, че зелените покриви могат да носят приходи и да подобрят качеството на средата на обитаване, включително и на администрацията.

Здрави и щастливи граждани

Чрез програми за социална реинтеграция и рехабилитация на зависими граждани ще подкрепим превенцията и намаляването на рисковото поведение сред подрастващите.

Ще работим активно за това услугите за споделен транспорт и споделено настаняване да работят в полза на гражданите и на града.

Ще развием пешеходните зони по начин, който да подпомага развитието на града и да повишава качеството на живот в него.

Здравеопазване и активен начин на живот

 • Модерни и ефективни общински здравни заведения
  • План за общинско здравеопазване
  • ДКЦ – съвременни здравни центрове
 • Активен начин на живот
  • Подобряване на градската инфраструктура
  • Любителски спорт за всички възрасти
  • Достъп до училищната спортна инфраструктура
 • Балансирана и разнообразна училищна храна
  • Ново училищно меню
  • Ограничаване на достъпа до нездравословна храна
  • Електронна система за заплащане

Ние в „Демократична България“ предлагаме общинска програма по здравеопазване, базирана върху модерни и ефективни общински здравни заведения (ДКЦ), стимулиране на активния градски начин на живот и въвеждане на балансирана и разнообразна храна в училищата, разположени на територията на града.

Модерни и ефективни общински здравни заведения

План за общинско здравеопазване

Ще приемем и ще изпълним общ план за подобряване на общинската здравна инфраструктура, съдържащ визията, мерките и финансовата обосновка за цялостна реформа на общинското здравеопазване.

Съвременни здравни центрове

Предлагаме цялостен проект за реформа на Диагностично-консултативните центрове, включващ преосмисляне на функциите и на финансирането им.

Като първа стъпка ще изпълним пилотен проект, който да послужи за изследване на икономическия ефект, както и на ефекта върху качеството на предоставяните от центровете здравни услуги. При констатиран успех, моделът ще се мултиплицира и върху останалите ДКЦ на територията на общината. 

Реформата ще бъде базирана върху изцяло нов финансов модел, като за целта бъде оползотворен досега не напълно използван ресурс – сградният фонд на ДКЦ.

Активен начин на живот

Информационна кампания

Ще бъде изготвена и проведена информационна кампания, убеждаваща гражданите в ползите от активния начин на живот, както и демонстрираща възможностите за активен избор (например при избор за ползване на стълби или на асансьор в дадена сграда)

Подобряване на инфраструктурата, не само спортната

Ще инвестираме в качествени тротоари, които значително увеличават радиуса, в който хората са склонни да не използват транспорт за придвижване, както и ще подобрим уличното осветление, включително в обществени паркове и около публичните спортни съоръжения.

Развитие на любителския спорт за всички възрасти

Ще създадем и ще популяризираме общински спортни клубове с професионални треньори, ориентирани към всички възрасти и особено към рисковите групи, най-податливи към болести от обездвижване, като пенсионерите.

Ще изготвим и ще задействаме програми, по които гражданите да могат да осъществят първоначалния преход от уседнал към активен начин на живот.

Ще създадем екипи от треньори там, където вече е налична спортна инфраструктура и ще обърнем специално внимание на развитието на любителския спорт на територията на общината.

Достъп до съществуващата училищна спортна инфраструктура

Ще направим съществуващата училищна спортна инфраструктура достъпна за всички граждани в извънучебно време, което ще елиминира нуждата от изграждане на допълнителен капацитет по места.

Култура за гражданите

 • Достъпност и децентрализация, развитие на публиките
 • Библиотеките и читалищата – съвременни културни центрове
  • Приобщаване на младите, възрастните, маргинализираните към културния процес в града, включително и в периферните квартали.
  • По-добра интеграция на културните програми и институции в туристическия продукт, предлаган в София.
 • Грижа за културното наследство и естетиката на градската среда
  • Прозрачност и публичност на решенията.
  • Контекстуализация и активна политика в местата на паметта.
  • План и визия за опазване на културното наследство.
 • Подкрепа на качественото изкуство
  • Демонополизиране на изкуството и предоставяне на равноправни възможности за развитие на участниците в него.
  • Реформа на софийското музейно дело и трансформиране на музеите в съвременни институции.
  • Подкрепа на конкурси, фестивали и иновации в областта на изкуството.

Ние от „Демократична България“ сме на мнение, че културата е първостепенно благо за всички софийски граждани и гости на града. Затова сме длъжни да провеждаме разнообразна културна политика, включваща и сериозна грижа за опазването на завещаното ни културното наследство. Само по този начин можем да превърнем София в място с високо качество на живот, в атрактивна културна дестинация, даваща своя принос и за увеличаването на привлекателността на България като дестинация за живот и работа.

В момента са налице сериозни дисбаланси в немалкия общински бюджет за култура. Средствата се изразходват неефективно за подкрепа на нереформирани структури и в огромната си част са предназначени за заплати на персонал, по един непрозрачен инструмент за финансиране, който дава възможност на кмета и на управляващите администратори на общината да концентрират в ръцете си огромна и неконтролируема власт в областта на културната политика.

Налице са дисбаланси и в предлагането и търсенето на културни продукти. В центъра на града са съсредоточени всички значителни културни институции и организации, както и всички важни културни прояви – и въпреки многото приказки, децентрализацията и развитието на публиките в далечните квартали и в периферията си остава нерешена задача.

Културното наследство е обект на непрозрачни действия, на непрекъснати инвеститорски попълзновения, търсещи краткосрочни изгоди, без мисъл за градската среда и непочиващи на дългосрочна визия.

Предлаганата от нас културна политика ще бъде финансирана чрез оптимизация на общинския бюджет за култура, чрез заделяне на 50% от него за прозрачни публични конкурси по изброените направления, които ще бъдат разположени в публично достъпен годишен календар на конкурсите.

Политиката в областта на културата, която предлагаме, се базира на:

 • създаване и спазване на ясни правила и процедури, непозволяващи волунтаризъм и случаен принцип при управлението на културата;
 • реформа и оптимизация на администрацията и персонала на общинските културни институти;
 • дигитализация и публична прозрачност на управлението;
 • ясни медийни кампании за популяризиране и промотиране на новите културни политики.

„Демократична България“ притежава потенциала да създаде работни групи от утвърдени експерти по всяко едно от приоритетните направления.

Достъпност и децентрализация, развитие на публиките

Ние от „Демократична България“ ще работим, за да осигурим достъп до култура, до различно и качествено съдържание, както в центъра на града, така и в периферията му. Ще работим за привличане и развиване на публики както сред жителите на столицата, така и сред туристите и хората от други места в страната.

Библиотеките и читалищата – съвременни културни центрове

Ще реорганизираме и дигитализираме наличните читалища и библиотеки, като ги превърнем в съвременни информационни и културни институции.

Ще преосмислим мястото и ролята на районните културни центрове, като обърнем специално внимание на културната програма на общината и хармонизирането ѝ с културната програма на Националния дворец на културата.

Приобщаване на младите, възрастните и маргинализираните към културния процес в града, включително и в периферните квартали

Ще приобщим младежката и детската публика към културния процес в града чрез конкурси за младежки културни и художествени проекти, чрез работа с учители по литература и художествена култура, чрез културна интеграция на студентските публики в столичния културен живот, чрез създаване на нов културен център в комерсиалното гето на Студентски град, както и чрез целеви програми, насочени към работата с млади учени в областта на изкуствата и културата.

Чрез активна съвместна работа с неправителствени организации в областта на културата ще осъществим и програми за културна интеграция на маргинализираните групи, като осъществим и лятна културна програма със свободен достъп в парковете на София, включително и в Западния и в Северния парк.

Ще разработим програми за работа с възрастни хора и с хора в непривилегировано състояние, като положим специални усилия за развитието им като публики на културния продукт, създаван в София.

По-добра интеграция на културните програми и институции в туристическия продукт, предлаган в София.

Ще разработим и ще изпълним концепция за културната идентичност и културния туризъм в София, предвиждаща системна работа и съвместни програми на Столична община и туристическите агенти и туроператори.

Ще осъществим и множество съвместни културни програми на Столична община както с чуждите културни центрове в Столицата, така и с партньорските градове.

Грижа за културното наследство и за естетиката на градската среда

Ще изготвим пътна карта с включена предвидимост и поредност на действията, които ще предприемем за запазване на културното наследство в града и за извършването на целенасочени действия към подобряване на естетиката на градската среда.

Прозрачност и публичност

Ще организираме прозрачни конкурси за всяка намеса в ключови точки на територията на града, които ще бъдат съпровождани с 3D визуализации, с граждански обсъждания и със социологически изследвания за да получим по-ясна представа на очакванията и желанията на гражданите на София във всеки един отделен случай.

Ще създадем специален електронен и публично достъпен регистър за наличното културно наследство в града, за неговото състояние и правен статус.

Ще въведем ясни и прозрачни процедури при одобряването на културните обекти в публичната среда, както и при планираните промени в градската естетика.

Контекстуализация и активна политика в местата на паметта

Ще провеждаме внимателна политика, посветена на културното наследство, като обърнем специално внимание на местата на паметта и на историческите и политическите символи, разположени в градското пространство.

Ще изготвим специална програма по декомунизацията, включително и на т.нар. дисонантни паметници, като положим усилия за намиране на адекватно решение във всеки един отделен случай.

План и визия за опазване на културното наследство на София

Ще подготвим ясен и публично оповестен план за реставрацията и социализацията на културното наследство в града за десет години напред, както и четиригодишен план за ремонт и поддържане на сградния фонд на културните институти.

Ще окажем специална подкрепа на развитието на реставрацията като наука и изкуство, която играе ключова роля в опазването на културното наследство на столицата, включително и в обектите, които са частна собственост. 

Подкрепа на качественото изкуство

Равни възможности за развитие

Ще подкрепим организациите, създаващи качествено изкуство, като работим в сътрудничество и с външни организации и по този начин ще демонополизираме сектора и ще предоставим шансове за развитие на всички участници в него.

Ще идентифицираме специфично софийските културни организации и институти, които оформят публичната представа за града, като изготвим и изпълним специална и балансирана програма в тяхна подкрепа.

Ще подкрепяме утвърдени и престижни изпълнители и състави в разнообразни жанрове на изпълнителските изкуства.

Ще окажем подкрепа на утвърдени престижни фестивали и културни събития с качествено международно съдържание, които да приобщят София към глобалната сцена, разполагайки я в световния културен календар.

Ще изготвим програми за превод на качествена литература – от чужди езици на български и от български на английски.

Ще създадем актуален регистър на галериите в София и ще идентифицираме и подкрепим тези от тях, които притежават специфично градско значение.

Реформа на софийското музейно дело и трансформиране на музеите в съвременни институции

Ще изготвим и ще осъществим проект за реформа на софийското музейно дело и за превръщането на софийските музеи в съвременни места за атрактивно и интерактивно знание, като предприемем стъпки към интегрирането им в образователния процес.

Подкрепа на конкурси, фестивали и иновации в областта на изкуството

Ще подкрепим утвърдени конкурси за присъждане на литературни, музикални, театрални и изобразителни награди.

Ще изготвим и ще реализираме културни програми, подкрепящи формите на гражданско участие, европейската идентичност на България и социалната ангажираност.

Ще подкрепим иновациите, художествените експерименти, нетрадиционните форми и съвременното изкуство в София.

Подкрепа за доброволчеството

Доброволчеството в България все още няма правен статут

Отчитайки важността на тази дейност, ние от „Демократична България“ имаме намерение чрез широко обсъждане да създадем общинска стратегия за насърчаване на доброволчеството.

Смятаме, че доброволчеството има огромна роля за развитието на града, затова предлагаме, докато бъде прието необходимото законодателство, да създадем благоприятни условия за развитие на тази дейност:

 • да приемем Статут за доброволчеството на територията на Столична община;
 • да създадем Регистър на доброволците, който да отразява знанията и уменията, придобивани при доброволческите обучения и включвания и те да бъдат отразявани и в дигиталната идентификация на гражданите.

Доброволческата дейност трябва да се извършва при здравословни и безопасни условия. Основни задължения на Столичния доброволчески център ще бъдат:

 • контрол на условията на труд;
 • защита на личните данни;
 • застраховане и възстановяване на направените във връзка с труда разходи;
 • организиране на доброволчески обучения;
 • вписване на придобитите умения като правоспособност в дигиталната идентификация;
 • поддържане на актуална база данни на доброволци;
 • партниране между различни иницииращи организации, които отговарят за наемането на доброволци за своите проекти.

Ще поддържаме Регистър на доброволческите инициативи

Ще обвържем доброволчеството със стратегията за заетост на Столична община и със стратегията за заетост на ЕС. Европейската комисия вече работи по документ за валидирането на неформалното и самостоятелно учене, който да отчита и доброволческия аспект.

Уменията, натрупани чрез доброволческа дейност, невинаги са достатъчно признати или подобаващо оценени. На практика натрупаните благодарение на доброволческа дейност професионален опит и умения могат да бъдат посочени в документите „Europass“ и ще бъдат включени в бъдещия „Европейски паспорт на уменията“. „Демократична България“ се ангажира да повиши осведомеността сред гражданите и заинтересованите страни относно различните програми за финансиране, които могат да бъдат използвани от доброволците и за доброволчески дейности.

Галерия

Видеа

Георги Илиев във "Въпросите" по ТВ1 за разцеплението на десния вот

Георги Илиев във "Въпросите" по ТВ1 за разцеплението на десния вот

Георги Илиев пред "Здравей България" по Нова: Квартал в София излиза на протест заради ограничен достъп до читалище

Георги Илиев пред "Здравей България" по Нова: Квартал в София излиза на протест заради ограничен достъп до читалище

Трайчо Трайков пред bTV Новините

Трайчо Трайков пред bTV Новините

Грети Стефанова в "Денят на живо" по Nova News

Грети Стефанова в "Денят на живо" по Nova News

Трайчо Трайков в "Лице в лице" по bTV

Трайчо Трайков в "Лице в лице" по bTV

Трайчо Трайков в "Денят започва" по БНТ

Трайчо Трайков в "Денят започва" по БНТ

Марта Георгиева за "Актуално": "Най-големият защитник на МОЧА са Фандъкова и мнозинството в СОС"

Марта Георгиева за "Актуално": "Най-големият защитник на МОЧА са Фандъкова и мнозинството в СОС"

Димитър Божилов в "Радиокафе" по БНР

Димитър Божилов в "Радиокафе" по БНР

Трайчо Трайков пред БНР за нелоялни търговски практики при професионалните домоуправители

Трайчо Трайков пред БНР за нелоялни търговски практики при професионалните домоуправители

Константин Павлов в “България на живо”: “Кой трябва да реши бъдещето на РУМ Черни връх? ”

Константин Павлов в “България на живо”: “Кой трябва да реши бъдещето на РУМ Черни връх? ”

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK