Финанси

 • По-добра събираемост на местните данъци и такси
  • Активен подход при просрочените вземания
  • Електронно управление
  • Прозрачни финанси
 • Оптимизация на общинските дружества и на Столичния инспекторат
  • Икономическа ефективност на общинските дружества
  • Реформа на Столичен инспекторат

Ние в „Демократична България“ смятаме, че финансите на Столична община в момента се управляват неефективно. Налице са големи несъбрани вземания от общинските данъци и такси. Общинските дружества имат пренебрежимо малък принос за общинския бюджет и работят непрозрачно. 

Недостатъчно се използват възможностите на съвременните технологии – както за анализ на финансовото състояние и паричните потоци на общината, така и за осигуряване на необходимата прозрачност за ефективно участие на гражданите в управлението.

Ние смятаме, че има възможност ставките на някои данъци – като данъка върху придобиване на имоти – могат да бъдат намалени, за сметка на подобряването на събираемостта. Това ще се постигне чрез свързване на системите между ведомствата и електронизацията, така че общинската администрация да има навременна и точна информация за длъжниците. Неплащането на местни данъци е масова практика, както от физически, така и от юридически лица. Вярваме, че по-добрата събираемост ще отвори възможности за по-добри услуги за гражданите и за намаляване на ставките, а също така и ще гарантира справедливост.

Данъчната информационна система в СО не позволява лесен и бърз анализ на вземанията, включително и на отписаните по давност.

Ние вярваме, че съществуват значителни резерви за повишаването на приходите и оптимизирането на разходите на общината, които се намират във въвеждането на ефективно електронно управление, в оптимизацията на процеса по събиране на местни данъци и такси, в по-добрата работа на общинските дружества и на Столичен инспекторат, в обществените поръчки и др.

Смятаме, че прозрачността на общинските финанси в момента е недостатъчна и затова предлагаме радикалното ѝ подобряване с помощта на съвременните комуникационни и информационни технологии.

По-добра събираемост на приходите от местни данъци и такси

Активен подход при събиране на просрочени вземания 

Ще създадем специален център в рамките на дирекция „Ревизии и събиране на вземания“, който да отговаря за просрочените вземания. Ще създадем процедури за работа с длъжниците, включително и с напомняне по телефона след изтичане на определен срок, с повторни предупреждения при неплащане, както и с нотариални покани за плащане и със завеждане на изпълнителни дела срещу по-големите длъжници.

Електронно управление

Ще доразвием информационната система, обслужваща събирането на местните данъци и такси, така че да позволява по-добро управление и по-добра отчетност, която ще генерира необходимите за управлението и отчетността справки и отчети. 

Ще използваме средствата на съвременните информационни технологии, за да въведем необходимата прозрачност в общинските финанси – в приходите, във вземанията, в работата на общинските дружества, в договорите за тротоарно право и др. (Виж част:”София  дигитална столица”)

Прозрачни финанси

Ще публикуваме периодични отчети за размера и за разпределението на просрочените вземания по размер, срок и по други показатели. 

Оптимизация на общинските дружества и на Столичния инспекторат

Основен проблем пред редица големи общински дружества е, че се държат като монополисти, каквито всъщност не са. Конкуренти на “Топлофикация” ЕАД са електроразпределителни компании, фирми за продажба на дърва за огрев, пелети и т.н. Конкуренти на компаниите от обществения транспорт са маршрутки, таксита, споделените услуги, включително и личните автомобили. Ние вярваме в екологичността и бъдещето на централното отопление и превоза с метро, трамваи, тролейбуси или автобуси. Но те трябва да развиват дейността си в съответствие с изискванията на 21 век и съобразявайки се с конкурентната среда. Което означава да предлагат на клиентите си приемливи цени и високо качество на предлаганите услуги. 

Подобреното управление на софийските компании ще осигури по-добри финансови резултати, повече клиенти и съответно – повече приходи от дивиденти за бюджета на Столична община. Ще позволи и намаление на задълженията им, които вече са далеч над 1 млрд. лева, като някои от тях (“Топлофикация” например) са в състояние на технически фалит и оставени на милостта на кредиторите си. Предложенията ни в тази връзка са:

Публичност на финансовите отчети

Финансовите отчети на всички общински дружества за всяко тримесечие ще бъдат публикувани на предварително оповестено място в рамките на един месец след приключване на съответния период. Това ще даде възможност за по-голям обществен контрол върху управлението им. 

Повишаване на приходите от общинските дружества. 

Ще подобрим управлението на общинските дружества, като прекратим практиката директорите им да се назначават “временно” на основата на тайни договорки до провеждане на конкурси, които се бавят с години. Ще обявим истински публични конкурси за назначаването на всички членове на директорски бордове, а за дружествата със сериозно влошени финансови показатели ще извършим независим цялостен одит на дейността им. Ще извършваме реален контрол върху управлението и резултатите на всички общински дружества.

Реформа на Столичен инспекторат

Ще преразгледаме политиката за налаганите от инспектората глоби по различни видове нарушения и ще повишим събираемостта им. 

Ще предприемем пакет от мерки, гарантиращ реалното санкциониране на извършваните нарушения като замърсяване от страна на строителните дружества, паркиране в зелени площи, нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и др.

Прозрачни сделки

Оповестяване на всички сделки на стойност над 5 хиляди лева в специален регистър, отнасящ се за общинските компании. Те трябва да се декларират в срок от 5 работни дни след сключването им. Тогава неизгодни договори с „бизнесмени“, заставащи на изхода на общинските дружества, ще станат много бързо обществено нетърпими.

Директор връзки с обществеността 

Назначаване на директор за връзки с обществеността за всички големи общински компании. Той трябва да бъде длъжен да отговаря на въпроси, свързани с текущата им дейност.

Общински компании на фондовата борса

Листване на фондовата борса на до 20% от някои общински компании с цел осигуряването на по-добра прозрачност на управлението им, както и на свеж ресурс за инвестиции. Листването на „Софийски имоти“ ЕАД ще бъде важна крачка за прекратяване на имиджа на компанията на черна дупка, в която не се знае какво се случва. Осветяването на дейността на тази и други компании ще осигури нов поток от дивиденти и към столичния бюджет. Контролът на дейността им от страна на частни инвеститори ще означава ново ниво на надзор. Не само от общинския съвет и кмета, които засега не са доказали, че могат да се справят успешно с тази задача.

Чиста енергетиката за София

Създаване и започване реализацията на енергийна стратегия на София, насочена към предоставянето на чиста, безопасна, физически и финансово достъпна енергия за жителите и гостите на София. Насърчаване на „зелената „енергетика“ в общинския и частния сектор, вкл. енергийна ефективност, строителството на пасивни сгради и сгради с положителен енергиен баланс, масирано навлизане на ВЕИ в сградния сектор и др. Пълен одит на „Топлофикация София“ ЕАД и вземане на решение за съдбата на дружеството в светлината на предлаганата енергийна стратегия.

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK