Култура за гражданите

 • Достъпност и децентрализация, развитие на публиките
 • Библиотеките и читалищата – съвременни културни центрове
  • Приобщаване на младите, възрастните, маргинализираните към културния процес в града, включително и в периферните квартали.
  • По-добра интеграция на културните програми и институции в туристическия продукт, предлаган в София.
 • Грижа за културното наследство и естетиката на градската среда
  • Прозрачност и публичност на решенията.
  • Контекстуализация и активна политика в местата на паметта.
  • План и визия за опазване на културното наследство.
 • Подкрепа на качественото изкуство
  • Демонополизиране на изкуството и предоставяне на равноправни възможности за развитие на участниците в него.
  • Реформа на софийското музейно дело и трансформиране на музеите в съвременни институции.
  • Подкрепа на конкурси, фестивали и иновации в областта на изкуството.

Ние от „Демократична България“ сме на мнение, че културата е първостепенно благо за всички софийски граждани и гости на града. Затова сме длъжни да провеждаме разнообразна културна политика, включваща и сериозна грижа за опазването на завещаното ни културното наследство. Само по този начин можем да превърнем София в място с високо качество на живот, в атрактивна културна дестинация, даваща своя принос и за увеличаването на привлекателността на България като дестинация за живот и работа.

В момента са налице сериозни дисбаланси в немалкия общински бюджет за култура. Средствата се изразходват неефективно за подкрепа на нереформирани структури и в огромната си част са предназначени за заплати на персонал, по един непрозрачен инструмент за финансиране, който дава възможност на кмета и на управляващите администратори на общината да концентрират в ръцете си огромна и неконтролируема власт в областта на културната политика.

Налице са дисбаланси и в предлагането и търсенето на културни продукти. В центъра на града са съсредоточени всички значителни културни институции и организации, както и всички важни културни прояви – и въпреки многото приказки, децентрализацията и развитието на публиките в далечните квартали и в периферията си остава нерешена задача.

Културното наследство е обект на непрозрачни действия, на непрекъснати инвеститорски попълзновения, търсещи краткосрочни изгоди, без мисъл за градската среда и непочиващи на дългосрочна визия.

Предлаганата от нас културна политика ще бъде финансирана чрез оптимизация на общинския бюджет за култура, чрез заделяне на 50% от него за прозрачни публични конкурси по изброените направления, които ще бъдат разположени в публично достъпен годишен календар на конкурсите.

Политиката в областта на културата, която предлагаме, се базира на:

 • създаване и спазване на ясни правила и процедури, непозволяващи волунтаризъм и случаен принцип при управлението на културата;
 • реформа и оптимизация на администрацията и персонала на общинските културни институти;
 • дигитализация и публична прозрачност на управлението;
 • ясни медийни кампании за популяризиране и промотиране на новите културни политики.

„Демократична България“ притежава потенциала да създаде работни групи от утвърдени експерти по всяко едно от приоритетните направления.

Достъпност и децентрализация, развитие на публиките

Ние от „Демократична България“ ще работим, за да осигурим достъп до култура, до различно и качествено съдържание, както в центъра на града, така и в периферията му. Ще работим за привличане и развиване на публики както сред жителите на столицата, така и сред туристите и хората от други места в страната.

Библиотеките и читалищата – съвременни културни центрове

Ще реорганизираме и дигитализираме наличните читалища и библиотеки, като ги превърнем в съвременни информационни и културни институции.

Ще преосмислим мястото и ролята на районните културни центрове, като обърнем специално внимание на културната програма на общината и хармонизирането ѝ с културната програма на Националния дворец на културата.

Приобщаване на младите, възрастните и маргинализираните към културния процес в града, включително и в периферните квартали

Ще приобщим младежката и детската публика към културния процес в града чрез конкурси за младежки културни и художествени проекти, чрез работа с учители по литература и художествена култура, чрез културна интеграция на студентските публики в столичния културен живот, чрез създаване на нов културен център в комерсиалното гето на Студентски град, както и чрез целеви програми, насочени към работата с млади учени в областта на изкуствата и културата.

Чрез активна съвместна работа с неправителствени организации в областта на културата ще осъществим и програми за културна интеграция на маргинализираните групи, като осъществим и лятна културна програма със свободен достъп в парковете на София, включително и в Западния и в Северния парк.

Ще разработим програми за работа с възрастни хора и с хора в непривилегировано състояние, като положим специални усилия за развитието им като публики на културния продукт, създаван в София.

По-добра интеграция на културните програми и институции в туристическия продукт, предлаган в София.

Ще разработим и ще изпълним концепция за културната идентичност и културния туризъм в София, предвиждаща системна работа и съвместни програми на Столична община и туристическите агенти и туроператори.

Ще осъществим и множество съвместни културни програми на Столична община  както с чуждите културни центрове в Столицата, така и с партньорските градове.

Грижа за културното наследство и за естетиката на градската среда

Ще изготвим пътна карта с включена предвидимост и поредност на действията, които ще предприемем за запазване на културното наследство в града и за извършването на целенасочени действия към подобряване на естетиката на градската среда.

Прозрачност и публичност

Ще организираме прозрачни конкурси за всяка намеса в ключови точки на територията на града, които ще бъдат съпровождани с 3D визуализации, с граждански обсъждания и със социологически изследвания за да получим по-ясна представа на очакванията и желанията на гражданите на София във всеки един отделен случай.

Ще създадем специален електронен и публично достъпен регистър за наличното културно наследство в града, за неговото състояние и правен статус.

Ще въведем ясни и прозрачни процедури при одобряването на културните обекти в публичната среда, както и при планираните промени в градската естетика.

Контекстуализация и активна политика в местата на паметта

Ще провеждаме внимателна политика, посветена на културното наследство, като обърнем специално внимание на местата на паметта и на историческите и политическите символи, разположени в градското пространство.

Ще изготвим специална програма по декомунизацията, включително и на т.нар. дисонантни паметници, като положим усилия за намиране на адекватно решение във всеки един отделен случай.

План и визия за опазване на културното наследство на София

Ще подготвим ясен и публично оповестен план за реставрацията и социализацията на културното наследство в града за десет години напред, както и четиригодишен план за ремонт и поддържане на сградния фонд на културните институти.

Ще окажем специална подкрепа на развитието на реставрацията като наука и изкуство, която играе ключова роля в опазването на културното наследство на столицата, включително и в обектите, които са частна собственост. 

Подкрепа на качественото изкуство

Равни възможности за развитие

Ще подкрепим организациите, създаващи качествено изкуство, като работим в сътрудничество и с външни организации и по този начин ще демонополизираме сектора и ще предоставим шансове за развитие на всички участници в него.

Ще идентифицираме специфично софийските културни организации и институти, които оформят публичната представа за града, като изготвим и изпълним специална и балансирана програма в тяхна подкрепа.

Ще подкрепяме утвърдени и престижни изпълнители и състави в разнообразни жанрове на изпълнителските изкуства.

Ще окажем подкрепа на утвърдени престижни фестивали и културни събития с качествено международно съдържание, които да приобщят София към глобалната сцена, разполагайки я в световния културен календар.

Ще изготвим програми за превод на качествена литература – от чужди езици на български и от български на английски.

Ще създадем актуален регистър на галериите в София и ще идентифицираме и подкрепим тези от тях, които притежават специфично градско значение.

Реформа на софийското музейно дело и трансформиране на музеите в съвременни институции

Ще изготвим и ще осъществим проект за реформа на софийското музейно дело и за превръщането на софийските музеи в съвременни места за атрактивно и интерактивно знание, като предприемем стъпки към интегрирането им в образователния процес.

Подкрепа на конкурси, фестивали и иновации в областта на изкуството

Ще подкрепим утвърдени конкурси за присъждане на литературни, музикални, театрални и изобразителни награди.

Ще изготвим и ще реализираме културни програми, подкрепящи формите на гражданско участие, европейската идентичност на България и социалната ангажираност.

Ще подкрепим иновациите, художествените експерименти, нетрадиционните форми и съвременното изкуство в София.

Подкрепа за доброволчеството

Доброволчеството в България все още няма правен статут

Отчитайки важността на тази дейност, ние от „Демократична България“ имаме намерение чрез широко обсъждане да създадем общинска стратегия за насърчаване на доброволчеството.

Смятаме, че доброволчеството има огромна роля за развитието на града, затова предлагаме, докато бъде прието необходимото законодателство, да създадем благоприятни условия за развитие на тази дейност:

 • да приемем Статут за доброволчеството на територията на Столична община;
 • да създадем Регистър на доброволците, който да отразява знанията и уменията, придобивани при доброволческите обучения и включвания и те да бъдат отразявани и в дигиталната идентификация на гражданите.

Доброволческата дейност трябва да се извършва при здравословни и безопасни условия. Основни задължения на Столичния доброволчески център ще бъдат:

 • контрол на условията на труд;
 • защита на личните данни;
 • застраховане и възстановяване на направените във връзка с труда разходи;
 • организиране на доброволчески обучения;
 • вписване на придобитите умения като правоспособност в дигиталната идентификация;
 • поддържане на актуална база данни на доброволци;
 • партниране между различни иницииращи организации, които отговарят за наемането на доброволци за своите проекти.

Ще поддържаме Регистър на доброволческите инициативи

Ще обвържем доброволчеството със стратегията за заетост на столична община и със стратегията за заетост на ЕС. Европейската комисия вече работи по документ за валидирането на неформалното и самостоятелно учене, който да отчита и доброволческия аспект.

Уменията, натрупани чрез доброволческа дейност, невинаги са достатъчно признати или подобаващо оценени. На практика натрупаните благодарение на доброволческа дейност професионален опит и умения могат да бъдат посочени в документите „Europass“[1] и ще бъдат включени в бъдещия „Европейски паспорт на уменията“.  „Демократична България“ се ангажира да повиши осведомеността сред гражданите и заинтересованите страни относно различните програми за финансиране, които могат да бъдат използвани от доброволците и за доброволчески дейности. Това ще гарантира, че възможностите за финансиране на доброволческия сектор се използват в пълна степен.

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK