Управление

Децентрализация и участие на гражданите

Финансова децентрализация

Ще осъществим финансова децентрализация, като определим дял от приходите от данък недвижими имоти и данък МПС (между 10 и 20% или между 20 и 40 млн. лв.), който безусловно да се разпределя към районите, на основата на постъпленията от всеки район. 

Ще създадем механизъм, по който районните кметове, заедно с местните жители, да решават за какви проекти да бъдат изразходвани тези средства. 

Механизмът ще включва и въвеждане на широка публичност на обществените обсъждания, на които предлаганите проекти ще бъдат представяни.

Прозрачност на големите капиталови разходи

Ще представяме всички предвиждани големи капиталови разходи на общината пред обществеността. Предвиждаме провеждането на обществени обсъждания и социологически проучвания, които да отчитат приоритетните за гражданите проекти.

Прозрачно бюджетиране с участие на гражданите

Ще променим радикално процеса на приемането на бюджета на Столична община, като представим много по-рано основните му параметри и като го подложим на обществени обсъждания – първо по райони, а впоследствие и на общинско ниво. 

Ще обобщим в доклад постъпилите предложения за корекции в бюджета с аргументи защо се приемат или отхвърлят предложенията за промяна. Докладът ще бъде публикуван заедно с бюджета, който ще представим за гласуване от общинските съветници.

Анализ на възложените обществени поръчки 

Ще анализираме проведените конкурси и сключените договори по вече възложените обществени поръчки, така че да предвидим при необходимост промяна в клаузите за неустойки в бъдещи договори по обществени поръчки, които да гарантират реалното санкциониране на пропуски и на закъснения по сключваните нови договори. Ще публикуваме документите, на основата на които се определят прогнозните стойности на поръчките. Ще прекратим практиката на възлагане на обществени поръчки за инженеринг и ще разделим проектирането от строителството. Ще въведем реален контрол върху изпълнението на сключените договори, който да осигури ефикасното разходване на публичните средства и получаването на търсените резултати при изпълнението на възложените дейности. Ще увеличим поеманите финансови гаранции от страна на изпълнителите. Ще заложим условия за прекратяване на договорите на всеки етап от изпълнението, когато има констатирани сериозни разминавания в качеството и сроковете по отделните дейности, което да даде възможност за законосъобразно отстраняване на некоректните изпълнители при следващи обществени поръчки.

Публичен регистър за всички разходи на стойност над 5 хиляди лева. 

Ще разширим електронната система за обществени поръчки на Столична община със структурирана информация за всяко извършено плащане, вкл. вида и размера на извършената услуга. Ще задължим всички търговски дружества със 100% общинско участие и общинските предприятия да използват същата електронна система. Това ще осигури повече прозрачност и ще е средство за намаляване на злоупотребите с общинския бюджет. 

Ще създадем и нов регистър, който да обединява данни за всички разходи на общината, общинските предприятия и търговски дружества и да включва данни за получателя на плащането, вида и обема на извършената услуга, както и сумата на извършения разход. Това ще осигури повече прозрачност и ще намали злоупотребите с общинския бюджет.

Публичен регистър за сключените договори за ползване на пазари, тротоари и други

Ще създадем публичен регистър на сключените договори за предоставяне на правото на ползване на пазари, тържища, тротоари и др., който да направи възможен реалния контрол, включително от граждани и неправителствени организации върху ползваните общински имоти. Ще извършим анализ на размера на таксите и при необходимост ще го актуализираме.

Реформа на администрацията

Работата на администрацията засяга всички граждани на столицата, както и постоянно пребиваващите в нея чужди граждани и граждани от други населени места. Ние вярваме, че доброто и навременно информиране на гражданите за действията и плановете на общината е от съществено значение за правилното развитие на града със зачитане на интересите на всички засегнати. 

Затова нашите цели са за:

  • модерна, малка и ефективна администрация;
  • прозрачна община;
  • община, отворена към гражданите.

Мерките за постигането им са описани детайлно в темата „София – дигитална столица“ 

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK