София - дигитална столица

Община, отворена за диалог

Община, отворена за диалог

В момента, в голяма част от случаите, проектите за решения на Софийска община, които изискват обществени обсъждания, не се обявяват широко, а самите обсъждания се провеждат в неудобно за гражданите време. При обсъжданията често не достига време за сериозно обсъждане, а направените от гражданите препоръки често въобще не се вземат предвид от администрацията и от СОС.

Затова предлагаме радикална промяна в политиката на публичност на Столична община:

  • Ще преработим сайта на Столична община, като обособим специално място за показване на предстоящите обсъждания с разделянето им по категории, а не както е в момента
  • Ще търсим активно публичност в регионалните медии – вестници, радио и телевизия и интернет медии за обявяване на предстоящите обсъждания по важни обществени въпроси
  • При въпроси, засягащи целия град и предизвикващи сериозен обществен интерес, ще организираме първо обсъждания по райони, а след това и на ниво голяма община.
  • Ще насрочваме обсъжданията в извънработно време, така че да бъдат достъпни за всеки, който би желал да присъства.
  • Ще провеждаме обсъжданията при стриктно спазване на реда, включително с водене на протокол, видеозапис и видео стрийминг в реално време.
  • Достатъчно рано преди самото обсъждане ще публикуваме всички свързани с обсъжданията документи, за да могат гражданите да се запознаят с плановете на общината.

Предлаганите от нас промени не изискват инвестирането на допълнителен ресурс, а само политическа воля и по-добра организация в общинската администрация.

Програма по сектори