София – чиста и зелена столица

Програма за управление на София на „Демократична България“ - Чиста и зелена столица

Наше право е да дишаме чист въздух и да живеем в чиста градска среда, да имаме достъп до природните богатства на града ни – минералните води и заобикалящите ни Витоша, Люлин, Плана, Лозенска и Стара планина. София трябва да се развива в хармония с природата и да предоставя възможност за личностно, здравословно духовно и физическо развитие на всеки свой жител.

Приоритети:

 1. Чист  въздух;
 2. Чисти улици;
 3. Зелени пространства.

Чист въздух

Чистотата на атмосферния въздух е един от факторите, който влияе най-силно на човешкото здраве и качеството на живот. Световната практика показва, че чист въздух в големите градове има там, където отоплението се базира основно на топлофикация, газ или електричество, има отлично развит обществен транспорт, а автомобилният парк се обновява бързо. Важен фактор са и географските дадености. София е разположена в котловина и това предразполага към задържане на въздушните маси над града, което утежнява проблема с мръсния въздух, особено в студените месеци на годината.

Водени сме от разбирането, че политиката в областта на качеството на атмосферния въздух изисква цялостен подход и междусекторна интеграция, както и решаването на тежки социални проблеми и взаимен ангажимент на всички граждани.

Мерките, предлагани от нас за повишаване на чистотата на въздуха, са насочени към всички източници на замърсяване. Ефектът им е в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Тези от тях, които са в правомощията на Общината, ще бъдат предприети незабавно, като ще се използва и всяка възможност за включване в национални програми със съответстващ на столицата дял.

Ще ограничим максимално отоплението с твърдо гориво и поощрим използването на форми на отопление с много по-нисък отпечатък върху околната среда, като:

 • Приложим ефективно забраната за изгаряне за отопление на какъвто и да е вид отпадъци;
 • Забраним използването за отопление на мокри дърва и поетапно ограничим, и в крайна сметка преустановим използването на въглища за отопление;
 • Въведем строги стандарти за видовете разрешени горива и създадем складове за горива с гарантирано качество, например съвместно с Югозападното държавно предприятие за сухи дърва за огрев;
 • Въведем и постепенно разширяваме зони с ограничено или забранено използване на твърдо гориво, като започнем от компактния град и кварталите за комплексно застрояване, там където има достъп до топлофикация и други разумни алтернативи. Приоритетно ще превърнем териториите около училищата в нискоемисионни зони;
 • Ефективно приложим програми за стимулиране на подмяната на отоплителните уреди на домакинствата и за инсталиране на филтри на комините на всички заведения за хранене и обществени сгради, които използват твърдо гориво, и за постепенното преминаване на обществените сгради към друг тип отопление;
 • Пренасочим енергийните помощи към алтернативи на отоплението с твърди горива;
 • Въведем задължителни стандарти при изграждането на инсталации за отопление в нови жилищни сгради, както и при реконструкция на стари, например при саниране;
 • Пристъпим незабавно към спасяване и развитие на „Топлофикация София“ ЕАД – пълен одит на дружеството и концесиониране след конкурс със стратегически международен партньор с доказан опит в управлението на подобни активи и ангажимент за инвестиции в подобряване на услугата, разширяване на мрежата и използване на геотермална енергия и алтернативни горива;
 • Проведем ускорена газификация – премахване на бюрократичните бариери и осигуряване на стимули като създаване на локални програми;
 • Създадем стимули за широко използване на децентрализирани системи за отопление с ВЕИ;
 • Стимулираме използването на геотермална енергия за отопление. Ще реализираме пилотен проект в термоминералното находище Казичене-Равно поле, което се намира на 5 км от площадката на ТЕЦ София Изток.

Радикална промяна на мобилността в София и мерки като развитие на мрежата, честотата и удобството на обществения транспорт и продължаване на електрифицирането му, ускорено развитие на велосипедната и пешеходна инфраструктура и микромобилността, промени в достъпа на автомобили до центъра на града, забрана за движение в града на определени категории превозни средства, въвеждане на ефективни стимули за употреба на електромобили и хибридни автомобили, също ще имат значителен ефект за повишаване на качеството на въздуха в столицата. (Тях ще разгледаме подробно в раздел „София – мобилна столица“.)

Строителството и мръсните превозни средства са отговорни за немалък дял от замърсяването на въздуха и високото количество на фини прахови частици в него, затова ще предприемем мерки, като:

 • Контрол на строителните площадки и чистотата на превозните средства, които ги обслужват;
 • Пълна забрана и недопускане паркирането на автомобили върху тревни площи;
 • Контрол на чистотата на превозните средства, влизащи в града.
 • Преминаване към машинно миене и целогодишно поддържане на улиците, не само на големите булеварди и улици, предимно в центъра на града, но и на основните артерии в останалите столични квартали.

От особено значение е и информираността на гражданите за реалното състояние на въздуха, тенденциите, опасностите за здравето и възможните решения. Затова предвиждаме интеграция и анализ с най-съвременни информационни продукти на бързо нарастващото количество информация за качеството на въздуха, предоставяна от различни източници, като Агенцията по околна среда, общинска система за мониторинг на въздуха и гражданската система за наблюдение на въздуха airBG.info. В процеса ще бъдат ангажирани експерти от различни области, вкл. от здравните заведения и образователните институции в столицата. Ще гарантираме пълен достъп до информацията и при необходимост своевременно ще информираме обществеността чрез адекватните медийни канали.

Модерно управление на отпадъците

Ние в „Демократична България“ смятаме, че изграждането в София на нова и съвременна система за сметосъбиране, съобразена с принципите на кръговата икономика и възприетата в ЕС йерархия за управление на отпадъците, ще донесе както икономически ползи, така и ползи за околната среда, които от своя страна ще доведат до повишаване на качеството на живот в града.  Така ще можем да постигнем приетите от Европейския парламент амбициозни цели за рециклиране на общинската смет (от домакинства и предприятия) – 55% до 2025 г, 60% до 2030 г. и 65% до 2035 г.

Ще извършим радикална реформа в разделното събиране на отпадъците и ще въведем нова система на сметосъбиране, като съобразим промените във всеки градски район с преобладаващия тип строителство, с наличните пространства за разполагане на контейнери и с гъстотата на населението, с което значително ще намалим това перо в общинския бюджет.

Ще работим с всички заинтересовани страни и преди всичко с фирмите за оползотворяване на отпадъци от опаковки, създадени с въвеждане в законодателството на принципа "разширена отговорност на производителя".  Ще осигурим поемане от тяхна страна на по-голяма част от отговорностите и разходите по създаване и функциониране на системата. 

Ще въведем промените поетапно, с цел избягване на нежелани социални ефекти и при пълна прозрачност при изграждането и при финансирането на системата, особено при избирането и работата с доставчици и подизпълнители на различни дейности.

Ще упражняваме строг контрол при изпълнението на предвидените в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община правила и ще налагаме предвидените санкции при установяване на нарушения.

Новата система на сметосъбиране ще бъде съобразена със следните принципи:

 • Разделно събиране при източника – недопускане на смесването на рециклируемите с биоразградимите и другите отпадъци, за да бъде повишено рязко количеството и качеството на разделно събраните за рециклиране на отпадъци и съответно максимално намалено количеството депонирани отпадъци;
 • Премахване на анонимността – поетапно премахване на общите улични контейнери и преминаване към индивидуални съдове за смет, зачислени на всяко домакинство, на всяка етажна собственост, на всеки търговски или друг обособен обект или юридическо лице;
 • „Замърсителят плаща“ – ефективно въвеждане на принципа на определяне на такса „битови отпадъци“ за всяко домакинство и за всяко юридическо лице на базата на количеството реално изхвърлени отпадъци, без тези, които са отделени за рециклиране и компостиране.

Системата на сметосъбиране, която ще изградим, включва следните елементи:

„Острови“

Ще приложим този модел в зони с високоетажни сгради (с 5 и повече етажа), които в момента обхващат две трети от населението на града. 

Ще поставим отделни контейнери за биоотпадъци, стъкло, хартия и картон, пластмаса и метал, като ще предвидим отделно място за електронни отпадъци и за ненужни предмети в обособен „остров“, до който да имат достъп само живущите в съответния вход или блок. 

Контейнерите за биоотпадъци и остатъци ще бъдат собственост и ще се обслужват от общината чрез фирми-подизпълнители, а останалите типове контейнери ще се притежават от  фирми за оползотворяване на отпадъци и ще се обслужват от тях за тяхна сметка. 

Такса „битови отпадъци“ ще бъде заплащана от домакинствата на база осреднени за входа или блока стойности на количеството, изхвърлено в контейнерите за остатъци.

„От врата на врата“

Ще приложим модела в зони с нискоетажни сгради (от 1 до 4 етажа) и при търговски обекти, хотели, заведения, учреждения и образователни институции. 

Ще предоставим на домакинствата и съответните обекти индивидуални контейнери за биоотпадъци, пластмаса и метал, хартия и картон и за остатъци. Стъклените отпадъци ще бъдат събирани в общ за определен брой домакинства контейнер, поставен на общински терен.  Контейнерите за биоразградими отпадъци и остатъци ще бъдат ангажимент на общината, останалите типове контейнери – на фирмите за оползотворяване. 

Такса „битови отпадъци“ се заплаща на база на количеството, изхвърлено в контейнерите за остатъци.

„Чували“

Ще приложим модела в гъстонаселените централни части на града, където не е налично необходимото пространство за разполагане на контейнери. Подземните контейнери, също подходящи за тази градска част, са твърде скъпо и неефективно решение.

В определените за целта дни, домакинствата ще изнасят за събиране разделените отпадъци в предварително закупени специални чували, чрез цената на които ще заплащат дължимата такса смет.

Стационарни и мобилни пунктове

Ще създадем стационарни и мобилни пунктове за събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, стари автомобилни гуми, отработени масла и опасни битови отпадъци (живачни термометри, бои, химикали и лекарства с изтекъл срок на годност и др.). 

За пълноценно функциониране на нововъведената система на сметосъбиране ще:

 • Създадем звено „Зелена полиция“ в рамките на Столичния инспекторат със съответните пълномощия да налага предвидените в наредбата санкции.
 • Провеждаме информационно-образователни кампании за смисъла и ползите от новата система за сметосъбиране, новия начин на формиране на такса смет, както и предвидените санкции при нарушаване на правилата.
 • Ограничим използването на средствата, събрани от таксата за битови отпадъци само и единствено до дейностите, посочени в чл. 62 и 66 от ЗМДТ –  за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в съответните съоръжения и инсталации, както и за поддържане на чистотата на територията на общината.
 • Приложим реално предвиденото в ЗУТ изнасяне на дейностите, свързани с приемането и обработването на вторични суровини, на площадки на практика извън града.

Незабавно ще прекратим проекта „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF“.  Изгарянето на гориво от битови отпадъци (RDF) в ТЕЦ „София“ е финансово неизгодно и е заплаха за здравето на софиянци с допълнителното замърсяване на въздуха в града. Отказът от заем от ЕИБ за реализиране на проекта в размер на 130 млн. лева ще облекчи и без това затрудненото финансово състояние на „Топлофикация София“ ЕАД и в крайна сметка ще спести на данакоплатците в града необходимостта да го връщат.

Витоша и другите планини около града – зеленото богатство на София

Витоша, наред с Люлин, Плана, Лозенска и Стара планина, дава възможност софиянци да разполагат с бърз достъп до истинска дива природа. Това богатство трябва да бъде опазвано чрез методите на устройственото планиране.  Ще подкрепим инвестициите в зелена инфраструктура и свързаността между отделните природни територии и при актуализацията на ОУП ще настояваме за отпадане на предвиждането на застроявания, които да прекъсват връзките между тях.

Рязко ще възстановим и подобрим достъпността до планината чрез мерки, като:

 • Подновяване на въжения транспорт на Витоша и всички други подстъпи към планината, след като изработим  подробен устройствен план за транспортната и техническа инфраструктура – пътища, паркинги, лифтове, водоснабдяване, канализация и електроснабдяване. Трасетата на въжените линии ще се ограничат до съществуващите горски просеки, за да се избегнат нови сечи на гора. Допустими са нови стъпки на лифтовете и влековете с цел оптимизиране спрямо капацитета на прилежащите им съществуващи писти. По действащия законов ред ще задължим собствениците (държавата или частни лица) да премахнат опасните лифтове и да ги заменят с нови.  
 • Подобряване в най-кратки срокове на транспортната обезпеченост на всички автобусни линии до планината, като направим автобусите до Алеко и Златните мостове част от редовните линии на софийския градски транспорт.
 • Ограничаване на достъпа на лични МПС до капацитета на паркингите в парка .

Ще преодолеем проблемите, произтичащи от факта, че голяма част от сградите са частна собственост и от ангажимента на държавата към туристическата инфраструктура, като осигурим:

 • Увеличаване на целевите средства от общината, отделяни за отдиха на столичани в природен парк Витоша
 • Поделяне на отговорностите по поддържане на алейната мрежа и местата за отдих с МЗХГ и МОСВ;
 • Отваряне за широко обществено ползване на сградния фонд, собственост на общината и общинските дружества, концентриран в районите на Дендрариума, Злтаните мостове и периферията на парка.

С цел приобщаване на максимално широк кръг деца от малки към планината, ще:

 • Осигурим наемането към общинските структури на инструктори по активности в планината, които да провеждат начално обучение за децата от общинските образователни институции.
 • Дадем възможност на общинските детски заведения да използват туристическите автобуси на градския транспорт при организиране на зелени или бели ваканции.

Ще защитим природния и възстановителен ресурс на планината и няма да допуснем нови устройствени зони и възможности за застрояване.

Ще прекратим промишления дърводобив в местата за рекреационен туризъм, а общинските гори ще бъдат управлявани само и единствено с цел опазване на рекреационните функции и биоразнообразието. Ще променим управлението на общинските гори с цел сертифицирането им като устойчиво управлявани по системата FSC.

Ще учредим всички възможни санитарно охранителни зони за питейни води в планината, с цел гарантиране на чисти питейни води за туристите и обектите в планината и населените места в периферията ѝ, както и като резерв за неблагоприятни бъдещи ситуации, свързани с евентуална климатична катастрофа и криза във водоснабдяването на града.

Ще пуснем в експлоатация ПСОВ Брезовица, пречистваща водите от център Алеко, десетилетие след като е построена.

Ще подобрим достъпа, ще създадем нови туристически маршрути, ще възстановим съществуващите и ще създадем нови места за отдих в Люлин, Плана, Лозенска планина, Стара планина и поречието на река Искър (лесопарка и Панчаревско езеро).

Ще увеличим дела на защитените територии, като на първо място ще увеличим площта на защитена местност „Теснолистен божур“ на границата с община Божурище и ще създадем нова защитена територия в Лозенска планина. Ще поискаме от Министерски съвет да предостави за управление на Столична община емблематични и много посещавани защитени територии, като „Кътински пирамиди“ и „Урвич“.

Ефективно използване на водните ресурси

Природата е на всички, затова и опазването и управлението на водите надхвърлят  административните граници. Водата не е просто търговски продукт, а общо благо и ограничен ресурс, който трябва  да използва по устойчив начин и да се опазва както по отношение на качеството, така и на количеството. Водени от принципите от Рамковата директива за водите и разбирането, че водата е преди всичко безценно наследство, което следва да бъде опазено и защитено, ще работим за:

 • Комплексно, многократно и ефективно използване на ресурсите от минерални води в София, като запазим публичния им характер;
 • Възстановяване на северното крило на Централна минерална баня със запазване на функциите му на център за термални процедури. Ще проведем конкурс за възлагане на управлението на обновения комплекс на оператор с опит в СПА индустрията. Ще започнем широко обсъждане със столичната общественост и държавните културни ведомства на възможностите за преместване на Музея за история на София в по-подходяща сграда;
 • Възстановяване на традиционните балнеокурорти Банкя, Горна баня и Панчарево, като  запазим традиционните бани и развием нови СПА атракции;
 • Създаване на нови рекреационни центрове в Северен парк, в Дружба, към училищата, детските заведения и болниците, както и на нови извънградски балнеоцентрове в северните територии на София – в подножието на Стара планина (в района на Локорско-Войнеговци) и в южните територии – в подножието на Витоша (Симеоново-Бояна, Панчарево).

Ще изготвим програма за устойчиво и разумно използване на водните ресурси и за оползотворяване на дъждовните – за миене на улици, в автомивки, за поливане. Тези мерки, освен положителен ефект за околната среда като пестене на ресурс, ще имат и чисто икономически измерения, тъй като ще пестят от  разходите за тези дейности.

Ще постоим локални ПСОВ и канализация за кварталите от подвитошката яка.

Ще проведем конкурси за проекти по възстановяването на речните корита на Перловска и Владайска река с цел създаване на условия за възстановяване на самопречистващите им функции и възвръщането на благотворната им роля за пречистването на въздуха в столицата.

Ще увеличим броя на чешмите, като въведем стандарт за задължително наличие във всички общински сгради и по една чешма на всеки десет декара активно обитавани публични площи.

Ще окажем необходимия контрол върху дейността на концесионера „Софийска вода“ за ударно намаляване на загубите на питейна вода във водоснабдителната мрежа.

Зелени системи, градски паркове и градини

Ще опазваме и развиваме зелените клинове на София като уникална градоустройствена практика с възможността да осигуряват чист въздух на града, да съхраняват живата връзка между столицата и Витоша и другите заобикалящи ни планини и да запазят контакта на хората с дивата природна среда. Ще положим безкомпромисни усилия да възстановим физически и градоустройствено зелените клинове, включително чрез отчуждаване, компенсиране, построяване на зелени надлези над околовръстния път.

Ще запазим зелените връзки между града и околните природни територии и свързаността между самите тях.

Ще работим за запазването на всички паркове и градини, на тяхната публична функция и характер и за недопускане на застрояването и „отхапването“ на парчета от тях.

Ще възстановим  достъпа и обвързаността на парковете с околните жилищни територии, включително чрез намаляване параметрите на застрояването, като въведем специфични правила и норми за застрояването във всеки парк и в контактната му зона.

Ще водим политика на превенция на застрояването и ограбването на парковете, включително ще преосмислим нуждата от сгради в тях. Предназначението на имотите за парковете и градините в София ще бъде само за паркове и градини

Ще запазване и ще увеличим  зелените площи, като постигнем  баланс с интересите на собствениците на имоти, включително и чрез създаване на специален финансов компенсационен фонд за справедлива компенсация на собствениците.

Ще превърнем парковете в привлекателна и безопасна част от градското пространство, като:

 • Преустановим маргинализацията на парковете и градските пространства като създадем условия за връщане на гражданите в парковете. Чрез удобна паркова мебел и алейна мрежа и чрез целенасочена политика в областта на сигурността ще създадем зони за спокойствие, където хората да се чувстват сигурни и това да става без да се увеличава състава на общинска полиция.
 • Проведем реформа на Инспектората чрез промяна на приоритетите от налагане на глоби към генериране на превенция и сигурност с активно използване на съвременни технологии като дигитализация, статистически модели, осъществявайки по-добра връзка с гражданите и по-добра организация. 
 • Осигурим чрез минимални интервенции и прилагане на съвременни тактики в областта на сигурността на постоянно присъствие и екипи за бързо реагиране, с нулева толерантност към противообществените прояви.

Ще създадем модерна, добре управлявана и свързана зелена система, като:

 • Подобрим  нормативната, информационната и кадровата обезпеченост на зелената система в града. Ще обособим нова административна позиция – главен озеленител на града.
 • Упражняваме ефективен и постоянен последващ контрол върху изпълнението на озеленяване след реализация на строителствата в УПИ, включително и върху изгражданите паркоместа.
 • Изготвим подробен регистър на дървесната растителност, с включена оценка колко дървета са премахнати и невъзстановени по улиците на София от сегашното управление, като задължителна предпоставка за ефективното управление на дървесния фонд в града.
 • Подкрепим  всички нормативни и други стимули за покривно и вертикално озеленяване, но без те да са за сметка на  процента озеленяване.
 • Запазим и увеличим  уличната дървесна растителност, включително като адаптационна мярка и като мярка за подобрение на качеството на въздуха. Предлагаме 5 000 нови дървета по улиците на града ни.
 • Гарантираме запазването на зелените площи в междублоковите пространства, чрез отразяването им в ОУП.
 • Изработим  реалистична стратегия по мащабно засаждане на дървета и по създаване и прилагане на стандарти за улично и градско озеленяване и тяхната поддръжка.
 • Възстановим  и ударно увеличим градските чешми и обществените тоалетни и ще въведем стандарти за задължителното им изграждане в общинските публични сгради и при определени териториални критерии и в публичните пространства. Подземните и полуподземни тоалетни ще останат в миналото. Предлагаме 200 нови чешми и 50 нови обществени тоалетни за първите две години от мандата;
 • Поставим удобни пейки в градските паркове и градини,  по улиците и останалите публични пространства на града.
 • Създадем напоителни системи в градските паркове и градини и ново улично озеленяване.

Ще стимулираме изграждането на зелени покриви, особено на сгради с бизнес и търговско предназначение, с всичките им ползи за неутрализиране на ефекта на т.н. „градски топлинен остров“, за предотвратяване на наводнения, увеличаване на зелените пространства в градската среда и опазване на биоразнообразието.

Устойчиво градско развитие, осигуряващо достъпна, здравословна и хармонична жизнена среда

Ще работим за интеграцията на бившите производствени и промишлени зони в съвременната градска тъкан.

Ще се стремим към хармоничен облик на градското пространство, включително и чрез интервенции, компенсиращи маргинализацията.

Ще подготвим актуализация на Общия устройствен план, преодоляваща недостатъците и капаните в действащия, като предложим реални стимули за развитие на града на север, където перспективите и възможностите са значителни. 

Ще смекчим проблемите, възникнали от т.н. Северна тангента и ще подготвим план за използването ѝ като важен фактор за развитието на града ни в тази посока.

Ще обезпечим пълната йерархия от устройствени и стратегически документи, необходими за  устойчивото развитие на града, като осигурим ефективно гражданско участие и като работим за преодоляване  на конфликтите между заинтересованите страни и в политиките по сектори.

Чрез програми за социална реинтеграция и рехабилитация на зависими граждани ще подкрепим превенцията и намаляването на рисковото поведение сред подрастващите.

Ще работим за хуманизиране на мини туристическия бум в София като поставим  софиянци в центъра на общинските стратегии, вместо да допуснем създаването на изкуствена среда за туристите.

Ще подпомогнем популяризирането на услугите за споделен транспорт и споделено настаняване, с всичките им ползи за гражданите и града.

Ще развием пешеходните зони по начин, който да подпомага развитието на града, и да повишава качеството на живот в него. Тротоарите в града ни няма да бъдат пречка за придвижване на майки с колички и опасни места, в които пешеходците са застрашени от остатъци от съоръжения, табла, телефонни стълбчета, билбордове и лоша настилка.

Ще използваме законовите възможности за да увеличим отговорността на комуналните фирми за състоянието на техните съоръжения (табла и шахти) в обществените площи.

Ще управляваме общинския земеделски фонд с цел максимално осигуряване на хранителна независимост.

Ще приемем програма за създаване на горски зелен пояс около града върху общински и държавни земи, като стъпка за намаляване отрицателните последици от промените в климата, като в неговото създаване ще разчитаме на помощта на всеки, отговорен към бъдещето на града ни, гражданин.

Ще създадем необходимите условия за превръщане на градското земеделие в естествена част от живота на софиянци, като приложим специална програма за развитието му в рамките на Общината с отговорен за изпълнението й координатор. Програмата включва изменение на нормативната рамка (ЗУЗСО, общински наредби и др.) и определяне на общински терени за споделени зеленчукови градини за временно и дългосрочно ползване и обезпечаването им с ограда и водоизточник. Със създаването на минимум 100 градини в компактния град ще дадем възможност на всеки гражданин да практикува градско земеделие на 10 минути пеша от своя дом.

Трайно, ефективно и хуманно разрешаване на проблема с бездомните кучета

Столична община няма воля  да се справи с проблема с бездомните кучета в града и това води до сериозни материални загуби и безкрайно страдание и на хора, и на животни. 20 милиона лева усвои сегашното управление за „борба“ със следствието – кучетата без дом, без да се предприемат никакви действия върху истинската причина – безконтролното развъждане и отглеждане на домашни кучета. Заложи се на най-скъпоструващия и неефективен метод – строеж на приюти. Милиони левове общински средства потънаха в строителство, 2,6 млн. лв. се отпускат всяка година от общинския съвет за тяхната издръжка. Въпреки това условията в тях са изключително тежки и смъртността е 40%. С цел усвояване на общински средства в приютите отново се прибират кучета, които вече са били подложени на мерки за контрол на популацията от страна на общината и така се налива от „пусто в празно“ и проблемът се поддържа. 

Ще решим проблема с бездомните кучета в София с минимални общински средства и устойчиво публично-частно партньорство, чрез решително прилагане на комплексни мерки, разработени от Световната здравна организация и БАН, които гарантират в максимална степен здравето и безопасността на жителите на града. Тези мерки въздействат върху причината и така предотвратяват непрекъснатата поява на следствието и предотвратяват притока на нови животни и постоянното им страдание:

 • Безкомпромисен контрол над спазването на законовите задължения по регистрация и идентификация на домашните кучета, както и над отглеждането им за предотвратяване на инциденти и нов приток от животни.  Стимулиране на кастрацията на домашни кучета чрез информационна кампания и  безплатни ваучери за сметка на общината.
 • Саниране на бездомните кучета – мащабна кастрация, ваксинация, обезпаразитяване, трайно маркиране и връщане по места на здравите и неагресивни животни (за да не се допуска заемането на освободената ниша от нови необработени кучета).
 • Създаване на регистър с всички маркирани кучета, тяхното местообитание и отговорните за здравния им статус лица. Масова информационна кампания относно полезността на кастрацията, ваксинацията, обезпаразитяването и връщането по места за намаляване на популацията и възпирането разпространението на болести. 
 • Ще поканим водещи български и международни организации да стопанисват общинските приюти и да въведат хуманни условия. Там ще бъдат прибирани само животни, които са неспособни на самостоятелен живот и имат нужда от специална грижа.  Организациите ще подпомогнат дейността на Столична община с мобилни клиники, което ще гарантира  прилагане на мерки по контрол на всички дворни кучета, кучета на строителни обекти и в т. нар. „рискови” квартали. Ще привлечем и софийските частно-практикуващи ветеринарни лекари по програма с ваучери за обработка на бездомни кучета. 
 • ОП „Екоравновесие” поетапно ще преустанови дейността си с бездомните кучета и ще бъде трансформирано в структура, която в пряко взаимодействие със Столичния инспекторат и МВР ще работи по сигнали за безотговорно или нехуманно отглеждани домашни животни. 

Включете се

Ако имате предложения, свързани с развитието на София като чист и зелен град, елате да го обсъдим тук: https://docs.google.com/document/d/1ybNq2v6evPeK95-KB0WInckU9SwMDHp9TbkypcULKXQ/edit

ПрезентацияВидеа

Трайчо Трайков в "Денят започва" по БНТ

Трайчо Трайков в "Денят започва" по БНТ

Димитър Божилов пред "Здравей България" по Нова телевизия

Димитър Божилов пред "Здравей България" по Нова телевизия

Марта Георгиева в "Новина в развитие" по ТВ1: "Южният парк - общински, но не съвсем"

Марта Георгиева в "Новина в развитие" по ТВ1: "Южният парк - общински, но не съвсем"

Марта Георгиева и Борис Милчев в репортажа на Евроком: "Ще застроят ли Борисовата градина?"

Марта Георгиева и Борис Милчев в репортажа на Евроком: "Ще застроят ли Борисовата градина?"

Марта Георгиева пред БНР: "Какъв ще бъде обликът на Борисовата градина според последния проект на ПУП"

Марта Георгиева пред БНР: "Какъв ще бъде обликът на Борисовата градина според последния проект на ПУП"

Арх. Борислав Игнатов в "Честно казано с Люба Кулезич" по Евроком

Арх. Борислав Игнатов в "Честно казано с Люба Кулезич" по Евроком

Марта Георгиева във "Въпросите" с Миролюба Бенатова: "Ще се превърне ли Борисовата градина в строителна площадка"

Марта Георгиева във "Въпросите" с Миролюба Бенатова: "Ще се превърне ли Борисовата градина в строителна площадка"

Арх. Борислав Игнатов пред БНР: " За 15 години Столичната община не е придобила нито един частен имот в парк"

Арх. Борислав Игнатов пред БНР: " За 15 години Столичната община не е придобила нито един частен имот в парк"

Марта Георгиева в репортажа на Нова телевизия: “Граждани искат Борисовата градина в автентичен вид”

Марта Георгиева в репортажа на Нова телевизия: “Граждани искат Борисовата градина в автентичен вид”

Константин Павлов и Марта Георгиева в репортажа на Bulgaria On Air: "Промени в Борисовата градина: Ще има ли ново строителство и сеч?"

Константин Павлов и Марта Георгиева в репортажа на Bulgaria On Air: "Промени в Борисовата градина: Ще има ли ново строителство и сеч?"

Арх. Борислав Игнатов за Медиапул: "Блокове ще никнат в парковете на София. Налице е най-големият провал на Фандъкова"

Арх. Борислав Игнатов за Медиапул: "Блокове ще никнат в парковете на София. Налице е най-големият провал на Фандъкова"

Марта Георгиева пред Любословие.бг: "Ще успеем ли да опазим Борисовата градина от застрояване и масова сеч?"

Марта Георгиева пред Любословие.бг: "Ще успеем ли да опазим Борисовата градина от застрояване и масова сеч?"

Марта Георгиева за "Дневник": "Поправеният план на Борисовата градина пак не спира строежи и сеч"

Марта Георгиева за "Дневник": "Поправеният план на Борисовата градина пак не спира строежи и сеч"

Марта Георгиева за Столица.bg: "Да се направи обсъждане за лесопарковата част на Борисовата градина"

Марта Георгиева за Столица.bg: "Да се направи обсъждане за лесопарковата част на Борисовата градина"

Симеон Ставрев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев"

Симеон Ставрев в "ДЕНЯТ с В.Дремджиев"

Как изчезват софийските гори? Скандал със сеч в коритото на р. Искър. Тома Белев с подробности.

Как изчезват софийските гори? Скандал със сеч в коритото на р. Искър. Тома Белев с подробности.

София - Зелена и чиста столица

София - Зелена и чиста столица

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK