Модерно управление на отпадъците

Ние в „Демократична България“ смятаме, че изграждането в София на нова и съвременна система за сметосъбиране, съобразена с принципите на кръговата икономика и възприетата в ЕС йерархия за управление на отпадъците, ще донесе както икономически ползи, така и ползи за околната среда, които от своя страна ще доведат до повишаване на качеството на живот в града.  Така ще можем да постигнем приетите от Европейския парламент амбициозни цели за рециклиране на общинската смет (от домакинства и предприятия) – 55% до 2025 г, 60% до 2030 г. и 65% до 2035 г.

Ще извършим радикална реформа в разделното събиране на отпадъците и ще въведем нова система на сметосъбиране, като съобразим промените във всеки градски район с преобладаващия тип строителство, с наличните пространства за разполагане на контейнери и с гъстотата на населението, с което значително ще намалим това перо в общинския бюджет.

Ще работим с всички заинтересовани страни и преди всичко с фирмите за оползотворяване на отпадъци от опаковки, създадени с въвеждане в законодателството на принципа "разширена отговорност на производителя".  Ще осигурим поемане от тяхна страна на по-голяма част от отговорностите и разходите по създаване и функциониране на системата. 

Ще въведем промените поетапно, с цел избягване на нежелани социални ефекти и при пълна прозрачност при изграждането и при финансирането на системата, особено при избирането и работата с доставчици и подизпълнители на различни дейности.

Ще упражняваме строг контрол при изпълнението на предвидените в Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община правила и ще налагаме предвидените санкции при установяване на нарушения.

Новата система на сметосъбиране ще бъде съобразена със следните принципи:

  • Разделно събиране при източника – недопускане на смесването на рециклируемите с биоразградимите и другите отпадъци, за да бъде повишено рязко количеството и качеството на разделно събраните за рециклиране на отпадъци и съответно максимално намалено количеството депонирани отпадъци;
  • Премахване на анонимността – поетапно премахване на общите улични контейнери и преминаване към индивидуални съдове за смет, зачислени на всяко домакинство, на всяка етажна собственост, на всеки търговски или друг обособен обект или юридическо лице;
  • „Замърсителят плаща“ – ефективно въвеждане на принципа на определяне на такса „битови отпадъци“ за всяко домакинство и за всяко юридическо лице на базата на количеството реално изхвърлени отпадъци, без тези, които са отделени за рециклиране и компостиране.

Системата на сметосъбиране, която ще изградим, включва следните елементи:

„Острови“

Ще приложим този модел в зони с високоетажни сгради (с 5 и повече етажа), които в момента обхващат две трети от населението на града. 

Ще поставим отделни контейнери за биоотпадъци, стъкло, хартия и картон, пластмаса и метал, като ще предвидим отделно място за електронни отпадъци и за ненужни предмети в обособен „остров“, до който да имат достъп само живущите в съответния вход или блок. 

Контейнерите за биоотпадъци и остатъци ще бъдат собственост и ще се обслужват от общината чрез фирми-подизпълнители, а останалите типове контейнери ще се притежават от  фирми за оползотворяване на отпадъци и ще се обслужват от тях за тяхна сметка. 

Такса „битови отпадъци“ ще бъде заплащана от домакинствата на база осреднени за входа или блока стойности на количеството, изхвърлено в контейнерите за остатъци.

„От врата на врата“

Ще приложим модела в зони с нискоетажни сгради (от 1 до 4 етажа) и при търговски обекти, хотели, заведения, учреждения и образователни институции. 

Ще предоставим на домакинствата и съответните обекти индивидуални контейнери за биоотпадъци, пластмаса и метал, хартия и картон и за остатъци. Стъклените отпадъци ще бъдат събирани в общ за определен брой домакинства контейнер, поставен на общински терен.  Контейнерите за биоразградими отпадъци и остатъци ще бъдат ангажимент на общината, останалите типове контейнери – на фирмите за оползотворяване. 

Такса „битови отпадъци“ се заплаща на база на количеството, изхвърлено в контейнерите за остатъци.

„Чували“

Ще приложим модела в гъстонаселените централни части на града, където не е налично необходимото пространство за разполагане на контейнери. Подземните контейнери, също подходящи за тази градска част, са твърде скъпо и неефективно решение.

В определените за целта дни, домакинствата ще изнасят за събиране разделените отпадъци в предварително закупени специални чували, чрез цената на които ще заплащат дължимата такса смет.

Стационарни и мобилни пунктове

Ще създадем стационарни и мобилни пунктове за събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, стари автомобилни гуми, отработени масла и опасни битови отпадъци (живачни термометри, бои, химикали и лекарства с изтекъл срок на годност и др.). 

За пълноценно функциониране на нововъведената система на сметосъбиране ще:

  • Създадем звено „Зелена полиция“ в рамките на Столичния инспекторат със съответните пълномощия да налага предвидените в наредбата санкции.
  • Провеждаме информационно-образователни кампании за смисъла и ползите от новата система за сметосъбиране, новия начин на формиране на такса смет, както и предвидените санкции при нарушаване на правилата.
  • Ограничим използването на средствата, събрани от таксата за битови отпадъци само и единствено до дейностите, посочени в чл. 62 и 66 от ЗМДТ –  за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в съответните съоръжения и инсталации, както и за поддържане на чистотата на територията на общината.
  • Приложим реално предвиденото в ЗУТ изнасяне на дейностите, свързани с приемането и обработването на вторични суровини, на площадки на практика извън града.

Незабавно ще прекратим проекта „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF“.  Изгарянето на гориво от битови отпадъци (RDF) в ТЕЦ „София“ е финансово неизгодно и е заплаха за здравето на софиянци с допълнителното замърсяване на въздуха в града. Отказът от заем от ЕИБ за реализиране на проекта в размер на 130 млн. лева ще облекчи и без това затрудненото финансово състояние на „Топлофикация София“ ЕАД и в крайна сметка ще спести на данакоплатците в града необходимостта да го връщат.

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK