София – столица на децата

Програма за управление на София на „Демократична България“ - Столица на децата

Ние в „Демократична България“ вярваме, че един град с бъдеще обръща специално внимание на децата и младите хора.

Мечтаем за деца, пред чието физическо развитие няма изкуствени бариери. Затова трябва да им осигурим достъп до здравословно хранене, до масов спорт и до среда, подкрепяща активния живот.

Мечтаем за любознателни и информирани деца, които ще се образоват не само в училище и в университета, но и през целия си живот, за да останат адекватни на променящата се среда. Следователно трябва да им осигурим качествено образование, което им гарантира равен старт в живота.

Мечтаем за интелигентни деца с гъвкав ум и критично мислене, които ще се ориентират бързо, ще ползват с лекота съвременна информация, технологии и културни продукти. Следователно трябва да им осигурим съответните технологични, медийни и културни компетентности, както и съответстващ на тяхната възраст достъп до културния живот.

Мечтаем за деца, които няма да страдат от социалните неравенства, от културните и расови предразсъдъци (включително и тези в образованието). Следователно трябва да им осигурим условия, развиващи усещането за справедливост и толерантност, да им помогнем да изградят гражданска култура и да им дадем познания за основните им права.

Мечтаем за деца, които обичат своя град и своя квартал и се чувстват ангажирани с тях. Деца, които участват заедно със семействата си в различни градски и квартални общности, в доброволчески каузи и инициативи. Следователно трябва да ги запознаем със София и да повишим ролята на местните общности в тяхното израстване като личности.

Реализацията на тази визия минава през следните приоритети:

  • Достъп до качествено образование за всички деца;
  • Стойностна културна среда с участие на местните общности и културни организации;
  • Качествена социална политика, осигуряваща безопасност, сигурност и защита;
  • Здравословно хранене и спорт.

Достъп до качествено образование за всички деца

По официални данни всяка година около 3500 деца на възраст 2 години и около 2200 деца на възраст 3-5 години остават без достъп до ранна детска грижа и предучилищно образование. Физическата среда, информационното и библиотечното осигуряване в институциите не отговарят на съответните държавни образователни стандарти. Съотношението между деца и персонал, условията на труд и квалификацията на персонала в много от случаите също не отговаря на съвременните нужди на обществото.

На територията на общината се обучават 20% от българските ученици, но между училищата съществуват дълбоки различия в качеството на предоставяното образование. Не всички училища предлагат целодневна организация на учебния ден за учениците от начален етап. Отчитат се огромни разлики между обективните резултати от обучението. Тревожно явление е ранното отпадане от училище и т.нар. вторична неграмотност. Тези различия се дължат най-вече на концентрацията на ресурси в малък брой институции и ниското ниво на подкрепа за останалите.

Столична община не провежда целенасочена и координирана политика в областта на извънкласни и извънучебни дейности. Голяма част от тези дейности са оставени на силите на свободната търговска инициатива и участието на децата и младежите в тях зависи от социално-икономическия статус на техните семейства.

Гарантиране на достъпа до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование за всяко дете

Ще поемем отговорността да осигурим достъп до ранна детска грижа, до предучилищно и училищно образование за всяко дете на територията на общината след прекратяване на платеното майчинство или бащинство на техните родители.

Ще изградим и пуснем в действие информационна система за кандидатстване и записване в училищата, подобна на вече съществуващата за детските градини.

Оптимизация и ускорено строителството на нови детски градини и училища 

Ще анализираме наличния сграден фонд, ще го ремонтираме и ще оптимизираме използването му, без да правим компромис с държавните и чисто човешките стандарти за безопасна, удобна и приветлива физическа среда.

Ще ускорим строителството на нови детски градини и училища, като дадем приоритет на районите с най-голяма нужда. Ще насърчаваме строителните предприемачи да изграждат образователна инфраструктура като форма на социална отговорност.

Ще изработим четиригодишен план за оптимизация и строителство, така че до края на този период всички деца на възраст 1-7 години и всички ученици в София да имат достъп до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование по местоживеене.

Привличане и задържане на качествен педагогически и непедагогически персонал

Ще осигурим достатъчен, добре квалифициран педагогически и непедагогически персонал, за да може осигуряването на достъпа до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование за всички деца да не става за сметка на качеството. 

Ще увеличим персонала на институциите за ранна детска грижа и предучилищно образование с 30-40%, за да постигнем съотношение между деца и персонал от 5:1 за децата на възраст от 1 до 3 години, и от 10:1 за децата на възраст от 3 до 6 години, което съответства на стандартите в развития свят.

Ще работим за облекчаване на бюрокрацията, с която трябва да се справя педагогическият персонал и ръководството на институциите, през електронизация, автоматизация, както и чрез предоставяне на административен капацитет и подкрепа.

Ще привлечем и задържим човешки ресурс в яслите, детските градини и училищата с по-добро заплащане, ясно обвързано с постигнатите резултати, непрекъсната професионална подкрепа и възможности за повишаване на квалификацията, допълнителни социални придобивки като безплатно общинско жилище, безплатен градски транспорт, застраховки, допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, безплатен достъп до култура и библиотеки.

Ваучерна система

За да компенсираме децата и родителите с постоянен адрес на територията на общината, които са заявили, но не са получили достъп до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование в общинска институция – ще изчислим средния годишен разход на дете, и ще започнем да предоставяме ваучери за съответната парична стойност.

Ваучерите ще могат да се използват единствено за получаване на ранна детска грижа и предучилищно образование в частни институции където качеството на предоставяните услуги се контролира от общината и централните държавни контролни органи по същата процедура както при общинските институции, и подлежи на същото ниво на граждански контрол.

Ваучерната система ще бъде временна мярка, докато осигурим достъп до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование за всички деца.

Гарантиране на качеството на ранната детска грижа, предучилищното и училищното образование във всички институции

За да преустановим разделението между „елитни“ и „неелитни“ институции, в резултат на което социалните неравенства се задълбочават, вместо да се преодоляват, трябва да насочим подкрепата на общината към постигането на еднакво високо качество на грижа и обучение във всички институции, и да я разпределим равномерно, според ясни правила.

Едносменен режим на обучение и целодневна организация на учебния ден за всички ученици от начален етап

Ще анализираме, оптимизираме и реорганизираме учебния процес в столичните училища, така че да стане възможно всички ученици от начален етап (I-IV клас) да имат достъп до едносменен режим на обучение и целодневна организация на учебния ден.

Подходяща физическа среда, информационното и библиотечното осигуряване във всяка образователна институция

Ще направим четиригодишен план за осигуряване във всички институции на приобщаваща и стимулираща физическа среда по държавен стандарт, но и в съзвучие с нуждите на 21-и век. По-конкретно имаме предвид: терена, сградите и помещенията, съоръженията за достъп, тоалетните, физическите елементи: шум, осветление, температура, визуални, звукови сигнали, инфраструктура и комуникации, оборудването и обзавеждането на помещенията за учене, помещенията за обедното хранене на децата и учениците, спортната инфраструктура, библиотеките и помещенията за отдих и т.н.

Нов механизъм за финансиране на образованието

За да осигурим равномерното и устойчиво разпределение на средствата, е необходимо да въведем нов механизъм за финансиране на общинските институции, предоставящи ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование. Това не е в правомощията само на общината, но тъй като тя е властовият орган, който е най-близо до гражданите, вярваме че тя трябва да поеме отговорността и инициативата за координация с централната власт и постигане на обществено приемливо решение.

Новият механизъм, който предлагаме, включва три компонента: 

  • институционално финансиране, основаващо се на реални нужди;
  • институционално финансиране, основаващо се на резултати;
  • проектно финансиране. 

Институционалното финансиране, основаващо се на реални нужди, следва да покрива разходите за: капиталови инвестиции, поддръжка, оперативни разходи, материали, транспорт, храна, специални ресурси, ресурсен преподавателски и непреподавателски персонал, подкрепа за личностно развитие и приобщаващо образование – до обезпечаване на необходимото по държавен стандарт, както и за възнаграждение и осигуровки за останалия преподавателски и непреподавателски персонал – до определен законов минимум. То трябва да се заявява аргументирано и да се верифицира на местно ниво. 

Институционалното финансиране, основаващо се на резултати, задължително ще се разпределя като допълнително трудово възнаграждение на всичкия преподавателския и непреподавателски персонал, според индивидуално постигнатите резултати. 

Проектното финансиране по национални програми ще се използва целево или за осигуряване на ресурси за инициативи отвъд необходимото по държавен стандарт.

Пряко обвързване на финансирането с нов механизъм за контрол на качеството

За да функционира правилно, новият механизъм за финансиране трябва да се обвърже пряко с качеството на предоставяната ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование. Това също не е в правомощията само на общината, но вярваме, че тя трябва да поеме отговорността и инициативата за намиране на системно решение на този проблем.

Ще създадем и привлечем в общинската администрация капацитет, който да следи и анализира информацията, подавана от самите училища към нея, както и в Информационната система за образованието, докладите на контролните органи (Национален инспекторат по образованието, Център за контрол и оценка на качеството, Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, РИОКОЗ, БАБХ), становищата на обществените съвети, ученическите съвети, и т.н.

Ще верифицираме и посрещаме реалните нужди на всяко училище според прозрачен механизъм и под граждански контрол. Разбираме гражданския контрол като участие на заинтересованите граждани, поотделно или организирани в обществени съвети и граждански организации.

Ще разпределяме финансирането, основаващо се на резултати, според механизъм за оценка на качеството на институционално ниво, като ще следим неговото разпределяне сред персонала според ясна вътрешна схема за управление на качеството, която се основава на добавената стойност от работата на персонала, като основен индикатор за качество.

Ще работим с централната власт за създаване и въвеждане на прозрачен, подвластен на граждански контрол, механизъм за атестиране, назначаване и освобождаване на директори на институциите за ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование.

Подкрепа за успех

Ще създадем и координираме междуинституционален механизъм, включващ експертиза от държавния, неправителствения и гражданския сектор, за подкрепа на директори, които срещат затруднения при постигането на добри резултати.

Специално искаме да откроим в тази точка, че предоставянето на качествено образование е невъзможно без приобщаваща среда, стимулираща личностното развитие на всяко дете, според индивидуалните му нужди и таланти. Добре функциониращата община разпознава това като основен приоритет и се ангажира да осигури експертна, ресурсна и административна подкрепа за всички институции.

Предлагане на качествени извънкласни и извънучилищни дейности за всички деца и младежи

Ще създадем свързана политика в областта на извънкласните и извънучебните дейности, които подпомагат оптималното развитие на човешкия капацитет и ученето през целия живот със специален фокус върху децата и младежите на територията на общината.

В плана ни ще бъдат засегнати дейности като: игра, спорт, здравословно хранене, здравословен начин на живот, психично здраве, борба със зависимостите, неформално и информално обучение, изграждане на ключови компетентности и умения на бъдещето, развиване на културна компетентност и умения за творческо мислене и изразяване, за социално включване, за доброволчество, за кариерно консултиране и развитие, за участие във вземането на решения, за повишаване на политическата чувствителност, международния обмен, ангажираността с глобални и зелени каузи и т.н. 

Ще поемем отговорността и инициативата за координиране на тази политика с други сектори на държавната политика, администрации, институции и организации от публичния, частния и неправителствения сектор.

Ще предвидим специални ресурси за изравняване на достъпа до качествени извънкласни и извънучебни дейности, включително осигуряване на свободен или силно облекчен достъп до спорт, култура и др. за всички деца и младежи на територията на общината.

Стойностна културна среда с участие на местните общности и културни организации

Ние от „Демократична България“ сме на мнение, че няма по-мощен възпитателен фактор от ранния и равен достъп до култура и историческото наследство на София. Длъжни сме да провеждаме разнообразна културна политика, насочена към най-младите граждани на общината, както и тяхното активно включване в създаването на културен продукт.

Достъпност, децентрализация и развитие на публиките

Водещ принцип за нас са достъпност, децентрализация и развитие на публиките. Чрез система от ваучери за култура, ще стимулираме семействата да посещават културни обекти, изложби и спектакли. Ще търсим техническо решение през дигитализация и предложеното от нас средство за електронна идентификация SofiaID. Ще стимулираме извънкласните дейности, които се провеждат в музейна и галерийна среда. Децентрализацията и развитието на публиките в далечните квартали е наша водеща задача.

Библиотеките и читалищата

За нас библиотеките и читалищата имат потенциала да се превърнат в съвременни културни центрове. Ще реорганизираме и дигитализираме наличните читалища и библиотеки като ги превърнем в съвременни информационни и културни институции, в помощ на класните и извънкласните дейности.

Предлагаме Столична община да създаде специален фонд “Дигитална занималня-библиотека“ за финансиране на съвместни проекти, предложени и развити от три типа социални агенти: детски градини и училища; местни общности и организации; читалища. Това ще ангажира родители, настоятелства и квартални общности, които съвместно с местното читалище ще могат да предлагат нужни допълващи учебната програма курсове. В момента подобни курсове, присъствени или дигитални, изцяло са монополизирани от частния сектор. От една страна, това изсмуква значителен финансов ресурс от родителите, и от друга увеличава неравенствата между учениците, защото не всички родители могат да си позволят да плащат високите такси. Занималните, финансирани от този фонд, ще бъдат свободно достъпни онлайн, така че ученикът ще може да ползва много от ресурсите, образователните игри и електронните уроци направо от компютъра в своя дом или от телефона си. Едновременно с това определени образователни и културни дейности ще се провеждат в самото читалище, помагайки и на традиционната културна институция да се интегрира обратно в социалния и културния живот на местната общност, а на децата – да формират свои общности Дигиталната занималня ще организирани също културни дейности и събития, както и широк спектър от творчески дейности, винаги в сътрудничество с местните училища и местните общности. Това би позволило на децата да бъдат културно активни, да имат достъп не само до консумация на култура, но също до творческо изразяване и създаване на културни продукти. От своя страна местните общности ще бъдат интегрирани в организационния живот на детски градини и училища, ще могат да следят отблизо качеството на храната, физическата среда, спортните дейности и културните събития, ще бъдат информирани за качеството на образователния процес, ще дават идеи и инициативи.

Приобщаване на всички деца и младежи

Ще приобщим младежката и детската публика към културния процес в града чрез конкурси за младежки културни и художествени проекти, чрез работа с учители по литература и художествена култура, чрез културна интеграция на студентските публики в столичния културен живот, чрез създаване на нов културен център в комерсиалното „гето“ на Студентски град, както и чрез целеви програми, насочени към работата с млади учени в областта на изкуствата и културата. Чрез активна съвместна работа с неправителствени организации в областта на културата ще осъществим и програми за културна интеграция на маргинализираните групи още от най-ранна възраст.

Качествена социална политика, осигуряване на безопасност, сигурност и защита

Социална политика

Необходимо е фокусиране върху политики за подкрепа на семействата, интегриран подход, превенция на всички форми на изоставяне, ранна интервенция, премахване на насилието и дискриминация, индивидуален подход и грижа за всяко дете и семейство.

Семейна политика

Развитие на интегрирани услуги на ниво столична община за подкрепа на майчинството, родителството и грижата за децата. Развитие и прилагане на програми за обучение на родители на малки деца. Преориентиране на системата от социални услуги в столицата към семейно-центриран подход.

Качество на услугите за рискови групи

Създаване на система за регулярно проследяване на качеството на социалните услуги в София, вкл. оценка на тяхната ефективност и въздействие. Създаване на единна система за събиране на данни относно обема на рисковите групи и услугите, които те ползват.

Развитие на качествени услуги и промяна на съществуващите за следните целеви групи

Деца в риск от раздяла с биологичните им семейства

Развитие на набор от иновативни социални услуги за работа с родители в риск, които да осигурят реална превенция. Развитие на иновативни услуги за повишаване на капацитета на семейства в риск.

Деца разделени от биологичните си семейства

Развитие на набор от иновативни социални услуги за работа с родители в риск, които да осигурят реинтеграция. Продължаване на деинституционализацията на грижата за деца в посока подкрепа на семействата, развитие на качествени услуги за тях, като се дефинира и оценява това качество.

Деца и възрастни, жертви на насилие

Развитие на система от услуги за подкрепа и възстановяване на жертвите на насилие.

Деца с увреждания

Развитие на междусекторни интегрирани услуги за подкрепа на деца с увреждания (приобщаващо образование, здраве и социални услуги).

Деца в конфликт със закона

Разработване и прилагане на услуги за подкрепа на деца в конфликт със закона и техните семейства. Разпознаване на децата в конфликт със закона като деца, които се нуждаят от закрила. Разработване на програми за реинтегриране на деца в конфликт със закона, настанени извън общността.

Осигуряване на безопасност, сигурност и защита

Безопасност

Ще обезопасим детските площадки, градинките, парковете, обществените и училищните спортни съоръжения. Ще работим за обезопасяване на трафика с приоритет безопасността на децата и младежите. Ще обучаваме децата и младежите как да играят, спортуват и как да се придвижват безопасно в града. Ще работим за по-висока степен на ангажираност на обществото с безопасността на децата и младежите.

Безопасност в интернет

Общината ще координира и подкрепя действията на всички заинтересовани страни, ангажирани с развиването на дигиталната компетентност на децата и младежите, както и подготовка на техните семейства и професионалистите, работещи с тях, за рисковете, свързани с употребата на интернет. Ще допълваме тези действия със собствени инициативи. Ще се погрижим служителите, работещи с деца и младежи, под контрола на общината, да бъдат обучени по най-висок стандарт.

Сигурност и защита

Общината ще координира действията на всички национални и общински институции, отговорни за осигуряване на сигурността и защитата на децата и младежите (вкл. съответните структури на МВР, ДАНС, МО, дирекции „Сигурност“ и „Аварийна помощ и превенция“ на СО), както и на институциите и гражданските организации, работещи за превенция на агресията, противообществените прояви, детска и младежка престъпност. Ще осигурим модерна, завършена и функционална система за видеонаблюдение и ранно известяване, обхващаща всички институции за ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование, периметъра около тях, детските площадки, градинките, парковете, обществените и училищните спортни съоръжения. Ще осигурим мобилни екипи, които да патрулират регулярно, но да бъдат способни също да реагират бързо и адекватно при нужда. Ще осигурим подкрепа за ефективните практики на превенция, медиация и разрешаване на конфликти. Ще осигурим адекватна защита на децата и младежите при бедствия, аварии и кризи, както и ще развиваме тяхната собствена способност да реагират при такива ситуации.

Здравословно хранене и спорт

Балансирана и разнообразна училищна храна

Всички контролирани от общината заведения за хранене да предлагат само здравословна храна, отговаряща на хранителните нужди на подрастващите. Предлагаме чрез широк обществен дебат и с включване на водещи готвачи и диетолози да бъде разработено разнообразно меню, което да отговаря на хранителните нужди и на вкусовите предпочитания на децата и да се разполага в рамките на определения бюджет. Предлагаме в работните групи по обсъждане на месечното меню да влизат представители на родителската общност. Изготвянето на менюто би могло да стане с участието на гражданското общество и ако получи достатъчен медиен отзвук, това би могло да стане с минимален финансов ресурс. За внедряването на изискванията за меню към наемателите на столове ще е нужно изискванията да се комуникират ясно, като на места ще бъде необходимо да се дооборудват кухните и да се обучи кухненският персонал.

Превенция на зависимости

Сферата на зависимостите е една от най-неглижираните от почти всички правителства след 1989 г. Ще задълбочим диалога между деца, родители и специалисти като работим целенасочено за децата в риск и техните семейства, чрез създаване на центрове за информация, консултация, мотивация и насочване към подходяща помощ.

Развитие на любителския спорт за всички възрасти

Ще създадем и ще популяризираме общински спортни клубове с професионални треньори. Ще стимулираме ранното приобщаване към груповия спорт и създаване на тясна връзка между спортните клубове и учениците. Подобно на кариерните дни организирани за по-големите ученици, ще съдействаме за провеждането на Открити дни за спорт – в които професионалните клубове ще представят пред децата и техните родители възможностите за извънкласни спортни занимания. Ще изготвим и ще задействаме програми, по които не само децата, но и техните родители да могат да осъществят първоначалния преход от уседнал към активен начин на живот.

Достъп до съществуващата училищна спортна инфраструктура

Ще направим съществуващата училищна спортна инфраструктура достъпна за всички граждани в извънучебно време, което ще елиминира нуждата от изграждане на допълнителен капацитет по места.

Витоша и парковете – на децата

Ще върнем Витоша на децата. Ще стимулираме зимния и летния спорт в планината, чрез подобряване на инфраструктурата и създаване на постоянен транспорт през цялата седмица, не само уикендите. Ще преустановим маргинализацията на парковете и градските пространства, особено в крайните квартали, като създадем условия за връщане на децата и техните родители в парковете. Чрез удобна паркова мебел и алейна мрежа, чрез съвременни площадки и целенасочена политика в областта на сигурността ще създадем зони за спокойствие, където хората да се чувстват сигурни.

Включете се

Ако имате предложения, свързани с развитието на София като столица на децата, елате да го обсъдим тук:

https://docs.google.com/document/d/185bIWhiOtNhCBKt0wEQM1fdDUQrbWrOzXKj4yG2nOJc/edit

ПрезентацияГалерия

Видеа

Николай Александров пред БНР "Радио София" - "Нашата кола във вашия квартал"

Николай Александров пред БНР "Радио София" - "Нашата кола във вашия квартал"

Георги Илиев пред Дарик: "Ще има ли пробив за алтернативната детска грижа?"

Георги Илиев пред Дарик: "Ще има ли пробив за алтернативната детска грижа?"

София - столица на децата

София - столица на децата

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK