Гарантиране на качеството на ранната детска грижа, предучилищното и училищното образование във всички институции

За да преустановим разделението между „елитни“ и „неелитни“ институции, в резултат на което социалните неравенства се задълбочават, вместо да се преодоляват, трябва да насочим подкрепата на общината към постигането на еднакво високо качество на грижа и обучение във всички институции, и да я разпределим равномерно, според ясни правила.

Едносменен режим на обучение и целодневна организация на учебния ден за всички ученици от начален етап

Ще анализираме, оптимизираме и реорганизираме учебния процес в столичните училища, така че да стане възможно всички ученици от начален етап (I-IV клас) да имат достъп до едносменен режим на обучение и целодневна организация на учебния ден.

Подходяща физическа среда, информационното и библиотечното осигуряване във всяка образователна институция

Ще направим четиригодишен план за осигуряване във всички институции на приобщаваща и стимулираща физическа среда по държавен стандарт, но и в съзвучие с нуждите на 21-и век. По-конкретно имаме предвид: терена, сградите и помещенията, съоръженията за достъп, тоалетните, физическите елементи: шум, осветление, температура, визуални, звукови сигнали, инфраструктура и комуникации, оборудването и обзавеждането на помещенията за учене, помещенията за обедното хранене на децата и учениците, спортната инфраструктура, библиотеките и помещенията за отдих и т.н.

Нов механизъм за финансиране на образованието

За да осигурим равномерното и устойчиво разпределение на средствата, е необходимо да въведем нов механизъм за финансиране на общинските институции, предоставящи ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование. Това не е в правомощията само на общината, но тъй като тя е властовият орган, който е най-близо до гражданите, вярваме че тя трябва да поеме отговорността и инициативата за координация с централната власт и постигане на обществено приемливо решение.

Новият механизъм, който предлагаме, включва три компонента: 

  • институционално финансиране, основаващо се на реални нужди;
  • институционално финансиране, основаващо се на резултати;
  • проектно финансиране. 

Институционалното финансиране, основаващо се на реални нужди, следва да покрива разходите за: капиталови инвестиции, поддръжка, оперативни разходи, материали, транспорт, храна, специални ресурси, ресурсен преподавателски и непреподавателски персонал, подкрепа за личностно развитие и приобщаващо образование – до обезпечаване на необходимото по държавен стандарт, както и за възнаграждение и осигуровки за останалия преподавателски и непреподавателски персонал – до определен законов минимум. То трябва да се заявява аргументирано и да се верифицира на местно ниво. 

Институционалното финансиране, основаващо се на резултати, задължително ще се разпределя като допълнително трудово възнаграждение на всичкия преподавателския и непреподавателски персонал, според индивидуално постигнатите резултати. 

Проектното финансиране по национални програми ще се използва целево или за осигуряване на ресурси за инициативи отвъд необходимото по държавен стандарт.

Пряко обвързване на финансирането с нов механизъм за контрол на качеството

За да функционира правилно, новият механизъм за финансиране трябва да се обвърже пряко с качеството на предоставяната ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование. Това също не е в правомощията само на общината, но вярваме, че тя трябва да поеме отговорността и инициативата за намиране на системно решение на този проблем.

Ще създадем и привлечем в общинската администрация капацитет, който да следи и анализира информацията, подавана от самите училища към нея, както и в Информационната система за образованието, докладите на контролните органи (Национален инспекторат по образованието, Център за контрол и оценка на качеството, Център за оценяване в предучилищното и училищното образование, РИОКОЗ, БАБХ), становищата на обществените съвети, ученическите съвети, и т.н.

Ще верифицираме и посрещаме реалните нужди на всяко училище според прозрачен механизъм и под граждански контрол. Разбираме гражданския контрол като участие на заинтересованите граждани, поотделно или организирани в обществени съвети и граждански организации.

Ще разпределяме финансирането, основаващо се на резултати, според механизъм за оценка на качеството на институционално ниво, като ще следим неговото разпределяне сред персонала според ясна вътрешна схема за управление на качеството, която се основава на добавената стойност от работата на персонала, като основен индикатор за качество.

Ще работим с централната власт за създаване и въвеждане на прозрачен, подвластен на граждански контрол, механизъм за атестиране, назначаване и освобождаване на директори на институциите за ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование.

Подкрепа за успех

Ще създадем и координираме междуинституционален механизъм, включващ експертиза от държавния, неправителствения и гражданския сектор, за подкрепа на директори, които срещат затруднения при постигането на добри резултати.

Специално искаме да откроим в тази точка, че предоставянето на качествено образование е невъзможно без приобщаваща среда, стимулираща личностното развитие на всяко дете, според индивидуалните му нужди и таланти. Добре функциониращата община разпознава това като основен приоритет и се ангажира да осигури експертна, ресурсна и административна подкрепа за всички институции.

Видеа

Няма намерени резултати.

Програма по сектори

София - дигитална столица

София - дигитална столица

София - чиста и зелена столица

София - чиста и зелена столица

София - мобилна столица

София - мобилна столица

София - благоустроена столица

София - благоустроена столица

София - столица на децата

София - столица на децата

София - столица на гражданите

София - столица на гражданите

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK